Råd fra Ti­na Bru (H): Unn­gå å bli for­side­stoff i VG

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­land@af­ten­bla­det.no

STOR­TIN­GET: Hun har for­be­redt seg på å gå på noen smel­ler. Han sit­ter på nåde fra KrF. Af­ten­bla­det fulg­te stor­tings­de­bu­ten til Høy­re-duo­en.

– Jeg kjen­ner jo på en viss aere­frykt, jeg gjør det, sier Mar­gret Ha­ge­rup (H).

Fire­barns­mo­ren på 37 år fra Kverna­land har tatt plass i Vandre­hal­len på Stor­tin­get.

Geir Polle­stad (Sp) kom­mer bort og på­pe­ker at han nå er eldst av den yngs­te halv­de­len av den nye ro­ga­lands­ben­ken.

KrF-nåde

Alek­san­der Stokke­bø (H), 22 år fra Stav­an­ger, ble hyl­let to gan­ger av stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) i Høy­res ju­bel­rus før fin­tel­lin­gen star­tet. Brått var Øystein L. Han­sen (Ap) in­ne med knap­pe 190 stem­mers mar­gin. Stokke­bø får imid­ler­tid vi­ka­ri­ere så len­ge Bent Høie (H) er stats­råd.

Jus­stu­den­tens til­va­er­el­se be­tin­ger Høie-kon­ti­nui­tet i re­gje­ring og nåde fra KrF-leder Knut Arild Harei­de. Der­som KrF skif­ter side og fel­ler re­gje­rin­gen, må nem­lig Høie til­ba­ke på Stor­tin­get.

Af­ten­bla­det får ikke ut noe som lig­ner på en frykt for at det kan skje. Ti­na Bru (H) me­ner det lo­ver godt at Stokke­bø pa­re­rer spørs­mål om det på ga­lant vis.

Selv har hun gjort ko­met­kar­rie­re og sit­ter nå i Høy­re-le­del­sen fire år et­ter stor­tings­de­bu­ten.

– Det er som å bli kas­tet ut på dypt vann, og så må du bare prø­ve å svøm­me. Mye fal­ler på plass når du får bli til­delt en ko­mi­té og får et kon­tor, sier hun.

Di­rekte­lin­je til re­gje­rin­gen Ha­ge­rup, som ble folke­valgt i Time i 2011, had­de ald­ri trodd at hun skul­le bli stor­tings­po­li­ti­ker. Hun har ver­ken for­tid i fyl­kes­po­li­tik­ken el­ler ung­doms­par­ti­et. Hun er for­be­redt på an­grep fra op­po­si­sjo­nen og «på å gå på en del smel­ler.»

I lø­pet av valg­kam­pen har hun for førs­te gang kon­tak­tet en jour­na­list og del­tatt i en pa­nel­de­batt.

Stokke­bø meld­te seg inn i Unge Høy­re i 2010 og har er­fart både po­si­sjon- og op­po­si­sjons­til­va­er­el­sen hen­holds­vis i Stav­an­ger og i fyl­kes­tin­get.

Tan­ken om op­po­si­sjons­til­va­er­el­se slo Bru, som sier det vil­le va­ert noe helt an­ner­le­des uten di­rekte­lin­je til re­gje­rin­gen.

– Da vil­le du ikke hatt de ukent­li­ge mø­te­ne mel­lom stats­rå­den og til­hø­ren­de frak­sjo­ner og mu­lig­he­ten til å på­vir­ke gjen­nom de ka­na­le­ne, sier Bru, som bi­dro til å snak­ke For­ny­bar AS «hjem.»

Bru opp­le­ver å bli lagt mer­ke til of­te­re enn før ute blant folk.

– Sier du noe dumt i star­ten, klat­rer du fort opp på kjen­dis­lis­ten, sier hun.

PR-tre­ning

Af­ten­bla­det blir med i NRKs ra­dio­stu­dio på Stor­tin­get. Før sende­start kom­mer noen medie­råd fra Bru. Stokke­bø og Ha­ge­rup opp­ford­res til å bli kjent med jour­na­lis­ter, men ad­va­res mot å føle at jour­na­lis­ter er ven­ner på or­dent­lig.

Bru be­kref­ter kjenn­skap til «VG-tes­ten», som Bru for­kla­rer med å ten­ke på at det du gjør må kun­ne stå seg på VG-for­si­den.

Ha­ge­rup sky­ter inn at hun har hørt på Bru og Hen­rik As­heims (H) podkast-epi­so­der hver dag på vei til jobb som en del av for­be­re­del­se­ne til stor­tings­til­va­er­el­sen.

– Det spørs om det smart, sier Bru og ler.

Så ven­ter mø­tet med Høy­res stor­tings­grup­pe i et an­net bygg. Stokke­bø etter­ly­ser kart på vei bort via un­der­jor­dis­ke tun­ne­ler.

Vel­koms­ten er varm. Fel­les­nev­ne­ren er kja­er­lig­he­ten for par­ti­et. Noen har til og med fun­net hver­and­re gjen­nom par­ti­et.

Bru kon­sta­te­rer at «nes­ten alle Høy­re-po­li­ti­ke­re som er sing­le når de får et vik­tig verv, en­der opp som sam­bo­ere el­ler blir gift.

– Det gjel­der både i Ro­ga­land og her. Det er en god Ro­ga­land Høy­re-tra­di­sjon for det, så det fin­nes gode mu­lig­he­ter, sier Bru. – Jak­ten på kja­er­lig­he­ten? – Kan­skje det, sva­rer sing­le Stokke­bø.

var

SIV DOLMEN / SIV DOLMEN

Ti­na Bru, til ven­st­re, ga man­ge råd til Alek­san­der Stokke­bø (H) og Mar­gret Ha­ge­rup (H) på duo­ens førs­te dag på Stor­tin­get et­ter stor­tings­val­get. Her i NRKs ra­dio­stu­dio på Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.