Alle vil ha en bit av

Drømme­se­son­gen fort­sat­te for Ja­kob In­ge­brigt­sen i Stock­holm søn­dag kveld. 16-årin­gens man­ge su­per­løp er gode ny­he­ter for øko­no­mi­en til Team In­ge­brigt­sen.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Søn­da­gens Diamond League­stev­ne i Stock­holm mar­ker­te av­slut­nin­gen på en spe­si­ell uke for Ja­kob In­ge­brigt­sen. Tors­dag sen­ket han sin egen års­re­kord på Bis­letts drømme­mil. Søn­dag fikk 16-åringen fra Sand­nes for førs­te gang tes­tet seg mot ver­dens­eli­ten på 1500 me­ter. Det re­sul­ter­te i 3:39,92 og ny per­son­lig re­kord med nes­ten tre se­kun­der i den svens­ke ho­ved­sta­den.

Til sam­men­lig­ning løp store­bror og europa­mes­ter Henrik 1500 me­ter på 3:50,63 som 17-åring.

– Nå har jeg per­set på alle mine løp så langt i se­son­gen, og vet at jeg har mye mer in­ne uto­ver se­son­gen. Jeg vet at jeg skal kun­ne nær­me meg de bes­te enda mer, tren­ger bare litt fle­re løp og mer ru­ti­ne, for­kla­rer Ja­kob In­ge­brigt­sen til Af­ten­bla­det.

Han fikk in­gen en­kel rei­se i Stock­holm, hav­net tid­lig på ha­len av fel­tet i sitt førs­te møte med ver­dens­eli­ten, men kjem­pet sterkt ale­ne i vin­den og kom til slutt i mål til ny per­son­lig re­kord. Eks­per­te­ne lot seg nok en gang im­po­ne­re. Su­per­la­ti­ve­ne hag­let som de van­lig­vis gjør når Ja­kob In­ge­brigt­sen stil­ler til start.

Tjen­te 100.000

16-åringen er i ferd med å bli et fe­no­men i in­ter­na­sjo­nal fri­idrett. Han er lø­pe­ren ar­ran­gø­re­ne vil ha på start­stre­ken og ta­len­tet som pub­li­kum øns­ker å se. Et­ter opp­vis­nin­gen på Bis­lett var han sterkt øns­ket til start på Diamond League-øvel­sen 1500 me­ter i Stock­holm. En slik in­ter­es­se er gode ny­he­ter – også øko­no­misk.

Af­ten­bla­det vet ek­sem­pel­vis at 16-årin­gens ver­dens­re­kord­løp på Bis­lett for­ri­ge tors­dag sør­get for å gi ham inn­tek­ter på rundt 100.000 kro­ner. I det­te regne­styk­ket fin­ner vi start­pen­ger, ver­dens­re­kord­bo­nu­ser fra stevne­ar­ran­gør og spon­sor Nike, og en sum for å fron­te Bis­lett Ga­mes på pla­ka­ter og i so­sia­le medi­er i for­kant av stev­net – sam­men med sine brød­re.

FOTO: JUNGE, HEIKO

Ja­kob In­ge­brigt­sens ver­dens­re­kord­løp på Bis­lett for­ri­ge tors­dag re­sul­ter­te både i gra­tu­la­sjo­ner fra stevne­ge­ne­ral Stei­nar Ho­en, til ven­st­re, og en pen sum pen­ger for 16-åringen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.