Alle pi­ler pe­ker Bry­nes vei

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

kam­per, men hver enes­te gang har de rød/hvi­te kom­met ut med minst ett po­eng, som da un­ge Andreas Ue­land ut­lig­net Vi­dars le­del­se på Las­sa langt inn i til­leggs­ti­den. In­klu­dert tre­nings– og cup­opp­gjør har Bry­ne spil­te 22 kam­per så langt i 2017. Tal­le­nes tale er im­po­ne­ren­de: 16 sei­ere, 4 uav­gjort og 2 tap.

Beg­ge ta­pe­ne kom i jev­ne kam­per mot 1. di­vi­sjons­mot­stand, 1-2 for Jerv i Grim­stad (and­re run­de NM) samt 1-3 for Sand­nes Ulf i tid­lig tre­nings­kamp.

Så skal det til­føyes at med unn­tak av to, tre tre­nings­kam­per, har tre­ner Hjelm­haugs ut­valg­te ald­ri feid noen av ba­nen, og mot­stan­den i tre­nings­kam­pe­ne var med unn­tak av Sand­nes Ulf, gans­ke over­kom­me­lig.

Li­ke­vel: 16–4–2 er mek­tig, 6–4– 0 i se­ri­en hol­der i lan­ge ba­ner. Og da la­get mis­tet seks po­eng et­ter tre uav­gjor­te kam­per på rap­pen, var det ald­ri snakk om å tvi­le.

Dess­uten har det ald­ri vært snakk om å sik­re inn el­ler jus­te­re spille­må­ten.

Hele klub­ben strut­ter av ny­vun­net selv­til­lit, hver enes­te spil­ler kjen­ner at de hø­rer til på et høy­ere nivå, sam­ti­dig som de re­spek­te­rer og an­er­kjen­ner en­hver mot­stan­der. Der har du nok en grunn til at Bry­ne så langt ikke har fei­let. Hjelm­haug/Sel har en tan­ke om at la­get skal på ba­nen for å sty­re hver enes­te kamp, ikke hode­løst i an­grep, hel­ler kon­trol­lert med kva­li­tet. Så langt med 19–9 i mål­for­skjell, Nest So­tra som bare lig­ger po­en­get et­ter på ta­bel­len, er bed­re med 22–6 og 16 pluss­mål.

Men Nest So­tra har tapt, se­nest lør­dag for et me­get godt Vi­dar­lag som dess­ver­re øde­leg­ger sine egne mu­lig­he­ter til å være se­riøs Bry­ne-ut­ford­rer med ir­ri­te­ren­de po­eng­tap litt for ofte.

De rød/hvi­te får tap i lø­pet av se­son­gen de også, alt an­net vil over­ras­ke, men til sist er min spå­dom at sta­bi­li­tet og få feil­skjær brin­ger Bry­ne til topps.

Det an­tok jeg i kom­men­tar før se­son­gen, og det hol­der jeg fast på.

Med so­li­de 22 mil­lio­ner i om­set­ning, man­ge dyk­ti­ge spil­le­re og en tre­nings­hver­dag nær opp­leg­get i 1. di­vi­sjon, skul­le det kan­skje bare mang­le, men fle­re i sam­me si­tua­sjon som Bry­ne har fei­let.

En eks­tra blomst så langt til tre­ner­duo­en som har vå­get å sat­se på egne un­ge. Det bes­te ek­sem­pe­let er 17-åringen Andreas Ue­land som har spilt fast (var med G 18-lands­la­get i hel­gen). Adrian Bernt­sen og Ei­nar Tun­heim Lye får kam­per og er nære samt keeper Ma­ri­us Hal­vor­sen som får sjan­sen i Kris Devaux sitt skade­fra­vær.

Skul­le det ende med opp­rykk, vil nett­opp dis­se un­ge med fle­re, være langt nær­me­re klar for 1. di­vi­sjon, enn om la­get had­de holdt plas­sen i fjor høst. Sånn kan Bry­ne kom­me styr­ket til­ba­ke med ster­ke­re lo­kal pro­fil enn på fle­re år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.