Opp­vask om hi­jab­bruk i Kring­kas­tings­rå­det

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

OSLO: Kring­kas­tings­rå­det kri­ti­se­rer NRK for ikke å ha for­ut­sett klage­stor­men mot hi­jab­bru­ken i pro­gram­se­ri­en «Fa­ten tar val­get».

I går be­hand­let Kring­kas­tings­rå­det den høye bun­ken kla­ger på bru­ken av hi­jab i pro­gram­se­ri­en «Fa­ten tar val­get». I alt er 5577 kla­ger kom­met inn. Ald­ri før har rå­det mot­tatt så man­ge kla­ger på et pro­gram.

I den nes­ten tre ti­mer lan­ge dis­ku­sjo­nen fikk NRK og kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Eriksen kri­tikk for hånd­te­rin­gen av kla­ge­ne, blant an­net i ka­na­lens egen ny­hets­dek­ning.

– Upre­sist og usak­lig

Nest­le­der i Kring­kas­tings­rå­det Kjer­sti Thor­bjørn­rud rea­ge­rer blant an­net på at dek­nin­gen ga inn­trykk av at det var kom­met inn man­ge tu­sen hate­ful­le kla­ger. Selv ka­te­go­ri­se­rer rå­det kun 19 av kla­ge­ne som hate­ful­le og eks­tre­me. Fler­tal­let av kla­ge­ne går på dis­kri­mi­ne­ring mel­lom kors og hi­jab.

– Det var en høyst upre­sis fram­stil­ling blant an­net i inn­slag på Dags­revy­en og på Dags­nytt 18. Det­te ble en for­hånds­døm­ming. Det må va­ere mu­lig å va­ere kri­tisk til hi­jab­bruk uten å bli satt i en slik bås, slår hun fast.

Sam­ti­dig gir hun NRK-sje­fen ros og full hon­nør for å ha gått ut og for­svart Al-Hus­sai­ni.

– Rå­det har stor for­stå­el­se for at kring­kas­tings­sje­fen føl­te det nød­ven­dig å gå ut og for­sva­re en ung med­ar­bei­der mot hat og hets. Det­te gjel­der sa­er­lig mi­no­ri­tets­stem­mer, de må ikke bli stå­en­de ale­ne, sier hun.

Da­gen-re­dak­tør Ve­bjørn Sel­bekk me­ner at NRK-sje­fen har opp­trådt kri­tikk­ver­dig.

– Han bi­dro til å ska­pe inn­trykk av at en brun tsu­na­mi av hat skval­pet inn dø­re­ne her, sa Sel­bekk.

Eriksen rea­ge­rer på sin side sterkt på Sel­bekks ut­ta­lel­se.

– Det in­vi­te­rer ikke til en re­spekt­full de­batt å an­ty­de at jeg brun­bei­ser alle kla­ge­ne. Jeg var vel­dig be­visst hvil­ke ord jeg bruk­te. I alle de­bat­te­ne har jeg va­ert ty­de­lig på at eks­tre­me hold­nin­ger ikke pre­ger fler­tal­let av kla­ge­ne, sier han.

NRK får også kri­tikk for ikke å ha sett de­bat­ten kom­me. Man­ge av kla­ger­ne har vist til at Siv Kris­tin Sa­ell­mann i 2013 ble nek­tet å ba­ere et kors­smyk­ke rundt hal­sen i NRKs ny­hets­sen­din­ger.

– Det at man ikke skjøn­te at kors­sa­ken fra 2013 vil­le duk­ke opp igjen, er pro­ble­ma­tisk, me­ner re­dak­tør og råds­med­lem Thor Bjar­ne Bore.

NRK har hele ti­den hold fast ved at det er for­skjell på pro­gram­le­de­re i ny­hets­pro­gram­mer og and­re sjang­re, noe de også har fått støt­te for hos Like­stil­lings­om­bu­det.

Rå­dets leder Per Ed­gar Kokk­vold etter­ly­ser like fullt en klar­gjø­ring av be­gre­pet «pro­gram­le­der».

Må ut­vi­se streng­het

– Like­stil­lings­om­bu­det tar feil i å set­te opp et skil­le mel­lom ny­hets­an­ke­re og and­re pro­gram­le­de­re. Ved å gjø­re det klart at Fa­ten ikke var en klas­sisk pro­gram­le­der, kun­ne man unn­gått den­ne sa­ken, sier han og ber NRK ta en ny gjen­nom­gang av reg­le­ne for bruk av re­li­giø­se sym­bo­ler.

– Nor­ge er tjent med at det ut­vi­ses streng­het. I en tid der fals­ke ny­he­ter eks­plo­de­rer, må man va­ere pin­lig nøy­ak­tig, sier Kokk­vold.

(NTB)

TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Kring­kas­tings­rå­det be­hand­let i går kla­ge­ne som har kom­met om Fa­ten Ma­h­di Al-Hus­sai­ni som bru­ker hi­jab i pro­gram­met «Fa­ten tar val­get».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.