Kut­ter for å gå 130 mill. i pluss

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ina Gun­der­sen ina.gun­der­sen@af­ten­bla­det.no

SUS: I som­mer har pa­si­ent­be­leg­get va­ert oppe i 107 pro­sent. Li­ke­vel må syke­hu­set kut­te an­tall syke­hus_ sen­ger for å spa­re pen­ger.

For å byg­ge nytt syke­hus må Helse Stav­an­ger som kjent set­te at sto­re be­løp i form av over­skudd hvert år. Det­te over­skud­det skal også dek­ke and­re nød­ven­di­ge in­ves­te­rin­ger, for ek­sem­pel nytt medi­sinsk­tek­nisk ut­styr.

Af­ten­bla­det har fle­re gan­ger skre­vet at syke­hu­set er langt unna å nå sine øko­no­mis­ke krav. Det skjed­de ikke i fjor og skjer hel­ler ikke i år. Hit­til i år er av­vi­ket på mi­nus 66,9 mil­lio­ner kro­ner.

Til nes­te år er kra­vet på 130 mil­lio­ner kro­ner i pluss. Iføl­ge do­ku­men­ter til sty­ret i Helse Stav­an­ger øns­ker syke­hus­di­rek­tør In­ger Ca­thri­ne Bry­ne å be Helse Vest om at det­te kra­vet re­du­se­res til 115 mil­lio­ner kro­ner.

Pa­si­ent­be­legg: 107 pro­sent Sam­ti­dig er det sva­ert stor på­gang av pa­si­en­ter. Selv om det to­ta­le pa­si­ent­be­leg­get hit­til i år til sam­men lig­ger på 82 pro­sent, har be­leg­get ved en­kel­te av­de­lin­ger i som­mer va­ert oppe i 107 pro­sent. Det in­ne­ba­erer at man­ge pa­si­en­ter må leg­ges på gan­gen.

Den sto­re pa­si­ent­på­gan­gen be­tyr at inn­tek­te­ne knyt­tet til pa­si­en­tak­ti­vi­tet (så­kal­te ISF­inn­tek­ter) er høy­ere enn bud­sjet­tert. Pro­ble­met er at noen av kost­na­de­ne, blant an­net til nye og kost­ba­re lege­mid­ler, øker kraf­tig.

I til­legg kom­mer økte lønns­kost­na­der i form av over­tid og inn­leie av per­so­nell.

Bud­sjett­av­vi­ket har va­ert størst in­nen psy­kisk helse­vern for barn, unge og rus­av­hen­gi­ge, mot­taks­kli­nik­ken og kvin­ne- og barn­kli­nik­ken.

Fram­over må syke­hu­set spa­re enda mer. For å greie inn­spa­rin­ge­ne, har Helse Stav­an­ger satt i gang om­fat­ten­de end­rin­ger på de fles­te av­de­lin­ge­ne.

Her er kutt­lis­ten y På medi­sinsk/or­to­pe­disk av­de­ling er an­tall sen­ger re­du­sert med 12. y På kvinne­kli­nik­ken er to pos­ter slått sam­men. Det skal gjø­re det mu­lig å re­du­se­re senge­tal­let fra 25 til 20. Til­ta­ket skul­le tredd i kraft fra midt­en av au­gust, men er litt for­sin­ket. Det er for­ven­tet å va­ere på plass i lø­pet av sep­tem­ber. y «Ut før 13» er et til­tak som tar sik­te på at alle som skal skri­ves ut fra syke­hu­set, blir ut­skre­vet før klok­ken 13. Da vil det va­ere fle­re le­di­ge sen­ger midt på da­gen. Det igjen gjør at akutt­mot­ta­ket raskt får lagt pa­si­en­ter på rik­tig senge­post. «Det fø­rer til en mer jevn pa­si­ent­strøm, som vil føre til bed­re ligge­tid og bed­re lo­gis­tikk (ikke sto­re «opp­hop­nin­ger») midt på da­gen», he­ter det i saks­fram­leg­get til sty­ret.

På en senge­post for hjerte­pa­si­en­ter vur­de­res det om fem sen­ger skal gjø­res om til dag­sen­ter. Da øker den po­li­kli­nis­ke ka­pa­si­te­ten. «Det­te er et til­tak for å ta imot den økte pa­si­ent­til­strøm­min­gen til kar­dio­lo­gisk av­de­ling». Hen­sik­ten er å få pa­si­en­te­ne ras­ke­re gjen­nom sys­te­met. y Ved vok­sen­psy­kia­trisk po­li­kli­nikk på­går ut­red­nin­ger. y I til­legg på­går en pro­sess for å sel­ge eien­dom. Syke­hus­di­rek­tør In­ger Ca­thri­ne Bry­ne sa i et in­ter­vju med Af­ten­bla­det 7. sep­tem­ber at det in­nen psy­kia­tri­en ut­re­des kutt av 12 senge­plas­ser. Noe av ka­pa­si­te­ten er tenkt over­ført til am­bu­lan­te team, alt­så mer fore­byg­gen­de be­hand­ling.

- Til­tak som dis­se fun­ge­rer inn­til et visst punkt. Men der­som vi leg­ger ned så man­ge plas­ser at det fø­rer til fle­re kor­ri­dor­pa­si­en­ter, er det ikke noe po­eng. Da får vi både la­ve­re kva­li­tet og høy­ere kost­na­der, sa hun blant an­net i in­ter­vju­et.

FREDRIK REFVEM

Syke­hus­di­rek­tør In­ger Ca­thri­ne Bry­ne må snu på hver kro­ne. Nå hå­per hun at nes­te års bud­sjett­krav kan re­du­se­res fra 180 til 115 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.