Sko­ler og barne­ha­ger må sam­ord­ne plan­leg­gings­da­ge­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Mar­gunn Ue­land mar­gunn.ue­land@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: For­eld­re sli­ter med at barne­ha­ger, sko­ler og SFO har plan­leg­gings­da­ger på ulike da­to­er. Nå går et sam­let opp­vekst­sty­re i Stav­an­ger inn for at det­te må sam­ord­nes. Fe­ri­er, skole­start og skole­slutt skal også va­ere fel­les.

– Så bra at po­li­ti­ker­ne hø­rer et­ter og tar det­te al­vor­lig! Nå er jeg for­nøyd, sier to­barns­fa­ren Hen­rik Ar­ne­stad Salthe.

Det var han som sat­te sa­ken på dags­or­de­nen da han midt i au­gust kon­tak­tet Af­ten­bla­det. Han var frust­rert for­di han i skole­star­t­uka måt­te ta fri fire da­ger for­di plan­leg­gings­da­ge­ne i SFO, sko­le og barne­hage kom på rek­ke og rad.

«Uhold­bart», lød den ras­ke re­ak­sjo­nen fra Ar­bei­ders­par­ti­ets frems­te mann i opp­vekst­sty­ret, Dag Mos­si­ge (Ap).

Fel­les plan­leg­gings­da­ger

I kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst sitt møte den­ne uka frem­met Dag Mos­si­ge og Ru­ne Aske­land (V) føl­gen­de for­slag:

«Stav­an­ger kom­mu­ne skal ha en stør­re sam­ord­ning mel­lom barne­hage, SFO og sko­le. Kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst ber råd­man­nen om å til­rette­leg­ge for flest mu­lig fel­les plan­leg­gings­da­ger mel­lom barne­hage, SFO og sko­le in­nen skole­året 2018/19. Råd­man­nen bes også ta kontakt med pri­va­te barne­ha­ger med det mål at de pri­va­te virk­som­he­te­ne ko­or­di­ne­rer sine plan­leg­gings­da­ger i stør­re grad med kom­mu­nens virk­som­he­ter.»

– Det er åpen­bart at man­gel på sam­ord­ning av plan­leg­gings­da­ge­ne ska­per sto­re ut­ford­rin­ger for for­eld­re. Sam­funns­øko­no­misk er mang­len­de ko­or­di­ne­ring også sva­ert lite guns­tig, med kla­re ulem­per for ar­beids­gi­ve­re og sam­fun­net for øv­rig, fram­holdt de to.

Også fel­les fe­ri­er

Kris­tof­fer Si­vert­sen (Frp) frem­met det­te for­sla­get: «Råd­man­nen bes ut­re­de en fel­les norm hvor plan­leg­gings­da­ge­ne sam­kjø­res, he­r­under sa­er­skilt også pri­ma­ert når ele­ve­ne har skole­fri».

En­stem­mig ved­tak

Leder for opp­vekst­sty­ret Sis­sel Kn­ut­sen Heg­dal (H) frem­met så føl­gen­de for­slag til ved­tak som sam­ord­net de to for­sla­ge­ne fra Ap/Ven­st­re og Frp:

«Stav­an­ger kom­mu­ne skal ha en stør­re sam­ord­ning mel­lom barne­hage, SFO og sko­le. Kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst ber råd­man­nen om å til­rette­leg­ge for flest mu­lig fel­les plan­leg­gings­da­ger mel­lom barne­hage, SFO og sko­le, in­nen skole­året 2018/19. Skole­start, høst­fe­rie, vin­ter­fe­rie og skole­slutt skal va­ere fel­les. Råd­man­nen bes også ta kontakt med pri­va­te barne­ha­ger med det mål at de pri­va­te virk­som­he­te­ne ko­or­di­ne­rer sine plan­leg­gings­da­ger i stør­re grad med kom­mu­nens virk­som­he­ter. Råd­man­nen bes med det­te ut­re­de en fel­les norm/reg­le­ment hvor plan­leg­gings­da­ge­ne sam­kjø­res.»

Le­de­ren min­net om at det er drifts­sty­re­ne som fast­set­ter dagens skole­rute. Der­for må reg­le­men­tet til drifts­sty­re­ne end­res for å få til en stør­re grad av sam­ord­ning. En slik sam­ord­ning vil inn­skren­ke fri­he­ten de en­kel­te sko­le­ne og barne­ha­ge­ne i dag har, men det vil va­ere bed­re for for­eld­re­ne, fram­holdt hun:

– Man­ge fa­mi­li­er har gitt ut­trykk for stor frust­ra­sjon for ord­nin­gen slik den er i dag, og dis­se inn­spil­le­ne bør vi lyt­te til.

Hen­nes for­slag ble en­stem­mig ved­tatt.

Skjer nes­te skole­år

Det­te be­tyr at for­eld­re­ne må ven­te til nes­te skole­år før end­rin­gen trer i kraft.

To­barns­far Hen­rik Ar­ne­stad Salthe har for­stå­el­se for at det tar tid:

– Plan­leg­gings­da­ge­ne er jo satt for året, så jeg had­de ikke for­ven­tet skul­le skje mas­se nå. Men jeg er glad for at po­li­ti­ker­ne sat­te en dead­li­ne, sier han.

FREDRIK REFVEM

– Man­ge fa­mi­li­er har gitt ut­trykk for stor frust­ra­sjon av ord­nin­gen slik den er i dag, og dis­se inn­spil­le­ne bør vi lyt­te til, sa Sis­sel Kn­ut­sen Heg­dal (H), leder for kom­mu­nal­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.