Kom og se!

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - DA­GENS ORD SIGVE IMS

Brett­spill kan være utro­lig fa­ci­ne­ren­de. En kveld med kona, voks­ne barn og svi­ger­barn og et skik­ke­lig brett­spill over­går det mes­te. Skjønt det er stort sett bare i jule­fe­rien og på hytte­tu­rer at vi hen­ter fram nye el­ler gam­le spill.

Fjor­årets sto­re sla­ger hos oss var et spill der vi flyt­tet oss til­ba­ke til stein­al­de­ren. Et skik­ke­lig stra­tegi­spill som hand­let om å skaf­fe seg både mat, bo­lig , dyr og fa­mi­lie. Jeg for­sto ab­so­lutt in­gen­ting av hvor­dan det­te spil­let fun­ger­te da jeg fikk det for­klart. Det vir­ket helt tul­let­te, og egent­lig had­de jeg ikke lyst til å være med.

Men jeg had­de ikke spilt len­ge før jeg had­de ba­sis­fer­dig­he­te­ne. Og ut over kvel­den ble jeg skik­ke­lig gre­pet av spil­let. Men jeg måt­te alt­så spil­le det først. Det var ikke nok å få det for­klart. Der­for tror jeg mine ka­tols­ke ven­ner har rett når de snak­ker om tro­en sin. De snak­ker om å være en prak­ti­se­ren­de kris­ten. En som le­ver og bru­ker tro­en sin.

I be­gyn­nel­sen av Jo­hann­es­evan­ge­li­et mø­ter Je­sus noen av de førs­te di­sip­le­ne. Han for­kla­rer ikke en meng­de ting for dem, el­ler hol­der en lang tale. Han sier bare gans­ke enkelt: «Kom og se!» (Joh.1.39)

Man­ge stre­ver med å få tro­en til å gå opp. Det er så mye vi ikke for­står. Våg å ta Je­sus på al­vor. Be­gynn å prak­ti­se­re tro­en. Det hand­ler om bønn, det hand­ler om fel­les­skap, det hand­ler om natt­verd. Je­sus blir noe an­net enn teori for den som vå­ger å gjø­re det, vå­ger å kom­me og se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.