Stopp ned­leg­gel­se av senge­pos­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Martha Anet­te Hock­ing Leder i Men­tal helse Sør­vest Karl Olaf Sund­før Rus­mis­bru­ker­nes in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon, RIO

Men­tal Helse Sør­vest (MH) og Rus og Rus­mis­bru­ker­nes in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon (RIO) ser med be­kym­ring på at Psy­kia­trisk en­het ved Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus (SUS) ut­re­der ned­leg­gel­se av senge­plas­ser ved Ry­fyl­ke dis­trikts­psy­kia­trisk sen­ter (DPS) Randa­berg. Det er bare vel to år si­den at Ry­fyl­ke DPS Strand døgn­post ble ned­lagt, og sen­ge­ne ble flyt­tet til Randa­berg, det­te med sam­me be­grun­nel­se som nå, nem­lig øko­no­mi.

Økt bruk av tvang

Det­te vil føre til at det blir over­be­legg på and­re pos­ter. Her vil bru­ker­ne på nytt bli ska­de­li­den­de, og det­te vil på­vir­ke opp­le­vel­sen av trygg­het kon­ti­nui­tet i be­hand­lin­gen. En vet at utrygg­het ofte kan føre til mer bruk av tvang og ut­age­ren­de ad­ferd. Som føl­ge av en ned­leg­gel­se vil også mye kom­pe­tan­se for­svin­ne, og til­bu­det til både po­li­kli­nisk og am­bu­lan­te tje­nes­ter blir sterkt svek­ket. Det­te vil be­rø­re de sju ak­tu­el­le kom­mu­ne­ne som senge­pos­ten og akutt am­bu­lant­team sam­ar­bei­der med. Det­te vil føre til at kom­mu­ne­ne i mind­re grad tør sit­te med an­sva­ret for bru­ker­ne og til hyp­pi­ge­re inn­leg­gel­ser, noe som igjen vil føre til stør­re fare for pa­si­ent­ska­der og økt bruk av tvang.

Vi me­ner at sam­ar­bei­det mel­lom spe­sia­list­helse­tje­nes­ten og kom­mune­helse­tje­nes­ten med det­te blir svek­ket, som fø­rer til at det blir dår­li­ge­re pa­si­ent­for­løp.

Mis­ter kom­pe­tan­se

En vil også split­te opp ett kon­sen­trert fag­mil­jø som har bygd opp kom­pe­tan­se in­nen psy­kia­tri-rus, som har opp­ar­bei­det god for­stå­el­se hos de mest sår­ba­re bru­ker­ne. Av­vik­ling av senge­pos­ten vil også føre til at det blir stør­re be­last­nin­ger på and­re avd., og at bru­ke­re ikke får til­strek­ke­lig hjelp un­der opp­hol­det.

Kon­se­kven­sen av det­te blir, fle­re må ven­te på hjelp de har lov­mes­sig rett på, til­frisk­nings­pro­ses­ser tar len­gre tid, hver­dags­be­last­nin­ger blir stør­re for både bru­ke­re og på­rø­ren­de, noe som igjen fø­rer til fle­re re­inn­leg­gel­ser. MH og RIO me­ner at senge­pos­ten ved Ry­fyl­ke DPS Randa­berg må be­stå og vi­dere­ut­vik­les. Ut fra na­sjo­na­le fø­rin­ger har DPS an­svar og opp­ga­ver på spe­sia­list­nivå in­nen­for psy­kis­ke helse­vern for voks­ne, i et gitt geo­gra­fisk om­rå­de. Det de­sen­tra­li­ser­te til­bu­det bør be­stå av dag og døgn­til­bud, po­li­kli­nis­ke og am­bu­lan­te tje­nes­ter. En vet også at Si­vil­om­buds­man­nen er opp­tatt av at skjerm­ings­en­he­te­ne i Stav­an­ger er tran­ge og har for man­ge rom, og at det­te må ut­bed­res. Det­te vil føre til at en må re­du­se­re ka­pa­si­te­ten her.

Det er også ned­satt en pro­sjekt­grup­pe som job­ber med det­te, det­te er vel og bra, men når en ser på bru­ker­re­pre­sen­ta­sjo­nen her så hen­ger det­te ikke sam­men, da det er bare en bru­ker­re­pre­sen­tant som skal ba­ere bru­ke­re og på­rø­ren­de sitt syn i den­ne vans­ke­li­ge pro­ses­sen. Det­te er langt fra det en kan for­ven­te når ret­nings­lin­jer sier at bru­ker­ne skal like­stil­les med fag­fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.