Snå­sa­man­nen kjem til Stav­an­ger-kyr­kje

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Bir­git­te Flo­te bir­git­te.flo­te@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Joralf Gjer­stad, kjent som snå­sa­man­nen, kjem til St. Pe­tri for å sam­ta­le om li­vet, dø­den, håp og he­ling.

Dia­log­prest Sil­je Trym Mat­hias­sen ved Kir­ke­lig dia­log­sen­ter tok ini­tia­tiv til det­te.

– Eg had­de høyrt at han held slike sam­lin­gar i kyr­kjer lo­kalt, men at han kjem hit er spe­si­elt.

Joralf Gjer­stad kjem til St. Pe­tri 14. ok­to­ber for å del­ta i sam­ta­le om liv, død, håp og he­l­an­de kraft. Han har også med son­gar The­re­se Ul­van, og Øyvind Løv­rød vil leie sam­ta­len.

He­ling

Ini­tia­tiv­ta­kar Sil­je Trym Mat­hias­sen held guds­te­nes­ter i Dom­kyr­kja med det som vert kal­lar bønn om he­ling, der dei som øns­ker får bønn og hand­på­leg­ging.

He­lings­guds­te­nes­ta nyt­tar ein kris­ten li­tur­gi der still­heit og det medi­ta­ti­ve står

– Vi trur på ei kraft til he­ling som er gitt frå Gud, det same sy­net som Gjer­stad har ut­trykt. Vi lo­ver ald­ri å hel­bre­de, men vi får til­bake­mel­ding om at man­ge opp­le­ver ei ind­re ro, sei­er ho.

sen­tralt.

For­skjel­le­ge mil­jø Mat­hias­sen trur snå­sa­man­nen vil trek­ke til seg krist­ne frå for­skjel­le­ge kyr­kje­ly­dar, men også folk in­nan al­ter­na­tiv­rørs­la. – Eg trur no­kre få vil vere skep­tis­ke, men at dei fles­te har eit godt inn­trykk av det han driv med. Det blei av­gjort ein­stem­mig og til full ju­bel på stads­møte. Fun­ge­ran­de bis­kop er in­for­mert, sei­er ho.

Snå­sa­man­nen er po­pu­la­er blant sto­re de­lar av be­folk­nin­ga, men hans verk­semd har også vakt dis­ku­sjon, mel­lom anna ut­trykt i kom­men­ta­ra­ri Af­ten­pos­ten. As­bjørn Dy­ren­dal, pro­fes­sor i re­li­gions­vi­ten­skap ved NTNU, har tid­le­ga­re ut­talt seg kri­tisk til Dag­bla­det. Han mei­ner he­lin­ga en­kelt kan for­kla­rast utan å trek­ke para­nor­ma­le ev­ner inn i bi­le­tet.

GORM KALLESTAD

Joralf Gjer­stad kjem til St. Pe­tri kir­ke i Stav­an­ger i ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.