Vek­ke­ren Per Fu­gel­li er gått til hvi­le

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ve­gard Vandvik For­fat­ter, bil­led­kunst­ner og tid­li­ge­re kul­tur­sjef

MINNE­ORD: Vi er man­ge som er gla­de og takk­nem­li­ge for at Per Fu­gel­li «ble født med livs­mot, en en­fol­dig be­geist­ring og en selv­føl­ge­lig tro på at jeg kan be­ve­ge ver­den», som han selv skrev.

Så har lan­det mis­tet en av sine ster­kes­te stem­mer i det of­fent­li­ge rom gjen­nom mer enn 40 år. Helt til det sis­te har Per Fu­gel­li fôret det nors­ke folk med vel­men­te råd, sin kja­er­lig­het og sine be­kym­rin­ger for land og folk. Og vist oss vei­er å gå.

Han har med stor raus­het bydd på sin sto­re men­nes­ke­li­ge og fag­li­ge inn­sikt, pro­vo­sert, ut­ford­ret og in­spi­rert: y «Vi er blitt et bort­skjemt folk som har glemt å gle­de oss

over det vi har.» y «Vi le­ver i det tryg­ges­te se­kun­det i his­to­ri­en, på det

tryg­ges­te ste­det på klo­den. Nyt det!» y «Vi tå­ler lite og fryk­ter mye. Vi er blitt skjel­ven­de

bløt­dyr i kjed­som­he­tens land.» y «Det olym­pis­ke mot­to: Høy­ere, ras­ke­re, ster­ke­re har

kom­met inn i folke­sje­len.» y «Vi dan­ser rundt gull­kal­ven og bren­ner ut.» y «De inn­blik­ke­ne vi får i liv­e­ne til grå­dig­he­tens mes­te­re,

ty­der ikke på ver­dig­het el­ler lyk­ke.» y «Pre­sta­sjons­sam­fun­net kan ska­pe in­fla­sjon

i psy­kia­tris­ke dia­gno­ser.» y «De ver­di­er men­nes­ker trak­ter mest et­ter: Helse, kja­er­lig­het, trygg­het, me­ning, god sam­vit­tig­het, lek og ny­tel­se – opp­trer i fel­les­skap, ikke i strå­len­de en­som­het.»

De­bat­tan­ten

For noen var han en an­mas­sen­de erte­kopp og ver­re enn det. For man­ge av oss, en år­vå­ken sam­funns­de­bat­tant som stil­te spørs­mål ved ved­tat­te sann­he­ter.

Han vis­te oss sam­men­hen­ger og trekk ved en sta­dig mer uro­vek­ken­de ut­vik­ling. Han var en vis­mann som, et­ter min opp­fat­ning, grei­de mer enn noe an­net en­kelt­men­nes­ke i vår tid. Han grei­de også kunst­styk­ket å iva­re­ta både en­kelt­men­nes­ket og hel­he­ten.

Førs­te gang jeg våk­net til av Per Fu­gel­li, var rundt 1980, da han ad­var­te oss mot angs­ten for angs­ten, om «Angst­sam­fun­net» som spred­te seg. At medie­ne bi­dro til å pis­ke opp un­der en over­dre­ven skrem­sels­pro­pa­gan­da som ikke had­de rot i vir­ke­lig­he­ten. At angs­ten for noe som kun­ne skje oss, var al­vor­li­ge­re for vår livs­ut­fol­del­se og folke­helse enn det far­li­ge som, even­tu­elt, kun­ne kom­me til å skje.

Jeg er­far­te det da vi skul­le star­te pio­ner­til­ta­ket Unge/ Eld­re i allak­ti­vi­tets­hu­set Gam­le Slakte­hu­set i sen­trum av Hauge­sund rundt 1980. Jeg dro rundt i fle­re pen­sjo­nist­for­enin­ger for å ori­en­te­re og re­krut­te­re. Man­ge syn­tes ide­ene var flot­te, men red­se­len for å dra inn til sen­trum var så stor at det hind­ret dem. De had­de lest om veske­nap­pe­re og det som ver­re var i VG og Dag­bla­det, men kjen­te in­gen i hjem­byen som had­de opp­levd det. Jeg lyk­tes li­ke­vel i å re­krut­te­re de sju førs­te eldre­del­ta­ker­ne, og gjen­nom de 30 åre­ne til­ta­ket fikk be­stå, ga det rundt 500 pen­sjo­nis­ter me­nings­fylt fri­tid til gle­de for seg selv, ung­dom­me­ne og inn­vand­re­re som var med, og sam­fun­net.

Vei­vi­se­ren

For man­ge av oss var Per Fu­gel­li en uhy­re sjel­den og skat­tet ta­ler, opp­ly­ser og vei­vi­ser.

