Gerd Ma­rie Vinskei 70 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Gerd Ma­rie Vinskei,

Hom­mer­såk, er 70 år

15. sep­tem­ber.

Ju­bi­lan­ten er eldst av en søs­ken­flokk på fem. For­eld­re­ne var Borg­hild og Gud­mund Vinskei.

Som mi­sjo­naer­barn had­de hun 10 år av sin barn­dom i Etio­pia. I fle­re av dis­se åre­ne måt­te hun gå på in­ter­nat­sko­le. Det var ikke lett å bo hjemme­fra i så ung al­der.

Til­ba­ke i Nor­ge ble det en del flyt­ting på grunn av fa­rens ar­beid. Fra Stav­an­ger til Kris­tian­sand og så til Oslo der hun bod­de i ca. 40 år.

Hun job­bet på Nor­rø­na kafe og ho­tell i sitt yr­kes­ak­ti­ve liv.

Gerd Ma­rie har all­tid va­ert glad i å syn­ge, og hun har va­ert med i ulike kor og mi­sjons­for­enin­ger.

Gerd Ma­rie flyt­tet til­ba­ke til Ro­ga­land i 2003 og bor i eget hus på Hom­mer­såk der hun stor­tri­ves. Hun opp­le­ver mye om­sorg i byg­da.

Gerd Ma­rie er født med CP, men har all­tid hatt en fan­tas­tisk livs­gnist og evne til å gle­de seg over øye­blik­ket. Hun har all­tid va­ert en søs­ter en kan sto­le på.

Hun har et han­di­kap som har gitt hen­ne man­ge ut­ford­rin­ger i li­vet, men det har ald­ri hind­ret hen­ne i å fin­ne gle­der med li­vet. Hun er opp­tatt med å vise om­sorg for men­nes­ker hun om­gås. Hun strik­ker og ba­ker.

Da­gen skal fei­res med åpent hus på Lau­vås bede­hus, Hom­mer­såk.

Ole Nord­skog fra Vig­re­stad, til høy­re, har ny­lig mot­tatt gull­klok­ke for 25 års lang og tro tje­nes­te ved Haug­stad Tre­vare­fab­rikk AS. Gull­klok­ken ble til­delt av dag­lig leder Stei­nar Gu­la­ker un­der et firma­ar­ran­ge­ment på Flor & Fja­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.