Stra­ke vei­en til Sir­dal

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Fint­land ola.fint­land@af­ten­bla­det.no

DIR­DAL: Både fast­bo­en­de, jobb­pend­le­re og hytte­ei­ere i Sir­dal kan gle­de seg over at fyl­kes­vei 45 gjen­nom Dir­dal er åpen for tra­fikk.

– Det er her­lig at vei­en er åpen igjen. Nå kan vi gjø­re som vi vil, slik som vi er vant til, og vi slip­per å plan­leg­ge så mye når vi skal ut på noe, sier Geir Stå­le Gil­je til Af­ten­bla­det.

Vei­en er ny­as­fal­tert, og Gil­je kom­mer su­sen­de på en elsyk­kel tors­dag mor­gen.

Han er på vei fra Dir­dal sen­trum til job­ben som pro­duk­sjons­le­der ved Norsk Stein Dir­dal like ved Røyr­dals­tun­ne­len.

Stengt si­den 22. mai

I hele som­mer har fyl­kes­vei 45 gjen­nom Dir­dal va­ert stengt for tra­fikk på grunn av om­fat­ten­de opp­rust­ning, om­leg­ging og ras­sik­ring. Gil­je har kom­met seg på jobb ved å gå på ar­beids­ram­pen i alu­mi­ni­um, som går på ut­si­den av den nye vei­en, mens kona pend­ler til Stav­an­ger og har tatt gra­tis pas­sa­sjer­båt fra Dir­dal til Olte­svik, der bi­len har stått klar for å kjø­re vi­de­re til Ma­rie­ro.

– Det har fun­gert med båt også, men det er kjempe­godt at vei­en er åpen igjen, sier Gil­je.

Man­ge an­sat­te ved Gil­je Tre pend­ler inn til Dir­dal og har også va­ert av­hen­gi­ge av pas­sa­sjer­bå­ten.

– Det er vel­dig kjekt at vei­en har åp­net, men det var en god løs­ning med bå­ten, sier Ka­rin Nes­se.

Hun pend­ler fra Ål­gård til Dir­dal og er på vei til jobb klok­ken 05.30 tors­dag mor­gen.

– Jeg skal va­ere på jobb klok­ken 06, men jeg er all­tid tid­lig ute, sier Nes­se.

21.000 pas­sa­sje­rer

Nå slip­per hun å ta bå­ten til jobb og spa­rer én halv time til da­gen både til og fra jobb.

–Fol­ke­ne på bå­ten var fan­tas­tis­ke, og de gjor­de det vel­dig greit for oss. Men det er vel­dig kjekt at vei­en er åp­net igjen, sier Nes­se.

Kol­le­ga Ma­rit Klep­pe er også glad for at vei­en er åpen.

– Det er bra at vei­en er åpen, jeg har va­ert litt lei av å ta bå­ten, iall­fall de to sis­te uke­ne, sier Klep­pe.

To­talt har pas­sa­sjer­bå­ten frak­tet over 21.000 pas­sa­sje­rer sjø­vei­en mel­lom Dir­dal og Olte­svik i den pe­rio­den vei­en har va­ert stengt.

– Vi øns­ker folk lyk­ke til med vei­en, men det er nes­ten litt ve­mo­dig at det er slutt. Det har va­ert fan­tas­tisk å kjø­re båt i den­ne na­tur­per­len, sier dag­lig leder Ar­ne Os­munds­va­ag i Fly­bå­ten.

Byr­kje­dal­s­tu­net fei­ret åp­nin­gen av vei­en med en to me­ter lang mar­si­pan­kake, og det var både kake, kaf­fe og komle­ra­batt til de som tok tu­ren inn­om tors­dag etter­mid­dag.

Fort­satt natte­stengt

Alt vei­ar­bei­det er ikke fer­dig, men fer­dig nok til at tra­fi­kan­ter kan slip­pe gjen­nom. Al­le­re­de til hel­gen blir vei­en natte­stengt fra klok­ken 23 til klok­ken 05.45, og den vil va­ere stengt om net­te­ne ut­over høsten. Fris­ten til en­tre­pre­nø­ren for å få alt fer­dig, in­klu­dert elek­tro­ar­bei­det i tun­ne­len, er 1. de­sem­ber.

Både før og et­ter at vei­en ble stengt har kri­tik­ken mot Sta­tens Veg­ve­sen hag­let, og fle­re har stilt spørs­mål med både steng­nin­gen, trasé­val­get, vei­bred­den, gjen­nom­fø­rings­ev­nen og fø­rings­kan­ten i be­tong som går langs de­ler av vei­en.

Fle­re rea­ger­te sterkt på at steng­nin­gen ble for­len­get med nes­ten én må­ned, og ord­fø­re­ren i Gjes­dal krev­de job­bing 24 ti­mer i døg­net for å få vei­en fer­dig for­test mu­lig. Sta­tens veg­ve­sen har svart på kri­tik­ken og for­klar­te ut­set­tel­sen med uven­tet eks­tra­ar­beid og be­ho­vet for ut­vi­det sik­ring av stein­ura som vei­en går gjen­nom. De inn­før­te også en skift­ord­ning på 20 ti­mer i døg­net for å få vei­en fer­dig.

Det gjor­de at de kun­ne åpne vei­en natt før hel­gen i ste­det for å ven­te til man­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.