Slut­ter i Gre­en Moun­tain for å byg­ge ny be­drift på Bry­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Sve­en geir.sve­en@af­ten­bla­det.no

BRY­NE: Fa­mi­li­en sto bak to av jaer­in­du­stri­ens størs­te flagg­skip; Trall­faro­bo­ten og børs­no­ter­te Akva Group As. Nå byg­ger de enda en ny be­drift – for ro­bo­ti­sert not­vask un­der vann.

– Om vi sik­ter mot ny suk­sess? Ab­so­lutt, sva­rer Knut Mo­laug og ler godt.

Han har så stor tro på fa­mi­li­ens nye sat­sing, at han har sagt opp stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Gre­en Moun­tain AS, sel­ska­pet som i 2010 etab­ler­te et enormt an­legg for data­lag­ring i Nato sine tid­li­ge­re am­mu­ni­sjons­lag­re i fjel­let i Ren­nes­øy – og si­den også i Rju­kan.

I det Smed­vig-eide sel­ska­pet var Knut Mo­laug den førs­te an­sat­te. Nå er na­er 700 mil­lio­ner in­ves­tert. Det har 20 an­sat­te. Og data­sen­te­ret blir om­talt som ver­dens sik­res­te og grøn­nes­te i «look to Nor­way-re­por­ta­sjer», med fo­kus på at sen­te­ret bare bru­ker for­ny­bar ener­gi, vann­kraft fra Ly­se og sjø til kjø­ling.

Nå har Gre­en Moun­tain 20 sto­re kun­der. Fle­re vil va­ere ano­ny­me. Fort­satt er bare 20 pro­sent av an­leg­get ut­nyt­tet.

Kun­ne ikke ha to job­ber

– Det er med ve­mod at jeg har kom­met til at jeg nå øns­ker å tre ut av rol­len som leder for Gre­en Moun­tain, he­ter det i en presse­mel­ding.

Dagens drifts­di­rek­tør Tor Kris­ti­an Gy­land vil på et styre­møte fre­dag tro­lig vil bli an­satt som ny leder. Mo­laug er spurt om å gå inn i sty­ret, noe han har tak­ket ja til.

Til Af­ten­bla­det for­kla­rer Knut Mo­laug at han var kom­met til et punkt der det ikke var mu­lig å ha to job­ber. Ar­bei­det med fa­mi­li­ens nye be­drift på Bry­ne har han gjort i hel­ger og på kvel­der.

– Men nå er vi så langt at det skal sat­ses for fullt. Nå gjel­der det å vise at vi kan le­ve­re det vi har lo­vet. Re­spon­sen har va­ert for­mi­da­bel, sier han nå som dag­lig leder av Aqua Ro­bo­tics AS.

Fire års ut­vik­ling

Alt et­ter at be­drif­ten på den sto­re AquaNor-mes­sen in­tro­du­ser­te en ro­bo­tek­no­lo­gi som skal gjø­re opp­dretts­na­e­rin­gen mer miljø­venn­lig og mer lønn­som. Ikke noe mind­re enn det.

I fire år har Mo­laug­fa­mi­li­en job­bet uten inn­tek­ter for å ut­vik­le pro­duk­tet, sto­re børs­ter for auto­ma­tisk vask av opp­dretts­nø­ter.

Til nå har ren­hold ba­sert seg på to me­to­der: Not­im­preg­ne­ring med kob­ber og jevn­lig høy­trykk­s­spy­ling. Tid­li­ge­re tok man også nota på land for spy­ling.

– Ved bruk av vår ro­bot kan nota set­tes i sjø­en uten im­preg­ne­ring. De­ret­ter børs­tes den auto­ma­tisk 5–6 gan­ger til da­gen. Re­sul­ta­tet er at nota ald­ri blir be­grodd, for­kla­rer Mo­laug.

Det­te vil bety mye for na­e­rin­gens miljø­pro­fil. Det blir slutt på for­uren­sing med kob­ber. Det blir ikke mer knu­sing av sjø­ane­mo­ner og an­nen vekst som et­ter spy­ling kun­ne leg­ge seg på fiskens gjel­ler. Rein not be­tyr også at leppe­fis­ken kan kon­sen­tre­re seg om lus på fisk, ikke om det som vokser på nota. Og kun­de­ne kan kut­te kost­na­de­ne med opp til 70 pro­sent, hev­der ut­vik­ler­ne.

– Bare i Nor­ge er det rundt 4000 nø­ter, dob­belt så man­ge in­ter­na­sjo­nalt, og pro­ble­met med be­gro­ing er mye stør­re i var­me­re land. Så mar­ke­det er stort, på­pe­ker Knut Mo­laug.

Bro­ren, An­ders Mo­laug, er ut­vik­lings­in­ge­ni­ø­ren som har dre­vet pro­duk­tet fram. Nå er det fire an­sat­te. To nye med­ar­bei­de­re skal an­set­tes. De har også fått 1,5 mil­lio­ner i støt­te fra In­no­va­sjon Nor­ge. Og hele ti­den har også fa­ren, opp­fin­ne­ren Ole Mo­laug (86) va­ert del­ta­ker.

Gr­un­der­fa­mi­li­en Mo­laug-fa­mi­li­en har gjort det før. Skapt pro­duk­ter som ble be­drif­ter.

Ole Mo­laug var hjer­nen bak en av de størs­te kjen­di­se­ne fra Ja­eren, Trall­faro­bo­ten. Han job­bet på Un­der­haug-fa­mi­li­ens fab­rikk på Bry­ne og skul­le bare for­enk­le lak­ke­rin­gen av trille­bå­rer. Det ble ro­bo­ten «Ole» som ble ro­bot­fab­rikk med Vol­vo og Me­re­ce­des på kun­de­lis­ten, og som gjor­de det så godt at den ble kjøpt av det in­ter­na­sjo­na­le ABB-kon­ser­net.

Ole Mo­laug var også en av de fire som i 1980 grunn­la Akva group. Fa­mi­li­en var også ho­ved­ei­er fram til 1997. I dag er det børs­no­ter­te sel­ska­pet ver­dens­le­den­de på ut­styr- og tek­no­lo­gi til opp­dretts­na­e­rin­gen med rundt 700 an­sat­te og til­stede­va­er­el­se i åtte land, fort­satt med ho­ved­kon­tor på Bry­ne. Knut Mo­laug var også der dag­lig leder i 22 år.

– Nå får vi se hvor­dan det går med Aqua Ro­bo­tics, men vi ser for oss at be­man­nin­gen øker jevnt og at det­te skal bli en ny, stor be­drift, er hå­pet fra de be­skjed­ne lo­ka­le­ne på in­du­s­tri­om­rå­det Hå­land, sør Bry­ne.

AQUA RO­BO­TICS

Knut Mo­laug med en av børs­te­ne i det pa­ten­ter­te sys­te­met som nå skal gi opp­dretts­na­e­rin­gen et full­auto­ma­ti­sert vaske­sys­tem un­der vann – med vend­ba­re vin­ger som pres­ser børs­te­ne tett inn­til not­veg­gen. Ro­bo­ten­he­ten flyt­ter seg så auto­ma­tisk rundt mer­den slik at hele nota blir ren­gjort dag­lig fra topp til bunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.