Tyr­kia kjø­per rus­sisk luft­for­svars­sys­tem

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ders Je­richow Af­ten­bla­det/Po­li­ti­ken

PROVOSERER: Tyr­kia har be­stemt seg for å kjø­pe et avan­sert rus­sisk luft­for­svars­sys­tem, til de and­re Nato-lan­de­nes sto­re for­tvi­lel­se. Kjø­pet vil gi rus­ser­ne inn­sikt i Tyr­kias og Natos for­svars­stra­te­gi.

Der­som det er en pro­vo­ka­sjon, er den ef­fek­tiv. Og hvis tyr­ker­ne me­ner al­vor, er det vir­ke­lig al­vor­lig.

Tyr­kia har be­stemt seg for å kjø­pe inn et luft­for­svars­sys­tem fra lan­det som det tyr­kis­ke Nato­for­sva­ret skal for­sva­re seg mot – Russ­land.

Vil pro­vo­se­re

I Nato tol­kes det som en po­li­tisk re­ak­sjon på vest­lig kri­tikk av Tyr­kias po­li­tis­ke ut­vik­ling – og som et svar på at USA har sam­ar­bei­det med den kur­dis­ke mi­lit­sen YPG i Sy­ria til tross for at Tyr­kia opp­fat­ter mi­lit­sen som en ter­ror­be­ve­gel­se som tru­er tyr­kis­ke in­ter­es­ser.

Med and­re ord: Der­som USA øns­ker å pro­vo­se­re Tyr­kia, vil den tyr­kis­ke re­gje­rin­gen pro­vo­se­re USA.

For Nato er Tyr­kias be­slut­ning om å kjø­pe inn det rus­sis­ke mis­sil­for­svars­sys­te­met S-400 dra­ma­tisk.

Fun­ge­rer dår­lig

Rent tek­no­lo­gisk og i øvel­ser fun­ge­rer ikke det vel­ut­vik­le­de rus­sis­ke for­svars­sys­te­met sa­er­lig godt sam­men med Natos egne vå­pen­sys­te­mer.

Det vil føre til at Tyr­kia – som er et stra­te­gisk vik­tig Nato-med­lem på gren­sen til Midt­østen, Kau­ka­sus og Russ­land – vil va­ere av­hen­gig av rus­sis­ke le­ve­ran­ser, rus­sis­ke re­serve­de­ler og rus­sis­ke in­struk­tø­rer. Og det vil gi Russ­land inn­sikt i tyr­kisk for­svars­stra­te­gi – noe Nato na­tur­lig­vis ikke øns­ker at for­svars­al­li­an­sens ho­ved­mot­stan­der skal ha vi­ten om.

Iføl­ge BBC har Tyr­kia al­le­re­de be­talt et de­po­si­tum til Russ­land på om­kring 2,5 mil­li­ar­der dol­lar (om­trent 20 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner). Det sig­na­li­se­rer klart og ty­de­lig at Tyr­kia me­ner al­vor.

Sam­me vå­pen

For­ri­ge gang Tyr­kia skjøt ned et fiendt­lig fly – i no­vem­ber 2015 – var det nett­opp et rus­sisk ja­ger­fly som fløy langs grense­om­rå­det mel­lom Tyr­kia og Sy­ria. Det ut­løs­te en po­li­tisk kri­se mel­lom de to lan­de­ne. Den gang had­de nep­pe noen trodd at Tyr­kia to år se­ne­re vil­le kjø­pe inn et rus­sisk sys­tem med sam­me hen­sikt – ned­sky­ting av fly, mis­si­ler og dro­ner.

I fjor ble de to lan­de­ne ram­met av nok en po­li­tisk kri­se da en tyr­kisk po­liti­mann skjøt og drep­te Russ­lands am­bas­sa­dør til Tyr­kia.

Der­som kjø­pet av det rus­sis­ke luft­for­svars­sys­te­met gjen­nom­fø­res, vil det in­ne­ba­ere at det sam­me sys­te­met står ut­sta­sjo­nert på begge si­der av gren­sen mel­lom Tyr­kia og den rus­sis­ke ba­sen ved Lata­kia i Sy­ria.

Dyp til­lits­kri­se

De sis­te to åre­ne har for­hol­det mel­lom Ves­ten og den tyr­kis­ke re­gje­rin­gen un­der pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan gått gjen­nom en dra­ma­tisk end­ring. Det er bare i spørs­må­let om flykt­nin­ger at de to par­te­ne har sam­ar­bei­det kon­kret og ef­fek­tivt. Tyr­kia har hind­ret flykt­nin­ger og mi­gran­ter fra å sei­le fra den tyr­kis­ke kys­ten til Hel­las. Til gjen­gjeld be­ta­ler EU et mil­li­ard­be­løp til Tyr­kia.

Rent po­li­tisk er imid­ler­tid til­li­ten mel­lom Tyr­kia og dets vest­li­ge part­ne­re i dyp kri­se. Er­do­gans re­gje­ring er ra­sen­de over at USA for­sy­ner YPG-mi­lit­sen med vå­pen, råd­giv­ning og mi­li­ta­er støt­te i Sy­ria. YPG er nem­lig en gren av den kur­disk-tyr­kis­ke PKK-be­ve­gel­sen, som fø­rer en ge­rilja­krig i Tyr­kia.

Er­do­gan er også ra­sen­de over at USA nek­ter å ut­le­ve­re den tyr­kis­ke ek­sil­pre­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len, som den tyr­kis­ke re­gje­rin­gen hev­der sto bak det mi­li­ta­ere kupp­for­sø­ket i Tyr­kia i fjor som­mer. Og Er­do­gan er også sa­er­de­les mis­for­nøyd med at EU kri­ti­se­rer den tyr­kis­ke re­gje­rin­gen for å ha anti­de­mo­kra­tis­ke tenden­ser og for å ha inn­skren­ket presse­fri­he­ten i lan­det.

SPUTNIK / REUTERS SCANPIX

Rus­sis­ke S-400 Triumph/SA-21 Grow­ler mel­lom­dis­tan­se og lang­dis­tanse­ra­ket­ter un­der pa­ra­den på Den røde plass den 9. mai 2015.

UMIT BEKTAS / REUTERS SCANPIX

Den tyr­kis­ke pre­si­den­ten Tayy­ip Er­do­gan vil åpen­bart pro­vo­se­re USA, tro­lig for­di ame­ri­ka­ner­ne hjel­per den kur­dis­ke YPG-mi­lit­sen i Sy­ria.

SELAHATTIN SEVI/AP-FOTO SCANPIX

Fet­hul­lah Gü­len er her fo­to­gra­fert i sin re­si­dens i USA i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.