Ras­mus Mar­tin­sen inn mot FKH

Stavanger Aftenblad - - 1 0 - JAN-ERIK LARSEN

Ny uke, nye ut­ford­rin­ger og nye pro­ble­mer. Vi­king­tre­ner Ian Burchnall til der­by­kam­pen mot FKH. – Det bes­te man kan si om Vi­king ak­ku­rat nå, er at det ald­ri er kje­de­lig å se på, og at pub­li­kum må hol­de ut til sis­te slutt. Det­te er vel den sjet­te kam­pen som av­gjø­res i slutt­mi­nut­te­ne el­ler til­leggs­ti­den, på godt el­ler vondt, sier Vi­king-tre­ne­ren med gal­gen­hu­mor da­gen et­ter se­kund­dra­ma­et på Årå­sen.

Ti se­kun­der av til­leggs­ti­den gjen­sto da Alek­san­der Mel­gavis ga Lille­strøm 1-0 sei­er. Som i hjemme­kam­pe­ne mot Tromsø (1-2) og Aale­sund (1-2) og borte­mø­tet med Stabæk (1-1) for­svant vik­ti­ge po­eng. Det vei­er ikke opp de to kam­pe­ne som har gitt Vi­king ut­tel­ling i over­ti­den, borte mot Brann (1-1) og hjem­me mot Kris­tian­sund (2-1).

Usik­re mot slut­ten

– Det­te er de de­si­dert ver­ste kam­pe­ne å tape, mye ver­re enn å slip­pe inn et mål i førs­te gang. Men selv­føl­ge­lig, når det skjer så ofte, er det ikke til­fel­dig. Et lag med lavt selv­til­lit blir usik­re og det på­vir­ker oss spe­si­elt mot slut­ten av kam­pe­ne. Her er spil­ler­ne helt eni­ge. For jeg kan ikke ta dem på ver­ken inn­stil­ling el­ler inn­sats. Det er kon­se­kven­se­ne av dår­li­ge be­slut­nin­ger som gir oss dis­se pro­ble­me­ne. Vi gjør feil­valg i kri­tis­ke si­tua­sjo­ner, for­kla­rer Burchnall.

Mar­tin­sen ak­tu­ell

På top­pen av det­te er Ju­li­an Ry­er­son sus­pen­dert mot Hauge­sund, Michael Led­ger har av­slut­tet sitt gjeste­spill, Kwesi Ap­piah spil­ler sin sis­te kamp søn­dag og Pat­rick Pe­der­sen er nær en re­tur til Is­land. Både Ry­er­son og Led­ger må er­stat­tes al­le­re­de til mø­tet med FKH. Så er Sa­mu­el Adeg­ben­ro til­ba­ke et­ter ka­ran­te­ne. – Rent umid­del­bart vil jeg si at Ras­mus Mar­tin­sen lig­ger nær­mest til å ta plas­sen i midt­for­sva­ret. Den po­si­sjo­nen kjen­ner han. Så har vi Michael Hauk­ås som et al­ter­na­tiv. Han kan også spil­le midt­stop­per. Når det gjel­der Pat­rick Pe­der­sen for­hand­ler vi nå med Valur, som gjer­ne vil ha ham så fort som mu­lig, mens jeg som tre­ner gjer­ne vil be­hol­de ham lengst mu­lig. Til slutt hand­ler det om å få til den ret­te han­de­len for Vi­king, sier Burchnall.

Tom­my Høi­land kom­mer sta­dig nær­me­re Vi­king, men kan ikke spil­le før over­gangs­vin­du­et åp­ner 21. juli.

FOTO: EGIL Ø. NÆRLAND

Både Sa­mu­el Adeg­ben­ro, til ven­st­re, og Ras­mus Mar­tin­sen kan få start­plass mot Hauge­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.