Ei­nar Frit­hjof Mykle­bust er død

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ei­nar Frit­hjof Mykle­bust, Stavanger, døde natt til 9. juni. Han ble 95 år gam­mel. Li­vet stil­net for ham de sis­te åre­ne, men de som kjen­te ham og var nær ham, vil hus­ke ham som det fan­tas­tis­ke men­nes­ket han var; raus, gjest­fri, le­ven­de en­ga­sjert i alt som opp­tok ham.

Han­var­fød­tiÅ­le­sun­dog­tok sin­ut­dan­nel­se­ved­Nor­gesTek­nis­ke Høy­sko­le (nå NTNU) i Trond­heim. Som ny­ut­dan­net ar­ki­tekt dro han og hans førs­te kone, ar­ki­tekt An­ne Midt­haug Mykle­bust, til Finn­mark hvor de del­tok i gjen­opp­byg­gin­gen et­ter kri­gen i to år. Se­ne­re ble han an­satt ved Gun­nar Foug­ners ar­ki­tekt­kon­tor på Lil­le­ham­mer og had­de her en rek­ke sto­re opp­ga­ver, blant an­net Fjell­kir­ken på Sju­sjø­en, odon­to­lo­gisk in­sti­tutt og pre­kli­nisk in­sti­tutt i Ber­gen. I 1954 vant de ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen om et mu­se­um for Ed­vard Munchs sto­re gave til Oslo kom­mu­ne. Byg­get på Tøy­en sto fer­dig i 1963. Mykle­bust teg­net også ut­vi­del­sen av mu­se­et i 19911993.

I åre­ne 1964-1970 var han pro­fes­sor ved ar­ki­tekt­av­de­lin­gen ved NTH, bygge­kunst IV, og i åre­ne et­ter ar­bei­det han i fir­ma­et Ar­kip­lan i Trond­heim hvor han blant an­net vant fle­re pre­mi­er i na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le ar­ki­tekt­kon­kur­ran­ser sam­men med Ole Gus­tav Øver­dahl. Han teg­net også Gun­ne­rus­bi­blio­te­ket (Det Kon­ge­li­ge Nors­ke Vi­denska­bers Selskab) sam­men med sin kone. De had­de tre barn, Dag, Inge­borg og Are.

I 1975 gif­tet han seg med jour­na­list Ka­ri Thom­sen fra Stavanger. De flyt­tet to år se­ne­re til Gau­sel med Are og de­res to døt­re, Kris­ti­na og Jo­hanna. Her teg­net han blant an­net vi­dere­gå­en­de sko­le i Strand, og et­ter ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se førs­te bygge­trinn av Jær­mu­se­et på Kvie, sam­men med ar­ki­tek­te­ne Hall­gren, Hel­lie­sen og Vaage.

Mykle­bust var også en iv­rig bil­led­kunst­ner. Han reg­net seg som selv­lært og ar­bei­det i fle­re tek­nik­ker. De­bu­ten fant sted i Åle­sund Kunst­for­ening på hans 75-års­dag, og han had­de i åre­ne et­ter fle­re ut­stil­lin­ger man­ge ste­der – fra Tys­vær til Mosk­va.

Ei­nar Mykle­bust var le­ken og krea­tiv både som ar­ki­tekt, læ­rer, bil­led­kunst­ner, ekte­mann, far og beste­far for sin 14 barne­barn. Han var els­ket, og er sav­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.