Han skrev langt over 20 bø­ker og ev­net også med sin sis­te bok, «Si­ta­ter av Per Fu­gel­li», som kom ut i 2015, å vek­ke oss.

Her ga Uni­ver­si­tets­for­la­get ut 391 ut­valg­te fynd­ord, som dis­se: y «Vel­ferds­sta­ten er neste­k­ja­er­lig­het satt i po­li­tisk

sys­tem.» y «Vel­ferds­sta­ten gir men­nes­ke­ne mu­lig­het til å va­ere gode, til å gå høy­reis­te gjen­nom li­vet, stol­te av å bi­dra til mer enn seg selv.» y «Vi har gull nok, olje nok, vel­ferds­ord­nin­ger nok, blå re­sept nok – men neste­k­ja­er­lig­het er den størs­te ka­pi­tal et land kan ha.» y «Vi har sam­me Gud i mos­ke­ene på Grøn­land som

i Lom stav­kir­ke.» y «Vi har sam­me hud, bort­sett fra noen pig­ment­cel­ler

som de hvi­te stre­ver med å få.» y «For­står vi at an­ner­le­des­he­ten og dens venn, nys­gjer­rig­he­ten, er selve kraft­ver­ke­ne i li­vet og sam­fun­net?»

Ref­se­ren

Knapt noe po­li­tisk par­ti slapp unna Fu­gel­lis kri­tis­ke røst: y «Har vi hatt en po­li­ti­ker de sis­te åre­ne som har hatt mot til si: Nok nå, nok krise­mak­si­me­ring nå, nok over­føl­som­het nå, nok navle­be­sku­ing nå, nok rett­ha­ve­ri, nok amø­be nå – va­er gla­de som faen for å leve i ver­dens bes­te land å leve i.» y «Frem­skritts­par­ti­et vokser ikke på kunn­ska­pens tre. y «Ka­pi­ta­lis­men så­rer sei­er­her­re­ne med pre­sta­sjons­syk­dom­mer, per­fek­sjons-syk­dom­mer, for-man­ge-ting-syk­dom­mer. For li­ten-tid-syk­dom­mer, dår­lig-sam­vit­tig­het-syk­dom­mer, en­som­hets­syk­dom­mer, selv­for­akts-syk­dom­mer, tom­het- og jag- et­ter- vinn-syk­dom­mer.

Råd­gi­ve­ren

Fu­gel­li had­de me­nin­ger om mye, al­ler mest, kan­skje, om helse og livs­ut­fol­del­se. Hans egen stand, le­ge­ne og pro­fes­so­re­ne, fikk også gjen­nom­gå. Ikke minst for pille­tril­ling og sym­tom­be­hand­ling frem­for fore­byg­gen­de til­tak: y «Mer og mer av li­vets ube­hag får dia­gno­se på seg og

pil­le mot seg.» y «Mo­der­ne medi­sin er for­hek­set av ra­sjo­na­li­tet.» y «Medi­sinsk kunn­skap er så frag­men­tert at folk dør av

spe­sia­li­se­ring.» y Også tab­lo­id­i­se­rin­gen av medie­ne fikk gjen­nom­gå: y «Skul­le vi tro for­si­den av VG og Dag­bla­det, er

gjen­nom­snitt­lig leve­al­der i Nor­ge 7,3 år.» y «Mo­der­ne medi­er i sam­men­sver­gel­se med mo­der­ne medi­sin, ar­bei­der et­ter den nye mi­sjons­be­fa­lin­gen: Gå ut og gjør alle folke­slag til mine pa­si­en­ter.»

Et­ter at Per Fu­gel­li fikk uhel­bre­de­lig kreft, har han skre­vet mye vak­kert om li­vet og dø­den til re­flek­sjon og trøst for and­re. Også her kom­mer iro­ni­en hans frem: y «Jeg tak­ker ge­ner og gu­der for at jeg ble født med livs­mot, en en­fol­dig be­geist­ring og en selv­føl­ge­lig tro på at jeg kan be­ve­ge ver­den.»

Vi er man­ge som er gla­de og takk­nem­li­ge for at Per Fu­gel­li ble født med sine helt spe­si­el­le ge­ner, ev­ner og egen­ska­per. Og ja, Per, du har be­geist­ret og be­ve­get man­ge!

FINN VÅGA

Le­gen, pro­fes­so­ren i so­sial­me­di­sin, sam­funns­de­bat­tan­ten, skri­ben­ten og for­fat­te­ren Per Fu­gel­li døde 13. sep­tem­ber på land­ste­det på Or­re på Ja­eren, slik han vil­le det. Han ble 73 år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.