Kon­sert­huset fei­rer 5 år og 1,2 mil­lio­ner be­søk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Leif Tore Lindø leif.tore.lin­do@af­ten­bla­det.no

JU­BI­LE­UM: Kon­sert­til­bu­det i Stav­an­ger har blomst­ra de sis­te åre­ne. Hvor mye av aeren skal ju­bi­lan­ten Stav­an­ger Kon­sert­hus ha for det?

Stav­an­ger Kon­sert­hus ble åp­net 15.09, for nøy­ak­tig fem år si­den. Al­le­re­de den førs­te se­son­gen, fra sep­tem­ber til jul, fikk hu­set fle­re be­sø­ken­de enn Kup­pel­hal­len had­de på ett år. Se­ne­re har be­søks­tal­le­ne lig­get sta­bilt på cir­ka 250.000. Tyngde­punk­tet har flyt­ta seg fra klas­sisk til ryt­misk mu­sikk, selv om også det klas­sis­ke fel­tet har vokst i det nye hu­set.

– De sis­te fem åre­ne har Stav­an­ger Kon­sert­hus blitt re­le­vant for en mye stør­re del av be­folk­nin­gen. Sjan­ger­bred­den er stør­re, ut­val­get bed­re, fa­si­li­te­te­ne bed­re, vi får stør­re navn til byen og både pub­li­kum og ar­tis­ter får mye bed­re kul­tur­opp­le­vel­ser nå enn de fikk før, sier Per-Ha­rald Nils­son.

Hva med «de and­re»?

Før kon­sert­huset åp­net var det man­ge som be­kym­ret seg for «de and­re». Hva vil­le skje med Fol­ken, Tou, Sand­nes kul­tur­hus og and­re som plut­se­lig fikk en store­bror.

– Den angs­ten var der, og in­gen kun­ne vite hvor­dan det skul­le gå. Nå, fem år se­ne­re, er vi så full­booka som vi kan va­ere. De ste­de­ne som man­ge var be- kym­ra for har også vel­dig gode be­søks­tall. Vi har nye sports­are­na­er som også tar sin del av kon­ser­te­ne og fore­stil­lin­ge­ne. In­ter­es­sen har økt noe enormt, og de sis­te fem åre­ne har Stav­an­ger blitt en kon­sert­by å reg­ne med.

– Hvor mye av aeren for det vil Kon­sert­huset ha?

– AEren skal for­de­les på vel­dig man­ge, men den fryk­ten for at Kon­sert­huset skul­le bli en ka­ta­stro­fe for and­re ar­ran­gø­rer, den er borte. Kon­sert­huset skal ikke va­ere en egen iso­lert øy, men hel­ler na­vet i et stort nett­verk, sier Nils­son.

– Uto­pia-fes­ti­va­len er et godt ek­sem­pel på hvor­dan vi ten­ker. Der la vi mye res­sur­ser i å leg­ge til ret­te for en lo­kal ar­ran­gør. Mai­jazz er et an­net ek­sem­pel. Kon­sert­byen Stav­an­ger har ut­vik­let seg enormt de sis­te fem åre­ne, og der­som den ut­vik­lin­gen skal fort­set­te, tren­ger vi man­ge mil­jø­er og man­ge ar­ran­gø­rer.

– Er det nok slike mil­jø­er byen?

– Det er plass til fle­re, og vi vil gjer­ne va­ere med og byg­ge dem opp.

i

Ut­ford­rin­ger

Selv i en by der de øko­no­mis­ke pi­le­ne har pekt ned­over, har folk fort­satt å gå på kon­ser­ter og fore­stil­lin­ger. Usik­ker­he­ten for Kon­sert­huset lig­ger i de 10–15 pro­sen­te­ne av inn­tek­te­ne som er knyt­ta til spon­sora­ter og til­skudd.

Kon­sert­huset star­tet med rundt 7 mil­lio­ner i spon­sor­inn­tek­ter og 12 mil­lio­ner kro­ner i til­skudd fra Stav­an­ger kom­mu­ne. I dag har hu­set et mål om 5 mil­lio­ner i spon­sor­inn­tek­ter, og 7 mil­lio­ner i til­skudd. In­gen av dis­se inn­tekts­pos­te­ne er skre­vet i stein.

– Spon­sor­mar­ke­det er hard job­bing, sa­er­lig i vans­ke­li­ge ti­der. Hel­dig­vis har vi en spon­sor­al­li­an­se som ser ver­di­en i det vi er og gjør, både for byen og for na­e­rings­li­vet. Men det­te er ut­ford­ren­de.

– Kan Kon­sert­huset kla­re seg uten til­skud­det fra kom­mu­nen?

– Det kom­mer an på hva vi vil at hu­set skal va­ere. Vil vi lig­ge på det ni­vå­et vi har nå, da trengs dis­se pen­ge­ne. Der­som ei­er­ne vil ha mest mu­lig igjen på sin in­ves­te­ring, må vi be­hol­de til­skud­det, som ut­gjør cir­ka 10 pro­sent av inn­tek­te­ne våre.

90 pro­sent av inn­tek­te­ne kom­mer fra ut­leie og bil­lett­salg, noe Nils­son me­ner er en «po­si­tiv ut­ford­ring».

– Men det er noen book­in­ger vi kun­ne trengt oss som vi må si nei til av hen­syn til øko­no­mi­en. Vi har en del ar­ran­ge­men­ter som vi vet går i mi­nus. Det gjel­der både noen ryt­mis­ke kon­ser­ter, hele danse­sat­sin­gen, or­gel­pro­gram­met og en­kel­te klas­sis­ke kon­ser­ter. Det er stas, og det skal vi gjø­re.

Spon­sor­mid­ler og det kom­mu­na­le til­skud­det gjør det mu­lig å ta av seg pen­ge­bril­le­ne noen gan­ger, men det­te er ikke be­løp som er skre­vet i stein.

– En av de sto­re ut­ford­rin­ge­ne vi har i åre­ne som kom­mer er nett­opp å job­be hardt for å be­hol­de dis­se inn­tek­te­ne, sier Nils­son.

TOM­MY ELLINGSEN

Stav­an­ger Kon­sert­hus åp­net de nye dø­re­ne for fem år si­den. Pub­li­kums­tal­let dob­let seg raskt, sam­men­lig­net med Kup­pel­hal­len, og har lig­get sta­bilt på rundt 250.000 de sis­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.