Or­gel­fes­ti­val for 27. gang

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Leif Tore Lindø leif.tore.lin­do@af­ten­bla­det.no

Norsk or­gel­fes­ti­val er i gang for 27. gang. Opp­star­ten var tors­dag 14. sep­tem­ber. Fes­ti­va­len sam­ler kul­tur­skole­ele­ver, stu­den­ter, yr­kes­ak­ti­ve or­ga­nis­ter og pub­li­kum til kon­ser­ter, me­ster­klas­ser og or­gel­kino i sen­trums­kir­ke­ne i Stav­an­ger og Sand­nes, og i Stav­an­ger kon­sert­hus.

Her er et par smake­bi­ter fra pro­gram­met:

Fran­cesco Filidei, ita­li­ensk­fransk kom­po­nist og or­ga­nist, vil søn­dag im­pro­vi­se­re live i Stav­an­ger kon­sert­hus med stum­fil­men «Je­an­ne d’Arc» rul­len­de på ler­re­tet ved si­den av.

Or­ga­nist­kur­set er det åt­ten­de i rek­ken. Stu­den­te­ne er i år i al­de­ren 15 til 21 år, og vil få un­der­vis­ning av Tim Rish­ton, Lud­ger Lohm­ann og Wil­liam White­head.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen Ung kirke­sang bi­drar også det­te året med kurs for ung­doms­kor­san­ge­re som skal fram­føre Odd Jo­han Over­øye og Ar­ve Brun­volls nye mes­se «Stem i den nye son­gen», en mes­se som er be­stilt av Ung kirke­sang og in­spi­rert av re­for­ma­sjons­ju­bi­le­et. Mes­sen blir fram­ført un­der fes­ti­val­høy­mes­sen søn­dag 11. sep­tem­ber i St. Jo­han­n­es kir­ke.

Til­bu­det for barn er også ut­vi­det i år med et Bach-pro­gram med skue­spil­ler Liv Ma­rie Ba­den og or­ga­nist Kåre Nord­s­to­ga i ho­ved­rol­le­ne som hen­holds­vis fru og herr Jo­hann Se­bas­ti­an Bach. Dom­kir­ken fre­dag og lør­dag.

I til­legg mar­ke­rer fes­ti­va­len Kjell Mørk Karl­sen og hans 70 års­dag med blant an­net fore­drag av Trond Kver­no.

Fullt pro­gram kan du lese på www.or­gel­fes­ti­val.no

LARS IDAR WAAGE

Bil­led­hog­ge­ren Hugo Frank Wath­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.