Dis­se hol­der stand på FM-net­tet

NRK­gårover­påDABiRo­ga­landi­mor­gen,ogsnart­føl­ger P4ogRa­dioNor­ge­et­ter.De­står­for93­pro­sent­av­ra­dio­lyt­tin­gen,

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - LEIF TORE LINDØ

NRK av­vik­ler alle sine FM-sen­din­ger i Ro­ga­land først­kom­men­de ons­dag, 21. juni. Det be­tyr gans­ke enkelt at ly­den av NRK Ro­galaaaaaand og res­ten av NRK-flo­ra­en for­svin­ner fra gam­le ra­dio­ap­pa­ra­ter, gam­le bil­ra­dio­er og at som ikke er DAB.

P4 og Ra­dio Nor­ge vil fort­set­te med å sen­de på FM frem til sluk­ke­da­to­en for de riks­dek­ken­de kom­mer­si­el­le ka­na­le­ne 15. sep­tem­ber. Et­ter det­te er hel­ler ikke dis­se ka­na­le­ne å fin­ne på FM-net­tet.

15. sep­tem­ber vil i til­legg lo­kal­ra­dio­ene P5 Stavanger, Energy Stavanger og Ra­dio Sand­nes av­vik­le sine sen­din­ger i Ro­ga­land, opp­ly­ser Li­ne Lang­nes , se­nior­råd­gi­ver i Me­die­til­sy­net.

Noen fort­set­ter

Det be­tyr imid­ler­tid ikke at FM-net­tet sten­ges. Fle­re lo­kal­ra­dio­sta­sjo­ner vil fort­satt ha mu­lig­he­ten til å sen­de på det gam­le net­tet fram til 31. de­sem­ber 2021. Det er fore­lø­pig ikke tatt stil­ling til hva som vi skje med lo­kal­ra­dio­er på FM et­ter 2021.

Iføl­ge Me­die­til­sy­net gjel­der det føl­gen­de ra­dio­sta­sjo­ner i Ro­ga­land: Hå­pets Røst Je­sus FM Ra­dio 102 Jæren Mi­sjons­ra­dio Jær­ra­dio­en Kris­ten Nær­ra­dio Hauga­land Ra­dio At­lan­tic Ra­dio Kos Ra­dio Me­tro Hauge­sund Ra­dio Nord­sjø Ra­dio Salem Ra­dio Sør­vest TVH Ra­dio Dis­se hol­der alt­så stand på FM en stund til, men vil du høre Lo­ka­len, da må du ha en DAB-ra­dio. Det be­tyr ikke at din gam­le ra­dio nød­ven­dig­vis er ubru­ke­lig. Det fin­nes en rek­ke DABadap­te­re som kan bru­kes. Den­ne vil gjø­re din gam­le ra­dio til en di­gi­tal­ra­dio, og vips! så har du lyd igjen.

Sen­der i 24 ti­mer

Ons­dag 21. juni klok­ken 11.11 slut­ter NRK å sen­de på FM fra Ul­land­haug. NRK Ro­ga­land skal mar­ke­re over­gan­gen med en his­to­risk ma­ra­ton­sen­ding. Pro­gram­le­der­ne Øystein El­ling­sen og Jo­han Mi­h­le Lauga­land står for en 24-ti­mers sen­ding, fra 20. juni klok­ka 12.00 til 21. juni klok­ka 12.00.

Det er re­kord på NRK P1. In­gen har noen­sin­ne hatt en så lang sen­ding på ka­na­len. Blant gjes­te­ne i stu­die er Sig­vart Dags­land, stats­råd Solveig Hor­ne og for­fat­ter Tore Ren­berg. Den Nors­ke Tu­rist­for­ening Ung skal sove i telt uten­for stu­dio, og vil bli sendt inn­slag fra alle Ro­ga­lands kom­mu­ner.

be­tyr at sig­na­le­ne som sen­des er di­gi­ta­le, og der­med an­ner­le­des enn for FM-ra­dio­en.

di­gi­tal­ra­dio via in­ter­nett (PC, mo­bil­te­le­fon, in­ter­nett­ra­dio­ap­pa­ra­ter), via di­gi­talTV (pa­ra­bol, ka­bel el­ler bakke­nett) el­ler via en DAB-ra­dio.

FM-net­tet sten­ges i 2017. skjer over­gan­gen til DAB ons­dag 21.06. av be­folk­nin­gen kan høre NRKs ka­na­ler via DAB.

riks­dek­ken­de ka­na­le­ne NRK P1, NRK, P2, NRK P3, P4 og Ra­dio Nor­ge vil bli sendt i da­gens DAB-stan­dard fram til 2017. Dis­se ut­gjør 93 % av den to­ta­le lyt­tin­gen på ra­dio i Nor­ge.

ra­dio­ka­na­le­ne gjø­res en grad­vis over­gang til DAB+ frem til 2017. Fra da av vil NRK ute­luk­ken­de sen­de i for­ma­tet DAB+.

DAB-ra­dio kan ikke gjen­gi DAB+ sen­din­ger, men en DAB+ ra­dio spil­ler beg­ge for­mat.

plass til fle­re ra­dio­ka­na­ler med god kva­li­tet i sen­der­net­te­ne.

for over­gan­gen til DAB+ er at det­te blir den di­gi­ta­le ra­dio­stan­dar­den i Euro­pa, og at myn­dig­he­te­ne i stor­tings­mel­din­gen om ra­dio­di­gi­ta­li­se­rin­gen har an­be­falt ra­dio­ak­tø­re­ne å ta i bruk den­ne stan­dar­den som vil gi plass for langt fle­re ra­dio­ka­na­ler til hele lan­det.

som sel­ges i dag støt­ter både DAB og DAB+ .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.