Al­lah skal med

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LEDER: Det blir i over­kant angst­bi­tersk å nek­te krist­ne ele­ver å etab­le­re skole­lag i frykt for at mus­lims­ke ele­ver skal gjø­re det sam­me.

Frykt for at mus­lims­ke ele­ver skal opp­ret­te egne grup­per får sko­ler til å nek­te krist­ne ele­ver å etab­le­re så­kal­te skole­lag. Bak­grun­nen skal va­ere en be­kym­ring for at slike mus­lims­ke grup­per kan bli et ar­ne­sted for uten­for­skap og even­tu­ell ra­di­ka­li­se­ring. Det er uklart hvor man­ge sko­ler som har ned­lagt slike for­bud, og det er mu­lig at det­te ikke er et om­fat­ten­de fe­no­men. Det be­tyr ikke at spørs­må­let ikke er prin­si­pi­elt vik­tig.

Eks­tre­misme­fors­ker Lars Gu­le me­ner at slike for­bud stri­der mot både re­li­gions­fri­he­ten og or­ga­ni­sa­sjons­fri­he­ten, og at sko­le­ne der­med ikke har grunn­lag for å nek­te.

Vi for­står skep­si­sen til de rek­to­re­ne som har ned­lagt for­bud. Men vi er ikke enige i kon­klu­sjo­nen.

Lands­rå­det for Nor­ges bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­ner (LNU) ved­tok i vår at sta­ten bør gi fel­les ret­nings­lin­jer for hvor­dan bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­ner skal bru­ke sko­len. Det­te er et syn vi støt­ter av minst to grun­ner.

Før det førs­te er det vik­tig at myn­dig­he­te­ne har en hold­ning i det­te spørs­må­let. Skal sko­len og sko­lens fa­si­li­te­ter i størst mu­lig grad va­ere et nøy­tralt om­rå­de, hvor or­ga­ni­sert livs­syn og or­ga­ni­ser­te po­li­tis­ke pre­fe­ran­ser har en be­gren­set plass?

For det and­re for­di slike ret­nings­lin­jer vil let­te pres­set på den en­kel­te sko­len og den en­kel­te rek­tor, som da slip­per bru­ke skjønn.

Sko­len skal selv­sagt ikke gå inn og ha en me­ning om den en­kel­te ele­vens livs­syn. Men for sko­len som fel­les­skaps­are­na er det også vik­tig å sør­ge for at hen­sy­net til den en­kel­te ba­lan­se­res med hva som tje­ner fel­les­ska­pet.

På noen nors­ke sko­ler er det i dag et høyt an­tall ele­ver med an­nen bak­grunn enn kris­ten­dom. I Oslo har det va­ert gjort for­søk med mus­lims­ke sko­ler, på sam­me måte som det fle­re ste­der i Nor­ge er etab­lert krist­ne grunn­sko­ler. Af­ten­bla­det me­ner av prin­sipp at slike etab­le­rin­ger ikke bør for­bys, men de er li­ke­vel pro­ble­ma­tis­ke. En­hets­sko­len er en uhy­re vik­tig in­te­gre­rings­are­na. Der­som vi skal mot­vir­ke uten­for­skap og be­gren­se opp­de­ling av det tra­di­sjo­nel­le, nors­ke lik­hets­sam­fun­net, er sko­len den vik­tigs­te are­na­en for å for­me gode bor­ge­re.

Like­be­hand­ling er selv­sagt. Der­for har skep­tis­ke rek­to­rer rett, i prin­sip­pet, når de sier at grønt lys for etab­le­ring av et kris­tent skole­lag nød­ven­dig­vis også er grønt lys for etab­le­ring av lag for and­re livs­syn. Her trengs det na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer.

Vi for­står skep­si­sen, men er ueni­ge i kon­klu­sjo­nen

JON INGEMUNDSEN

Sta­ten bør ha en me­ning om hvil­ken plass or­ga­ni­sert livs­syn og po­li­tikk har i grunn­sko­len, me­ner Af­ten­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.