Fort­satt in­gen pen­ger til Arkeo­lo­gisk mu­se­ums ny­bygg

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Rolf Frøy­land rolf.froy­land@af­ten­bla­det.no

STATS­BUD­SJET­TET: Start­be­vilg­nin­gen på 10-15 mil­lio­ner kro­ner for vi­de­re ar­bei­det med ny­byg­get til Arkeo­lo­gisk mu­se­um i Stav­an­ger lar ven­te på seg.

– Ikke noe ju­bel her. Stor skuf­fel­se igjen, det er det ikke tvil om, sier Ole Mad­sen, di­rek­tør ved Arkeo­lo­gisk mu­se­um i Stav­an­ger, etter at stats­bud­sjet­tet ble lagt fram tors­dag.

For­pro­sjek­tet for ny­byg­get var fer­dig i 2014 og Mad­sen sy­nes der­for det nå var på tide at sta­ten sat­te av pen­ger til pro­sjek­tet.

– Al­le­re­de i 2002–2003 kom riks­re­vi­sjo­nen med en rap­port som vis­te dår­li­ge for­hold ved uni­ver­si­tets­mu­se­ene. Her var det ty­de­li­ge sig­na­ler om at det måt­te gjø­re noe med be­va­rings­for­hol­de­ne og for­mid­lin­gen ved mu­se­ene, sier di­rek­tø­ren.

Han fort­set­ter:

– Vi har lo­ka­ler i et gam­melt mei­e­ri, vi har over en mil­lion gjen­stan­der, vi har gjort det bes­te ut av si­tua­sjo­nen, men det­te er ikke til­freds­stil­len­de for de kra­ve­ne som set­tes for sta­tens gjen­stan­der. Det er også klart at vi har for små ut­stil­lings­lo­ka­ler.

Mens de mins­te lo­ka­le­ne til uni­ver­si­tets­mu­se­ene i de and­re by­ene i Nor­ge er på 3000 kvad­rat­me­ter, har Arkeo­lo­gisk mu­se­um i Stav­an­ger skra­le 700 kvad­rat­me­ter til rå­dig­het.

– Vi kla­rer ikke å va­ere dags­ak­tu­el­le når det gjel­der ting som fore­går i ver­den. Vi har en ba­sis­ut­stil­ling, men å sva­re på de sto­re spørs­må­le­ne som blir stilt i dag, for ek­sem­pel i for­bin­del­se med folke­vand­rin­gen, kla­rer vi ikke, sier Mad­sen, som nå hå­per at ro­ga­lands­ben­ken på Stor­tin­get gjør sitt for å få Arkeo­lo­gisk mu­se­um på dags­or­de­nen.

– Nå må vi håpe på gode bud­sjett­for­hand­lin­ger og at sta­ten tar sitt an­svar. Vi har plan­lagt in­ter­na­sjo­na­le ut­stil­lin­ger av høy klas­se i det nye byg­get. Det­te kan set­te Stav­an­ger på kar­tet på en ny måte. Å sat­se på kul­tur­bygg vil va­ere vik­tig i en om­stil­lings­pro­sess ret­tet mot reise­liv. Arkeo­lo­gisk mu­se­um er en stat­lig in­sti­tu­sjon som fu­sjo­ner­te med Uni­ver­si­tet i Stav­an­ger i 2009. Mu­se­et lig­ger der­for un­der kunn­skaps­de­par­te­men­tet i mot­set­ning til de fles­te and­re mu­se­ene, som får støt­te fra kul­tur­de­par­te­men­tet.

Ny­byg­get skal lig­ge i det kvar­ta­let på Vå­land hvor Arkeo­lo­gisk mu­se­um er nå og er be­reg­net til å kos­te 334 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.