Det hend­te

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y 15. sep­tem­ber y 1621 Ri­ga i Lat­via ble inn­tatt av svens­ke­ne - Den var en av de­res vik­tigs­te byer inn­til den kom un­der rus­sisk sty­re i 1710.

1776 Bri­te­ne går i land i Kips Bay på Man­hat­tan og star­ter ok­ku­pa­sjo­nen av New York.

1821 Gua­te­ma­la, El Sal­va­dor, Hon­du­ras, Ni­ca­ra­gua og Cos­ta Ri­ca er­k­la­erer seg uav­hen­gi­ge fra Spa­nia.

1821 Mel­lom-Ame­ri­ka er­k­la­er­te seg uav­hen­gig av Spa­nia og dan­net union med Mex­i­co.

1864 Det Nors­ke Ve­ri­tas blir stif­tet

1909 Nor­ges Re­deri­for­bund ble stif­tet.

1910 Nor­ges tek­nis­ke høy­sko­le ble inn­viet i Trond­heim - Inn­lem­met i Nor­ges tek­nisk-na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet (NTNU) 1996. 1911 Trond­hjems na­tio­na­le Sce­ne had­de sin åp­nings­fore­stil­ling.

1915 Nor­ges Hus­mor­for­bund ble stif­tet - Nytt navn Nor­ges Kvin­ne- og Fa­mi­lie­for­bund 1997.

1916 Tanks ble førs­te gang brukt i krig av bri­te­ne i sla­get ved Som­me. y 1917 Russ­land ble pro­kla­mert som re­pub­likk. y 1920 Tromsø Idretts­lag blir

grunn­lagt. y 1928 Alex­an­der Fle­ming opp­da­get virk­nin­gen av pe­ni­cil­lin. y 1935 I Tysk­land ble jø­de­ne gjort stats­løse - Nazi­par­ti­ets hake­kors ble stats­sym­bol. y 1938 Hit­ler møt­te Cham­berlain. y 1940 Stor­bri­tan­nia vant de av­gjø­ren­de luft­kam­pe­ne som had­de på­gått fra 15. au­gust - Hit­ler ut­sat­te in­va­sjons­pla­ne­ne. y 1943 I Nord-Ita­lia pro­kla­mer­te den av­sat­te dik­ta­to­ren Be­ni­to Mus­so­li­ni en fa­scis­tisk re­pub­likk med tysk støt­te. y 1946 Bul­ga­ria ble pro­kla­mert folke­re­pub­likk. y 1950 FN-styr­ker gjen­nom­før­te et am­fi­bie­an­grep mot In­chon un­der Korea­kri­gen. y 1952 Eri­trea dan­net union med Etio­pia et­ter FN-ved­tak - Ble etio­pisk pro­vins i 1958 og selv­sten­dig først i 1993 et­ter lang kamp. y 1963 Ag­nes Vold Nor­ges and­re kvin­ne­li­ge prest ble or­di­nert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.