Brenne­vin fi­nan­sier­te mu­se­et og Kunst­for­enin­gen i Stav­an­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Gunnar Gran gunnar.gran@af­ten­bla­det.no

– Brenne­vins­sam­la­get var klart størs­te bi­drags­yter til drif­ten av Stav­an­ger mu­se­um de førs­te åre­ne, for­klar­te Ha­rald Ham­re på en pre­sen­ta­sjon tors­dag.

Ham­re har skre­vet en ar­tik­kel om det­te i Mu­se­um Stav­an­gers år­bok, som nå gis ut for 126. gang. Den­ne skrift­se­ri­en er den elds­te vi­ten­ska­pe­li­ge pub­li­ka­sjo­nen som ut­gis i Stav­an­ger. Si­den mu­se­et ble etab­lert i 1877 har de gitt ut mer enn 800 ar­tik­ler.

Og pen­ge­ne til mu­se­um og forsk­ning kom alt­så fra brenne­vin. For å få bukt med de sto­re al­ko­hol­pro­ble­me­ne i byen, ble Stav­an­ger brenne­vins­sam­lag etab­lert i 1875. Over­skud­det skul­le gå til all­mennyt­ti­ge for­mål. Brenne­vins­pen­ge­ne fi­nan­sier­te det nye mu­se­ums­byg­get i Muse­ga­ten i 1893, men også Stav­an­ger fas­te gal­le­ri og Kunst­for­enin­gen.

– I 1895 stem­te Stav­an­gers be­folk­ning nei til fort­satt brenne­vins­sam­lag. Si­den ble be­drif­tens sto­re bi­drag til kunst og kul­tur glemt, for­tal­te Ham­re.

Årets ut­ga­ve av år­bo­ken brin­ger også ny kunn­skap om ar­ki­tekt Gus­tav Hel­land, som sat­te sto­re spor et­ter seg. Han teg­net Stav­an­ger jern­bane­sta­sjon, Fol­ken, Her­me­tikk­fag­sko­len, råd­hu­set og ki­no­en i Sand­nes, råd­hu­set i So­la og mye mer.

And­re ar­tik­ler hand­ler om kong Mag­nus Lagar­bøte, Mid­del­al­der­går­den Kri­ken og kuns­ten på Brei­dab­likk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.