Sen­trum må gjø­res til­gjen­ge­lig

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Per Th. Grim­nes Si­vil­ar­ki­tekt MNAL, Stav­an­ger

DOMKIRKEPLASSEN: Ny sen­trums­plan leg­ger til ret­te for stor vekst, en vekst som er to­talt av­hen­gig av kon­kur­ranse­dyk­tig kol­lek­tiv­trans­port.

For vel 10 år si­de­ne pas­ser­te 22.000 kjøre­tøy­er (ÅDT) over Domkirkeplassen, der­iblant by­bus­ser som strev­de med vans­ke­li­ge av- og på­stig­nings­for­hold. I sum en sva­ert util­freds­stil­len­de si­tua­sjon.

Det ble stil­le

Det ble tatt et kraft­tak. Bil­tra­fik­ken ble fjer­net, det mes­te hen­vist til den nye Ber­ge­lands­tun­ne­len. En vik­tig og plan­lagt ef­fekt av det­te var å gi by­bus­se­ne op­ti­ma­le mu­lig­he­ter, men noen øns­ket al­le­re­de da å stan­se all tra­fikk over Domkirkeplassen. Kom­pro­mis­set ble en ett­årig prøve­ord­ning. En rek­ke for­hold ble sjek­ket før igang­set­ting og ved prøve­pe­rio­dens ut­løp, mel­lom an­net an­tall buss­pas­sa­sje­rer og om­set­nings­tall. Ut­vik­lin­gen var i lø­pet av prøve­pe­rio­den sva­ert po­si­tiv, langt fle­re buss­pas­sa­sje­rer og økt om­set­ning i bu­tik­ke­ne. Li­ke­vel ved­tok by­sty­ret å sten­ge det hele, og det ble stil­le, hvor det før var vrim­mel.

Vekst i sen­trum

Ny sen­trums­plan leg­ger til ret­te for stor vekst, en vekst som er to­talt av­hen­gig av kon­kur­ranse­dyk­tig kol­lek­tiv­trans­port. Ut­slipp av klima­gas­ser skal re­du­se­res. Stor­tin­get har ved­tatt null­vekst i bruk av pri­vat­bil. Økt trans­port skal tas av kol­lek­tiv­trans­port, pr. syk­kel el­ler på egne bein. Det­te er for lengst på plass som over­ord­net mål i re­gio­na­le og kom­mu­na­le pla­ner og i en for­plik­ten­de by­vekst­av­ta­le med sta­ten.

Vi mot­tar stat­lig støt­te i mil­li­ard­klas­sen når vi inn­ret­ter oss i hen­hold til miljø­må­le­ne. Et ho­ved­pro­sjekt er buss­vei­en. Den er ment å få Stav­an­ger ut av den bak­evja vi be­fin­ner oss i. Vi er jum­bo blant våre stor­byer når det gjel­der bruk av kol­lek­ti­ve reise­mid­ler. Hva opp­le­ver vi så? En in­ves­te­ring på 10 mil­li­ar­der i ny buss­vei plan­leg­ges stop­pet en halv kilo­me­ter uten­for ho­ved­må­let, vårt his­to­ris­ke sen­ter/re­gio­nens ho­ved­stad! Pri­vat­bi­le­ne der­imot kan kjø­re helt inn, til for­seg­gjor­te par­ke­rings­hus som Val­ber­get, Joren­hol­men, P Kyr­re og St. Olav. Det­te sam­sva­rer dår­lig med null­vekst­må­let. Ri­set bak spei­let er at om vi ikke opp­når miljø­ef­fek­ter, kan vi ven­te av­kort­ning på de stat­li­ge til­skud­de­ne og øns­ket sen­trums­vekst kan ute­bli el­ler ende i tra­fikkaos. Vårt kja­ere sen­trum kan kort og godt for­vit­re. Det vil ram­me oss hardt.

Fred er ei det bes­te ...

Ar­gu­men­tet for ikke å føre bus­sen fram til sen­trum, er at det kan for­styr­re fre­den på Tor­get og Domkirkeplassen. I and­re sam­men­hen­ger har­se­le­res det over hvor dødt det er i dis­se på­kos­te­de ute­rom­me­ne. Bus­ser vil brin­ge ti­tu­sen­tall men­nes­ker hit dag­lig, men det får en­kel­te po­li­ti­ke­re til å stei­le. Så langt er buss­vei­en lagt til Jern­bane­vei­en og Olav V´s gate. Jern­bane­vei­en pre­ges al­le­re­de av bus­skaos og svin­gen inn på Olav V´s gate er me­get vans­ke­lig, iføl­ge Ko­lum­bus som drif­ter bus­se­ne, umu­lig. Det­te tas det me­get lett på. La oss få se en plan for hvor­le­des det kan ar­ran­ge­res. Det kan da ikke va­ere for mye for­langt 17 år et­ter ved­ta­ket om å byg­ge en høy­ver­dig kol­lek­tiv­tra­sé mel­lom Stav­an­ger og Sand­nes?

Av­hen­gig av be­søk

La så po­li­ti­ker­ne få et saks­fram­legg som klar­leg­ger al­ter­na­ti­ver og hva de du­ger til. Sen­trum er helt av­hen­gig av be­søk. Hvor­le­des buss­vei­en mø­ter sen­trum av­gjør hvil­ken ef­fekt den får. Vi kan brin­ge mer puls og liv til sen­trum om vi fin­ner en op­ti­mal løs­ning

FREDRIK REFVEM

«En in­ves­te­ring på 10 mil­li­ar­der i ny buss­vei plan­leg­ges stop­pet en halv kilo­me­ter uten­for ho­ved­må­let!» skri­ver Per Th. Grim­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.