Slik vil po­li­ti­ker­ne få fle­re menn til å job­be i barne­hage

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Mar­gunn Ue­land mar­gunn.ue­land@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Det er for få menn som job­ber i barne­ha­ge­ne, me­ner opp­vekst­sty­ret.

Nå vil de ta i bruk åtte nye til­tak for å få opp an­de­len.

Det var Ru­ne Aske­land fra Ven­st­re som reis­te sa­ken. Et­ter å ha be­søkt over 30 barne­ha­ger i vin­ter, slo det han at der en­ten var in­gen menn, el­ler bare en el­ler to. Han sjek­ket na­er­me­re, og det vis­te seg at bare 6,8 pro­sent av de an­sat­te er menn. 20 år et­ter at det ble ved­tatt na­sjo­nalt at det bør va­ere 20 pro­sent. And­re kom­mu­ner er ikke stort bed­re; lands­gjen­nom­snit­tet er ni pro­sent.

Frp stem­te mot

Aske­land fore­slo der­for i mars at an­de­len skul­le opp i 20 pro­sent og at råd­man­nen skul­le leg­ge fram en til­taks­lis­te. Det ble ved­tatt. Bare Kris­tof­fer Si­vert­sen fra Frp stem­te mot.

Her er de seks til­ta­ke­ne råd­man­nen la fram for opp­veksty­ret den 13. sep­tem­ber: y 1. I ar­beid med re­krut­te­ring av fle­re pe­da­go­ger i barne­ha­gen vil ad­mi­ni­stra­sjo­nen vekt­leg­ge til­tak som kan bi­dra til å øke an­del kva­li­fi­ser­te mann­li­ge sø­ke­re. y 2. Kom­mu­nen skal ak­tivt opp­munt­re menn i Stav­an­ger­barne­ha­gen til å bli prak­sis­vei­le­de­re, og sam­ar­beid med uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger om mål­ret­tet bruk av mann­li­ge prak­sis­vei­le­de­re for å re­krut­te­re mann­li­ge stu­den­ter. y 3. Barne­hage­sje­fen ori­en­te­rer barne­ha­ge­ne i Stav­an­ger om pro­sjek­tet «Leke­res­surs», og an­be­fa­ler barne­ha­ge­ne å del­ta i pro­sjek­tet som et lang­sik­tig bi­drag til re­krut­te­ring av menn i barne­ha­gen. Pro­sjek­tet går ut på at ung­doms­skole­gut­ter får an­led­ning til å job­be en del i barne­hage, slik at de blir kjent med yr­ket og for­hå­pent­lig­vis for lyst til å ut­dan­ne seg til en barne­hage­jobb. y 4. I sam­ar­beid med opp­la­e­rings­kon­to­ret ar­ran­ge­res eget in­for­ma­sjons­kurs til ufag­la­er­te mann­li­ge as­sis­ten­ter for å re­krut­te­re fle­re menn til kom­mu­nens in­ter­ne fag­opp­la­e­ring. y 5. Er­fa­rings­de­ling rundt tema re­krut­te­ring av menn med pe­da­go­gisk kom­pe­tan­se set­tes på agen­da­en i nett­verks­mø­ter med Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, nabo­kom­mu­ner og i stor­by­nett­ver­ket. y 6. Eget punkt om like­stil­ling og re­krut­te­ring av menn med pe­da­go­gisk kom­pe­tan­se inn­ar­bei­des i Stav­an­ger­barne­ha­gens kva­li­tets­plan og kva­li­tets­mel­ding.

Fikk full støt­te

Ru­ne Aske­land (V) var sva­ert for­nøyd:

– Å få fle­re menn inn i kvinne­do­mi­ner­te yr­ker er å ta fe­mi­nis­me på al­vor! Det­te har va­ert et for­sømt om­rå­de i norsk like­stil­lings­po­li­tikk. Vi kan ikke se på en ut­vik­ling der of­fent­lig sek­tor blir mer og mer kvinne­do­mi­nert. Nå skal vi vise at barne­ha­gen er en fan­tas­tisk ar­beids­plass for begge kjønn og for et mang­fold blant begge kjønn. Jeg har va­ert i fle­re barne­ha­ger: Til­bake­mel­din­gen er klar: «Vi tren­ger et mang­fold av an­sat­te!»

Også de and­re par­ti­ene syn­tes til­ta­ke­ne fra råd­man­nen var gode. An­to­nia Kvals­vik (Ap)vil­le ha med et eks­t­ra punkt om vik­tig­he­ten av å få fle­re menn som sty­re­re. Det gikk ut på å kon­tak­te and­re kom­mu­ner og høre hva de har gjort.

Til og med Kris­tof­fer Si­vert­sen (Frp)sa seg enig i råd­man­nens for­slag. Også han vil­le ha et nytt punkt, nem­lig at ufag­la­er­te menn som job­ber i barne­hage må opp­ford­res til å ta ut­dan­ning.

Både råd­man­nens seks til­tak pluss de to eks­t­ra fra Ap og Frp ble en­stem­mig ved­tatt.

For­nøyd var også Stav­an­ger­barne­ha­ge­nes for­eldre­for­ening: – Man­ge gode til­tak. Jeg vil sa­er­lig trek­ke fram pro­sjek­tet Leke­res­surs. Det gir man­ge unge menn an­led­ning til å bli kjent med barne­ha­ge­ne og fin­ne ut hvil­ken fan­tas­tisk god og vik­tig ar­beids­plass det­te er, sa Met­te Gul­brand­sen.

Å få fle­re menn inn i kvinne­do­mi­ner­te yr­ker er å ta fe­mi­nis­me på al­vor! Det­te har va­ert et for­sømt om­rå­de i norsk like­stil­lings­po­li­tikk. Vi kan ikke se på en ut­vik­ling der of­fent­lig sek­tor blir mer og mer kvinne­do­mi­nert.

Ru­ne Aske­land, V

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.