Slik ble Stav­an­ger snytt for VM-fes­ten

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Mads Bøy­um Stig Nils­sen

SYK­KEL-VM: De nes­te ni da­ge­ne blir en syk­kel­fest av de sjeld­ne i Bergen. Slik stakk ber­gen­ser­ne av med VM­fes­ten også Stav­an­ger vil­le ar­ran­ge­re.

26. ok­to­ber 2010 sto en li­ten no­tis med en opp­sikts­vek­ken­de over­skrift i nors­ke avi­ser: «Nor­ge vil søke syk­kel-VM».

– Det har va­ert et van­vit­tig lang og kre­ven­de løp. En i det in­ter­na­sjo­na­le syk­kel­for­bun­det (UCI) som jeg har kjent i man­ge år sa det: «Dere har satt en ny stan­dard på en del om­rå­der». Slike til­bake­mel­din­ger var­mer. Vi har tenkt sam­funns­en­ga­sje­ment, folke­helse, etter­ma­ele, arv og ef­fek­ter et­ter VM. Det­te har Bergen løf­tet ni­vå­et på, sier Erik Hal­vor­sen som har hatt VM som jobb i seks år.

100-års­fest ble start­skudd Til­ba­ke til ok­to­ber 2010. Thor Hus­hovd var blitt ver­dens­mes­ter en må­ned tid­li­ge­re og til­ba­ke i Nor­ge for førs­te gang. Syk­kel­spor­ten had­de nådd fol­ket gjen­nom TV 2. Nor­ges Cy­cle­for­bund fyl­te 100 år, hju­le­ne gikk rundt som ald­ri før og det ble gjen­spei­let på en presse­kon­fe­ran­se VM-sjef og syk­kel­pre­si­dent Ha­rald Tiede­mann Han­sen nå be­skri­ver som «et helt ma­gisk øye­blikk».

– Det var i for­kant av en mot­ta­kel­se på Råd­hu­set i Oslo, kron­prin­sen skul­le va­ere der, det var god stem­ning og man­ge jour­na­lis­ter til ste­det. Det ble til at jeg sa det vil­le va­ert utro­lig moro å få VM til­ba­ke til Nor­ge. Det star­tet bal­let, sier Tiede­mann Han­sen.

Til­de­lin­gen

Fire år se­ne­re er 2017 års­tal­let som gjel­der: Et par ti­mer fra Por­tu­gals gren­se i nord, uten­for en li­ten spansk by, til­de­les Bergen syk­kel-VM 2017 på et ho­tell. Det var ikke man­ge men­nes­ker der, men idretts­by­rå­den skå­let i champag­ne med søk­nads­sje­fen og syk­kel­pre­si­den­ten.

– Fø­lel­sen var at vår søk­nad var mye bed­re enn kon­kur­ren­te­nes. Jeg var kom­for­ta­bel, men kun­ne ikke va­ere sik­ker, sier Ha­rald Tiede­mann Han­sen.

Ber­gens vei mot VM hand­let om å vin­ne kam­pen om å bli den byen i Nor­ge som skul­le søke. De­ret­ter den in­ter­na­sjo­na­le kam­pen om å ar­ran­ge­re VM og selve ar­bei­det et­ter å ha fått til­delt VM.

Stav­an­ger meld­te seg tid­lig på og var ty­de­li­ge på at også de øns­ket å ar­ran­ge­re mes­ter­ska­pet. Pro­sjekt­le­der Hans-Øyvind Sa­gen og idretts­po­li­ti­ker Sis­sel Kn­ut­sen Heg­dal sto i spis­sen for Stav­an­gers kan­di­da­tur. Søk­nad ble ut­for­met og le­vert.

– Stav­an­ger har et sterkt kon­sept med en­ga­sje­ment og iver som vi­ser at byen vil bli VM-by. Inn­tryk­ket blir nes­ten litt som jeg les­te i en avis i Bergen; at ber­gen­ser­ne sy­nes Stav­an­ger-re­gio­nen har en ir­ri­te­ren­de sterk in­ter­es­se for VM-søk­na­den, sar Tiede­mann-Han­sen da.

Men på syk­kel­tin­get 26. fe­bru­ar 2012 var sla­get tapt. Bergen ble valgt som fa­vo­ritt.

MA­RIT HOMMEDAL, SCANPIX

Bergen er klar til å øns­ke ver­dens bes­te syk­lis­ter vel­kom­men. Det er drøyt fem år si­den vest­lands­hovd­sta­den slo Stav­an­ger i den na­sjo­na­le til­de­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.