Ikke så verst li­ke­vel i Tysklands verste bydel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Je­sper Tho­bo-Carl­sen Af­ten­bla­det/Po­li­ti­ken

BELASTET: I den fat­ti­ge inn­vand­rer­by­de­len Marxloh i Duis­burg flyt­ter Tysklands nye flykt­nin­ger inn, side om side med bul­ga­re­re, ru­me­ne­re og vel­etab­ler­te inn­vand­re­re fra Tyr­kia.

Det opp­står gnis­nin­ger, men Tysklands «verste bydel» er bed­re enn hva medie­ne vil ha det til, me­ner den ka­tolsk pres­ten Oli­ver Pot­schi­en.

Før Ange­la Mer­kel kom på be­søk til Duis­burg i au­gust 2015 ble ga­te­ne i den slit­te, gam­le by­de­len Marxloh grun­dig fei­et. Langs ruta ble det vin­ket og tatt bil­der og sel­fi­er, den gang den tys­ke kans­le­ren var på top­pen av sin po­pu­la­ri­tet.

Mer­kels be­søk var imid­ler­tid også vans­ke­lig. På det­te tids­punk­tet ble hun be­skyldt for å vise for lite em­pa­ti med de sy­ris­ke flykt­nin­ge­ne som had­de be­gynt å søke mot Euro­pa i øken­de an­tall. Sam­ti­dig har by­de­len Marxloh ryk­te på seg for å va­ere ett av Tysklands mest pro­ble­ma­tis­ke om­rå­der.

For­tal­te om pro­ble­me­ne Tys­ke medi­er skrev at «Mut­ti» had­de an­kom­met «mul­ti-kul­ti». 60 ut­valg­te be­bo­ere i by­de­len fikk møte kans­le­ren. Fle­re av dem for­tal­te hen­ne om pro­ble­mer med søp­pel i ga­te­ne, vold og håp­løs­het. Man­ge i by­de­len er fat­ti­ge, og rundt to tre­de­ler av dem som bor her er im­mi­gran­ter.

Oli­ver Pot­schi­en tok or­det. Den høye ka­tols­ke pa­te­ren for­tal­te den tys­ke kans­le­ren at be­slut­nin­ge­ne hun tar «ved det sto­re bor­det» til syv­en­de og sist «lan­der foran føt­te­ne våre her i Marxloh».

Da Mer­kel for­lot ho­tel­let et­ter mø­tet, be­mer­ket tys­ke jour­na­lis­ter at det var blan­det stem­ning blant de fram­møt­te. Noen jub­let, and­re buet.

In­gen av de til­stede­va­eren­de viss­te at Tysk­land sto foran et his­to­risk halv­år som skul­le end­re lan­det og om­ver­de­nens syn på det.

Åp­net gren­se­ne

Mind­re enn to uker se­ne­re åp­net Ange­la Mer­kel gren­sen for tu­sen­vis av mi­gran­ter, og kans­le­ren opp­lev­de den verste stor­men i hen­nes po­li­tis­ke kar­rie­re.

Be­slut­nin­gen har også fått kon­se­kven­ser i Marxloh. En re­la­tivt stor del av de sy­ris­ke flykt­nin­ge­ne som kom til lan­det i 2015 har tatt bo­sted i den fler­kul­tu­rel­le by­de­len hvor det er bil­lig å bo. Her flyt­ter de inn blant tys­ke­re med lave inn­tek­ter, de man­ge vel­etab­ler­te tyr­kisk-tys­ke be­boer­ne og en ny­lig an­kom­met grup­pe av fat­ti­ge ru­mens­ke og bul­gars­ke mi­gran­ter, hvor man­ge er rom­folk og sin­ti­er.

Po­li­ti­et av­vi­ser at det er retts­løse «no go»-so­ner i Marxloh, men ar­bei­der med as­si­stan­se fra spe­sial­styr­ker.

De er be­kym­ret for et kri­mi­nelt sam­ar­beid mel­lom en li­ba­ne­sisk stor­fa­mi­lie og en rom­klan, og har kas­tet ut en rek­ke bul­ga­re­re og ru­me­ne­re fra en rek­ke ei­en­dom­mer.

Nedad­gå­en­de kri­mi­na­li­tet Oli­ver Pot­schi­en har kik­ket på kri­mi­nal­sta­ti­stik­ken.

– Der kan man lett se at kri­mi­na­li­te­ten i Marxloh har va­ert nedad­gå­en­de i åre­vis. And­re by­de­ler er dob­belt så hardt belastet. De­bat­ten fø­res på falsk grunn­lag. «Nå gri­per vi inn og ryd­der opp», sier de, og så blir det rama­skrik.

Det er ikke noen idyll her, og det er ikke sånn at det ikke ek­sis­te­rer kri­mi­na­li­tet her.

Det fin­nes or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet her, men det fin­ner man også man­ge and­re ste­der, sier han, før han med et pek ut mot

INA FASSBENDER / REUTERS SCANPIX

Dis­se inn­vand­rer­ung­dom­me­ne tok i mot for­bunds­kans­ler Ange­la Mer­kel da hun be­søk­te by­de­len Marxloh i au­gust 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.