Sen­trums­alarm gir gjen­klang i Råd­hu­set

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stein Halvor Jups­kås stein.jup­s­k­aas@af­ten­bla­det.no

BYUTVIKLING: Den seks år lan­ge be­hand­lin­gen av Stav­an­gers nye sen­trums­plan skal inn på et nytt spor nå i slutt­fa­sen. Det er både Høy­re og Ap enige om.

Na­e­rings­for­enin­gen for Stav­an­ger-re­gio­nen er ra­sen­de ueni­ge i det fore­lig­gen­de for­slag til ny sen­trums­plan. Opp­rin­ne­lig var na­e­rings­li­vet sva­ert så be­geist­ret for ut­sik­te­ne til 1 mil­lion kvad­rat­me­ter ny­bygg i sen­trum. Nå er man nede på 650.000 kvad­rat­me­ter, hvor­av mye lig­ger i Stav­an­ger Øst og Pa­ra­dis.

Eget ut­valg

«Et­ter at Riks­an­tik­va­ren og and­re har pep­ret for­sla­get med inn­si­gel­ser, sit­ter vi nå igjen med en plan så ut­van­net at alarm­klok­ke­ne rin­ger», me­ner Ha­rald Min­ge, sje­fen i Na­e­rings­for­enin­gen.

Hø­rings­for­sla­get var opp­rin­ne­lig satt opp på saks­lis­ten til kom­mu­nal­sty­ret for byutvikling (KBU) i går, men sa­ken er ut­satt i to uker. Ka­ri Nes­sa Nord­tun (Ap) har alt et for­slag klart om å set­te en ar­beids­grup­pe på sa­ken.

Grup­pen skal be­stå av folk fra Stav­an­ger Sen­trum AS, po­li­ti­ke­re og fag­folk fra kom­mu­nen. Opp­dra­get: Å fin­ne ut hvor­dan ho­ved­må­let med sen­trums­pla­nen kan opp­nås, da først og fremst gjen­nom økt byg­nings­vo­lum på Hol­men og Sta­sjons­om­rå­det.

Høy­res gruppe­le­der, John Pe­ter Her­nes, me­ner for­sla­get er godt.

– Det er vik­tig at vi sø­ker å få til et bredt po­li­tisk sam­ar­beid i den­ne sa­ken. Hvis vi skal greie å over­kjø­re Riks­an­tik­va­ren og der­med få økt hand­lings­rom­met på sen­trums­halv­øya, må det va­ere noe hele byen øns­ker, sier John Pe­ter Her­nes.

– Du har tro på at din parti­fel­le, Jan Tore San­ner, vil høre på et po­li­tisk fler­tall i Stav­an­ger?

– Kjer­nen i den­ne sa­ken er å fin­ne ut hvil­ke hen­syn som er vik­tigst for byen. Vi er ikke uenig i at verne­hen­syn skal til­leg­ges vekt, men vi skal også få til et le­ven­de sen­trum med for­tet­ting ved kol­lek­tiv­knute­punk­ter og kor­te av­stan­der.

– Høy­re har hatt sty­rin­gen i Stav­an­ger i fle­re ti­år. Hva sier det om den sty­rin­gen når det job­bes i seks år med en sen­trums­plan og så lig­ger det et for­slag på bor­det som slak­tes av Na­e­rings­for­enin­gen?

– Det tar tid å lage over­ord­ne­de pla­ner som den­ne. Når det gjel­der pro­ses­sen fram til i dag, er den pre­get av at ad­mi­ni­stra­sjo­nen, i møte med inn­si­gel­ser fra blant and­re Riks­an­tik­va­ren, har be­hand­let dis­se som ab­so­lut­te fø­rin­ger og jus­tert sitt for­slag i hen­hold til det. Nå kom­mer det en po­li­tisk run­de, og der kom­mer vi til å si fra at vi må få byg­ge mer i sen­trum, og da spe­si­elt på Hol­men og på jern­bane­sta­sjo­nen, sier Her­nes.

Begge de­ler

Ka­ri Nes­sa Nord­tun (Ap) vil også gi råd­man­nen po­li­tisk back­ing til å ut­ford­re stat­li­ge myn­dig­he­ter.

– Vi ser sva­ert al­vor­lig på de sig­na­ler som nå kom­mer inn, ikke minst fra Na­e­rings­for­enin­gen. Vi øns­ker ut­vik­ling i sen­trum, ba­lan­sert opp mot verne­in­ter­es­se­ne. Sam­ti­dig blir det feil når sto­re ut­byg­gings­om­rå­der re­du­se­res så mye at det ikke len­ger er lønn­somt å byg­ge ut. Da skjer det in­gen­ting, sier Nord­tun.

Også Kjar­tan Alex­an­der Lun­de (V) me­ner Stav­an­ger bør kjem­pe for økt ut­byg­ging på Hol­men og sta­sjo­nen.

– Våre ho­ved­inn­ven­din­ger mot sen­trums­pla­nen ret­tet seg mot ri­ving av tre­hus og høy­hus foran Gam­le Stav­an­ger. Dis­se opp­le­ver jeg er tatt til føl­ge. Hol­men og sta­sjons­om­rå­det tå­ler begge mer ut­byg­ging enn det som lig­ger i pla­nen nå, sier Lun­de.

– In­gen mu­se­ums­by

Tor­finn Inge­bor­grud (MDG) kjø­per ikke kri­tik­ken fra Na­e­rings­for­enin­gen.

– Ar­gu­men­tet om at Stav­an­ger blir en mu­se­ums­by stem­mer ikke. Det er ikke sik­kert be­ho­vet er så stort som na­e­rings­li­vet tror, si­den veks­ten i folke­tal­let har stop­pet litt opp, sier Inge­bor­grud, som også rea­ge­rer mot å opp­ret­te en egen ar­beids­grup­pe.

– Det bør ikke opp­ret­tes et eget or­gan på si­den av det de­mo­kra­tisk valg­te KBU. Sen­trums­pla­nen er ikke bare vik­tig for na­e­rings­li­vet, men også for be­bo­ere, hand­len­de, barn, unge og gam­le. Dis­se vil­le ikke blitt hørt i et slikt or­gan, sier Inge­bor­grud.

John Pe­ter Her­nes (H)

Ka­ri Nes­sa Nord­tun (Ap)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.