26 smit­tet av anti­bio­tika­re­sis­ten­te bak­te­ri­er på syke­hu­set

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ina Gun­der­sen ina.gun­der­sen@af­ten­bla­det.no

SUS: Bak­te­ri­en har ikke ført til at pa­si­en­ter er blitt al­vor­lig syke, men den kan ska­pe sto­re pro­ble­mer for syke­hu­set.

Si­den tid­lig i juni har Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus (SUS) slitt med ut­brudd av anti­bio­tika­re­sis­ten­te bak­te­ri­er. Det er på­vist smit­te hos 26 pa­si­en­ter, tre av dis­se har hatt urin­veis­in­fek­sjon. Res­ten er ba­ere­re. Det be­tyr at de har bak­te­ri­en i seg uten å va­ere syke.

Smit­ten stam­mer sann­syn­lig­vis fra Hauke­land der det har va­ert på­gå­en­de ut­brudd si­den 2011.

– Gen­ana­ly­ser av bak­te­ri­e­ne vi­ser at de sam­sva­rer med de bak­te­ri­e­ne som har for­år­sa­ket ut­brudd på Hauke­land. Det er all grunn til å tro at det har va­ert pa­si­en­ter, kan­skje i fle­re sam­men­hen­ger og til ulik tid, som har fått smit­te på Hauke­land. Si­den er de inn­lagt hos oss der bak­te­ri­en er fun­net, sier smitte­vern­over­lege ved SUS, Lars Kåre Klep­pe.

Ser al­vor­lig på ut­brud­det

– Det er her snakk om en bak­te­rie som i ut­gangs­punk­tet er mot­stands­dyk­tig mot man­ge ty­per anti­bio­ti­ka. I til­legg har den­ne ut­vik­let re­sis­tens mot enda fle­re ty­per, men det er fort­satt mid­ler som kan bru­kes til be­hand­ling, for­kla­rer han.

– Hvor al­vor­lig ser syke­hu­set på ut­brud­det?

– Vi øns­ker ikke dis­se bak­te­ri­e­ne på syke­hu­set. Det får kon­se­kven­ser for de faer­res­te av de pa­si­en­te­ne det gjel­der. Men kon­se­kven­se­ne for syke­hu­set kan va­ere sto­re der­som vi på grunn av det­te må end­re be­hand­lings­må­ten for pa­si­en­te­ne. Det vil kun­ne ska­pe nye pro­ble­mer med nye ty­per re­sis­tens­ut­vik­ling og stør­re ri­si­ko for svikt i be­hand­lin­gen, sier han.

Si­den i som­mer er bak­te­rie­ut­brud­det kart­lagt med scre­en­ing av av­fø­ring fra pa­si­en­ter. Den ak­tu­el­le bak­te­rie­ty­pen, van­comy­cin­re­sis­ten­te en­tero­kok­ker (VRE), til­hø­rer en grup­pe bak­te­ri­er som fin­nes i tar­men hos men­nes­ker og dyr. Bak­te­ri­en kan over­fø­res fra pa­si­ent til pa­si­ent via di­rek­te kontakt og gjen­nom kontakt med for­uren­se­de fla­ter, hen­der og ut­styr. Per sep­tem­ber er 1500 scre­en­ing­prø­ver tatt.

Her er til­ta­ke­ne mot bak­te­ri­en Bak­te­ri­en er av­dek­ket på til sam­men seks av­de­lin­ger ved syke­hu­set. Fle­re av pa­si­en­te­ne som har fått bak­te­ri­en på­vist er ut­skre­vet til hel­døgn­s­in­sti­tu­sjo­ner i kom­mu­ne­ne.

Syke­hu­set har der­for gjen­nom­ført en rek­ke til­tak på be­rør­te av­de­lin­ger: y Iso­la­sjon av en­kelt­pa­si­en­ter y Scre­eing og even­tu­ell iso­la­sjon av med­pa­siet­ner y Re­duk­sjon og sten­ging av

senge­pos­ter y Null over­be­legg og kor­ri­dor­pa­si­en­ter y Gjen­nom­gang av ru­ti­ner for ren­hold, hånd­hy­gie­ne og des­in­fek­sjon y Kor­rekt anti­bio­tika­bruk y In­for­ma­sjon til pa­si­en­ter og

med­ar­bei­de­re

– Vi er ikke for­nøyd ennå og fort­set­ter over­vå­kin­gen. Vi for­ven­ter å fin­ne fle­re til­fel­ler i ti­den som kom­mer, sier Klep­pe.

JON INGEMUNDSEN

Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus (SUS) må nes­te år gå i 130 mil­lio­ner kro­ner i pluss.

JARLE AAS­LAND

Lars Kåre Klep­pe, smitte­vern­over­lege ved SUS, ser al­vor­lig på bak­te­rie­ut­brud­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.