Oi­lers tar sjan­sen på su­per­of­fen­siv po­eng­ga­ran­tist

Stavanger Aftenblad - - 1 0 - KRIS­TI­AN OFTEDAL KVENDSETH

– Vi har vært på jakt et­ter en back med of­fen­siv spiss­kom­pe­tan­se. Det fant vi i Ge­dig, for­kla­rer Oi­lers-di­rek­tør Pål Hau­ka­li Hig­son til Af­ten­bla­det.

I den 25 år gam­le ca­na­die­ren har Hig­son og Oi­lers hen­tet en su­per­of­fen­siv back­type som ga­ran­tert kom­mer til å mar­ke­re seg i DNB Are­na kom­men­de se­song. For to år si­den le­ver­te han 26 mål på 43 elite­se­rie­kam­per for Stjer­nen – fra back­po­si­sjon. Like bra gikk det ikke i sveit­sis­ke EHC Ol­ten for­ri­ge se­song. Et­ter en god start på opp­hol­det mis­tet Ge­dig plas­sen på la­get. I som­mer ble han løst fra to­års­kon­trak­ten med la­get som spil­ler på nivå to i Sveits.

De­fen­si­ve ut­ford­rin­ger

Oi­lers tror en li­ke­vel at Ge­digs kva­li­te­ter skal pas­se bra inn i klub­bens fi­lo­so­fi, der back­e­ne skal bi­dra mye i det of­fen­si­ve spil­let. Så får det hel­ler være at han tid­vis sli­ter i den de­fen­si­ve de­len av spil­let. 25-åringen har kjæ­res­te fra Fred­rik­stad. Det skal ha vært med­vir­ken­de til at han øns­ket seg til­ba­ke til Nor­ge.

– Tan­ken er at han skal kom­me hit og gjø­re det han er god til. Så får vi hel­ler tåle at det kom­mer et bak­lengs­mål inni­mel­lom, bare det kom­mer nok mål rett vei, sier Hig­son.

Oi­lers for­søk­te først å hen­te Ste­fan Espe­land til å be­kle den sis­te back­plas­sen, men den tid­li­ge­re Lø­ren­skog-spil­le­ren øns­ket seg hel­ler til ut­lan­det. Da Ge­dig ble le­dig på mar­ke­det, grep Oi­lers mu­lig­he­ten.

Oi­lers-di­rek­tø­ren mang­ler nå bare to lø­pe­re før nes­te se­songs tropp er kom­plett.

Hå­per på Nyst­rom

Hele ti spil­le­re er borte fra Oi­lers-la­get som vant NM-gull i april. Pro­fi­ler som Dan Kis­sel, Mark van Guil­der, Tom­my Kris­ti­an­sen, Tim Ku­nes, Christian Dahl-An­der­sen og Ru­ben Smith har for­svun­net. Fore­lø­pig har Oi­lers hen­tet fem ny­kom­me­re. Ei­rik Bør­re­sen, Vil­liam Strøm, To­ny Ro­mano, Jo­nas Djup­vik Løv­lie og Curtis Ge­dig får snart føl­ge av to til.

Noen Eric Nyst­rom tren­ger imid­ler­tid ikke sup­por­ter­ne ven­te på. Ame­ri­ka­ne­ren, som for­ster­ket Oi­lers midt­veis i for­ri­ge se­song og blant an­net sco­ret to mål i den av­gjø­ren­de NM­fi­na­len, blir ikke å fin­ne i Stavanger fra se­song­start. Hig­son har li­ke­vel et håp om å se Nyst­rom i DNB Are­na igjen på et el­ler an­net tids­punkt.

– Han har søkt på noen uni­ver­si­te­ter og vet ikke helt hva som skjer fra høs­ten av. Hvis han kom­mer, blir det nok i lø­pet av se­son­gen. Men alt det er hy­po­te­tisk. Sjan­sen for at han kom­mer er nok li­ten, men vi pra­ter godt sam­men. Vi hol­der kon­tak­ten, sier Hig­son.

Tid­li­ge­re i som­mer fikk Curtis Ge­dig (25) spar­ken i Sveits. Pål Hau­ka­li Hig­son tror den of­fen­si­ve back­ty­pen pas­ser bed­re i Stavanger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.