Gla­de Hed­da-vin­na­rar

Ni­na El­len Øde­gård og Ar­ne Nøst er gla­de – og litt slit­ne – et­ter at Ro­ga­land Tea­ter fekk tre Hed­da-pri­sar for «Or­lan­do».

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - JAN ZAHL

– Ja, det­te var kjempe­kjekt. For meg, for fore­stil­lin­ga, for hei­le teat­ret, sei­er Ni­na El­len Øde­gård ii går for­mid­dag.

Søn­dag gjekk ho på sce­nen på Oslo nye tea­ter for å mot­ta Hed­da-pri­sen for bes­te kvin­ne­le­ge ho­vud­rol­le. «Or­lan­do» fekk også pris for bes­te regi - ved Sigrid Strøm Rei­bo - og toppre­mi­en «Årets fore­stil­ling slik Ro­ga­land tea­ter også gjor­de i 2010, 2014 og 2015.

– Kva sei­er kol­le­ge­ne dine rundt om i lan­det om at Ro­ga­land tea­ter vinn «Årets fore­stil­ling» år et­ter år?

– Dei er djupt fa­sci­ner­te. Få av dei kjem seg dess­ver­re til Stavanger og får sett noko av det me gjer. Men dei som såg «Or­lan­do» lik­te det godt.

Kva klaf­fa?

Kva gjor­de at «Or­lan­do» blei så vel­luk­ka at det gav ny re­kord i Hed­da-no­mi­na­sjo­na - sju! - og tre pri­sar? Ver­ken Øde­gård el­ler tea­ter­sjef Ar­ne Nøst har ein nøy­ak­tig fa­sit, men dei har no­kre teori­ar:

– Eit lite tea­ter med eit vel­dig bra en­sem­ble gjer at det kjem re­gis­sø­rar hit som tør å ta sjan­sar og dri­va litt la­bo­ra­to­ri­um. Skal du strek­ka deg i form og inn­hald, må du gje­ra ting du ikkje har gjort før. På «Or­lan­do» var det kunst­na­ris­ke team­et vel­dig sterkt. Alle tok lei­in­ga, alle lyt­ta, alle fekk snak­ka. Det var rett og slett både ele­var og læ­ra­rar om kvar­and­re, sei­er Øde­gård.

– My­kje av tea­ter­kuns­ten er ei sa­man­sett greie. Man­ge ting skal gri­pa inn i kvar­and­re - utan at du skal mer­ka gre­pet. Den ul­ti­mate tea­ter­opp­le­vin­ga for meg, er når det bare flyt av gar­de, sei­er Nøst. Ut­ford­rin­ga er at di meir in­gre­di­en­sar du prø­ver å stap­pa inn i ret­ten, di ver­re er det å få til:

– I det­te til­fel­let skul­le det vel­dig my­kje inn, vel­dig my­kje på tal­ler­ken. Og så veit du ikkje kor­leis balansen mel­lom in­gre­di­en­sa­ne blir før vel­dig seint i pro­ses­sen, ei­gent­leg på pre­mie­ren.

Sjølv viss­te Øde­gård lite om kor­leis slutt­re­sul­ta­tet vil­le bli før dei be­gyn­te å spe­la for folk:

– Eg stod midt på sce­nen, om­gi­ven av mas­se vi­deo, tek­nikk og ma­ski­ne­ri, og var usik­ker på kor­leis det­te var. Då det blei pre­miere og folk kom og såg, skjøn­te eg at det var bra. At det var ei dei­lig, vik­tig og hu­ma­nis­tisk fram­sy­ning som tref­te flei­re enn eg had­de trudd.

Skal me laga litt gull?

– «Or­lan­do» blei ei fram­sy­ning du ald­ri har sett før på Ro­ga­land Tea­ter. In­gre­di­en­sa­ne er kjen­de kvar for seg - sterk regi, sterk ho­vud­rol­le, bra en­sem­ble. Men kor­leis alt klaf­far, er eit mys­te­ri­um - men eit vak­kert mys­te­ri­um, ana­ly­se­rer Nøst. Og legg til at det ei­gent­leg ikkje nyt­tar å ana­lyse­ra det­te.

– Det høy­rest ut som «Skal me laga litt gull?». Nes­ten like mys­tisk, men li­ke­vel ikkje.

Øde­gård spel­te alt­så tit­tel­rol­la som Or­lan­do, ein mann som blir kvin­ne og som le­ver i 400 år. Kor­leis gjer ein det?

– Eg tenk­te ei­gent­leg bare at eg skul­le prø­va å fin­na ut kven Or­lan­do var.

– Or­lan­do bru­ker 400 år på å ikkje fin­na det ut?

– Eg finn men­nes­ket som all­tid sø­ker, som vil leva eit vilt og poe­tisk liv, som vil opp­le­va den sto­re kjær­lei­ken, som vil leva mei­nings­fullt og vik­tig. Det hand­lar om dei sto­re spørs­må­la.

Pro­vins­teat­rets si­ger

Kva sei­er det om Ro­ga­land tea­ter - og om tea­ter­nor­ge - at tre av dei fire sis­te åras bes­te fram­sy­ning kjem frå Stavanger, ein by i pro­vin­sen? Nøst veit ikkje kva det sei­er om dei and­re tea­tra. Men han mei­ner det sei­er noko om at Ro­ga­land Tea­ter er godt rig­ga med flei­re lag som spe­lar sa­man:

– Så når det kjem ein re­gis­sør til oss, er me eit ja-tea­ter.

Nøst møt­te ein svens­ke på pre­mie­re­fes­ten som sa at det­te ald­ri vil­le skjedd i Sve­ri­ge. Der er det nem­leg bare ho­vud­sta­den Stock­holm som gjeld, og eit re­gion­tea­ter vil­le ald­ri blitt inn­røm­ma å hal­da så høg kva­li­tet.

Di­lem­ma­et er at få utan­for Stavanger-re­gio­nen får sett det som går på Ro­ga­land tea­ter.

– Der­med fore­slo eg i går at vin­na­ren av Årets fore­stil­ling året et­ter kjem til Oslo og spe­lar fram­sy­nin­ga i sam­band med Hed­da-pris­ut­de­lin­ga. Ide­en blei godt te­ken i mot, men er på in­gen måte rea­li­tets­be­hand­la ennå, sei­er Nøst.

Men skul­le det bli til at «Or­lan­do» blir sett opp no­kre da­gar i Oslo i juni nes­te år, skal du ikkje sjå bort frå at det blir no­kre spele­da­gar i Stavanger også. Då er det bare å kjen­na si be­søks­tid, for det bes­te teat­ret i lan­det blir alt­så for tida laga i Stavanger.

FOTO: TER­JE PE­DER­SEN / NTB SCANPIX

Søn­dag fekk Ni­na El­len Øde­gård Hedda­pris for Årets bes­te kvin­ne­le­ge ho­vud­rol­le for inn­sat­sen i «Or­lan­do».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.