Ed­vart­sen vil slåss mot NFF

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - NTB

Svein-Erik Ed­vart­sen sier han vil fort­set­te kam­pen mot Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) i den på­gå­en­de ar­beids­kon­flik­ten.

I ett inn­legg på Face­bo­ok tors­dag skri­ver Ed­vart­sen at han vil ta kam­pen mot NFF i ar­beids­kon­flik­ten som har fått stor opp­merk­som­het den­ne se­son­gen.

Tirs­dag ble det kjent at Svein-Erik Ed­vart­sen er fer­dig i job­ben som sek­sjons­le­der for sam­funns­an­svar i NFF. Sam­me dag kom det fram at ge­ne­ral­sek­reta­er i NFF, Pål Bjer­ke­t­vedt feil­send­te en epost med til dels fris­ke ka­rak­te­ris­tik­ker av topp­dom­mer Ed­vart­sen til. Inn­hol­det i epos­ten var stemp­let som kon­fi­den­si­elt og var ment for Bjer­ke­t­vedts kol­le­ger i le­der­grup­pa i NFF, men hav­net også hos Ed­vart­sen selv.

– Hva had­de du tenkt hvis topp­sje­fen der du job­bet had­de om­talt deg slik skrift­lig til alle av­de­lings­le­de­re, kjøp­te deg ut av en av dine kon­trak­ter 2,5 uker se­ne­re, og prøvd å kjø­pe deg ut av din si­vi­le jobb un­der en uke et­ter det førs­te ut­lø­pet. Da John Chris­ti­an El­den av­slo det sis­te på mine veg­ne, fort­sat­te hekse­jak­ten, dritt­pak­ker i medie­ne, og fals­ke be­skyld­nin­ger fram til han uten grunn spar­ket meg, skri­ver Ed­vart­sen og fort­set­ter:

– Det blir tøft å stå opp mot ett mil­li­ard­kon­sern som føl­ge­lig har mye stør­re musk­ler enn meg, men jeg tar nå den­ne kam­pen en gang for alle.

SCANPIX

Svein-Erik Ed­vart­sen gir seg ikke uten kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.