Fei­rer 60-års­dag med kunst og mu­sikk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - AN­DERS LE­ON AN­DER­SEN

Sig­mund André Sør­by, Stavanger, blir 60 år 20. juni.

Han har in­vi­tert 200 gjes­ter til kunst­ut­stil­ling med på­føl­gen­de kon­sert på Kunst­sko­len i Ro­ga­land lør­dag 24. juni.

– På grunn av fe­rie­av­vik­ling, pas­ser det nok ikke for alle, men jeg er for­nøyd hvis vi blir om lag 100 gjes­ter, sier han.

Sør­by fikk kon­sta­tert Par­kin­sons syk­dom i 2011. Syk­dom­men es­ka­ler­te og i 2014 ble han 100 pro­sent uføre­tryg­det fra job­ben han had­de i Sub­sea 7. Ma­ling og gi­tar­spil­ling var blant de tin­ge­ne som le­ge­ne sa vil­le være umu­lig for ham i gjø­re i fram­ti­den. Der­for var det nett­opp dis­se tin­ge­ne han sat­set på.

Like et­ter at han fikk syk­dom­men, be­gyn­te han å male. I Nor­manns­gata på Stor­haug har han sitt eget ate­li­er, med kunst­ner­kol­le­ger vegg i vegg.

Han har la­get 11 selv­por­tret­ter som be­skri­ver syk­dom­men hans. Det er dis­se por­tret­te­ne han vil vise på ut­stil­lin­gen på lør­dag. Han har også fått tryk­ket et hef­te som vi­ser bil­de­ne og egen­pro­du­sert ly­rikk.

– Jeg har også med dik­tet «Jeg ser» av Sig­bjørn Obst­fel­der og en tekst av ban­det Glit­ter­tind, sier Sør­by.

– Et­ter åp­nin­gen av ut­stil­lin­gen blir det sang av Ag­nethe Schreu­der Lind­løv, ak­kom­pag­nert av Da­ni­el Åmalm, før ban­det Spi­ger­fab­rik­ken drar i gang rocke­kon­sert, for­tel­ler Sør­by.

Un­der ar­ran­ge­men­tet vil det bli ser­vert fin­ger­mat med pas­sen­de drik­ke til.

Sig­mund André Sør­by er gift med Ka­ri Li­se, har to søn­ner og ett barne­barn.

– Hva øns­ker du deg til burs­da­gen?

– Et­ter at jeg ble syk, har jeg tatt opp igjen gi­tar­spil­lin­gen. Gi­ta­ren be­gyn­ner å bli ut­slitt. Hvis noen vil gi meg en gave, er det kjekt med noen kro­ner som tilskudd til ny gi­tar, sier ju­bi­lan­ten.

Sig­mund André Sør­by fei­rer 60-års­da­gen sin med kunst­ut­stil­ling og kon­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.