De eld­re er en ubrukt res­surs

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hå­kon La­vik Cand. po­lit. med mas­ter­grad i jour­na­lis­tikk og med over fem­ti års yr­kes­er­fa­ring

RES­SURS: Man­ge pen­sjo­nis­ter vil­le glade­lig stil­le opp som men­to­rer i sko­le­ne.

Sko­le­ne mang­ler ty­de­lig­vis kom­pe­ten­te la­ere­re. Ut­dan­nin­gen må for­len­ges, opp­taks­krav til la­e­rer­sko­le­ne skjer­pes osv. Imens trues sko­le­ne av la­erer­man­gel nå og de na­er­mes­te åre­ne.

Po­li­ti­ker­ne for­tvi­ler, og pe­da­go­ge­ne i for­valt­nin­gen ma­ler fan­den på veg­gen for den opp­vok­s­en­de slekt. Det hand­ler ty­de­lig­vis om mang­len­de kunn­skap og kom­pe­tan­se hos la­erer­ne.

Oppe­gå­en­de med livs­er­fa­ring

Da har jeg et for­slag: Det fin­nes tu­sen­vis av pen­sjo­nis­ter og folk som har gått av med tid­lig pen­sjon, som er oppe­gå­en­de og med livs­er­fa­ring. Gjer­ne med høy ut­dan­nel­se. Fle­re med dok­tor­gra­der m.m. Det­te er de over­tal­li­ge gam­le som ofte be­sit­ter mye kunn­skap og kom­pe­tan­se, som har mest­ret et langt liv og er kom­pe­ten­te, og som hus­ker hvor­dan det var å vokse opp. De har en viss klok­skap, og de er ikke de­men­te ennå. In­tet sti­mu­le­rer eld­re mer enn å sit­te med barne­barn på fan­get og for­tel­le dem om li­vet og ulike til­dra­gel­ser el­lers. Ten­årin­ger gjør ofte opp­rør mot for­eld­re­ne, men hø­rer på beste­for­eld­re.

Sam­fun­net kal­ler eld­re pro­ble­met. De ubru­ke­li­ge gam­le. Fos­si­le­ne. Det­te er i dag en ubrukt res­surs, som stues vekk til de for­hå­pent­lig­vis snart dør. Jeg er sik­ker på at hvis de blir spurt, så vil man­ge pen­sjo­nis­ter glade­lig stil­le opp, som men­to­rer i sko­le­ne, na­er­mest gra­tis, mot å få dek­ket buss­bil­lett og en kopp kaf­fe el­ler to.

Det­te vil bli en po­si­tiv opp­le­vel­se for alle par­ter, for ele­ve­ne, for pen­sjo­nis­te­ne og skole­le­del­sen. Og et­ter hvert for po­li­ti­ker­ne, tror jeg.

De eld­re har livs­er­fa­ring, noe nye la­ere­re har be­gren­sin­ger på, na­tur­lig nok. Det­te lø­ser to pro­ble­mer: Man­gel på kom­pe­ten­te la­ere­re og ak­ti­vi­se­ring av eld­re. Det er fak­tisk mu­lig at ele­ve­ne kan ha godt av å tref­fe noen med lang livs­er­fa­ring. Som vet en ting el­ler tre. Så vidt jeg vet er det ennå in­gen lov som for­byr å ha hjelpe­la­ere­re el­ler vi­ka­rer i sko­len...

Mel­der meg fri­vil­lig

Det­te er et na­er gra­tis tips til po­li­ti­ker­ne. Som kan frem­me kunn­ska­pen hos de unge, og sti­mu­le­re de gam­le. Jeg kan mel­de meg fri­vil­lig, hvis sko­le­ne vil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.