Men frem til 2020 skal de nye F-35fly­ene stå i telt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Frank Ca­da­mar­te­ri

NYE JAGERFLY: – En plan­leg­gings­tab­be av di­men­sjo­ner. Det er noe fun­da­men­talt feil med den for­svars­po­li­tis­ke plan­leg­gin­gen i Nor­ge, sier fors­ker Stå­le Ul­rik­sen ved Sjø­krigs­sko­len.

Han er sterkt kri­tisk til at det ikke fin­nes for­ster­ke­de han­ga­rer kla­re når de førs­te nye kamp­fly­ene er på plass på Ør­land.

Det skjer mens da­gens gam­le F-16-fly nor­malt står par­kert godt be­skyt­tet i for­ster­ke­de be­tong­bun­ke­re, så­kal­te shel­ter.

Først i 2020, når minst 22 av de nye fly­ene er le­vert, vil de nye spe­sial­byg­de han­ga­re­ne til 2,26 mil­li­ar­der kro­ner, va­ere kla­re. Der­for vil Luft­for­sva­ret måt­te bru­ke mid­ler­ti­di­ge telt­løs­nin­ger, be­kref­ter nest­kom­man­de­ren­de i luft­for­sva­ret, bri­ga­der Aa­ge Ly­der Long­va.

Byg­get freds­base

– I på­ven­te av fer­dig­stil­lel­se av ro­bus­te han­gar­løs­nin­ger vil vi be­nyt­te den nye ved­li­ke­holds­han­ga­ren til å ga­ra­sje­re F-35. Vi vil også be­nyt­te til­pas­se­de flyk­lar­gjø­rings­hal­ler i for­ster­ket plast. Det­te blant an­net for­di opp­start av fly ikke kan gjø­res i ved­li­ke­holds­han­ga­ren på nå­va­eren­de tids­punkt. Vi har en type hal­ler, be­reg­net på fly, som vi skal bru­ke når vi de­ploy­erer, alt­så sen­der fly for å ope­re­re and­re ste­der der det ikke er han­ga­rer til­gjen­ge­lig, sier Long­va.

Den spesielle si­tua­sjo­nen opp­står for­di ba­sen opp­rin­ne­lig var plan­lagt som en freds­base uten be­tong­han­ga­rer for å be­skyt­te de nye kamp­fly­ene. Iste­den skul­le det byg­ges langt enk­le­re løs­nin­ger, en ga­ra­sje­løs­ning med plass til man­ge fly ved si­den av hver­and­re, ofte om­talt som «han­ga­ret­ter». Dis­se skul­le be­skyt­te de dyre fly­ene mot va­er og vind og bru­kes til lett ved­li­ke­hold. Luft­for­sva­ret har tid­li­ge­re be­kref­tet at val­ge­ne ble gjort ut fra rene øko­no­mis­ke år­sa­ker.

Først 16. juni i år be­slut­tet Stor­tin­get å be­vil­ge mid­ler til å byg­ge be­skyt­tel­ses­han­ga­rer i be­tong for å ver­ne gi­gant­in­ves­te­rin­gen. De nye han­ga­re­ne skal hver ha plass til to fly og ha en «ro­bust kon­struk­sjon som gir både til­strek­ke­lig trygg­het mot inn­treng­ning og godt vern mot ytre på­virk­nin­ger», het det da For­svars­de­par­te­men­tet of­fent­lig­gjor­de pla­ne­ne.

– Byg­ging av han­ga­rer for F-35 er et sa­er­de­les vik­tig pro­sjekt for etab­le­rin­gen av kamp­fly­ba­sen på Ør­land og an­skaf­fel­sen av F-35 som For­sva­rets nye kamp­fly. Det vil gi en trygg og ef­fek­tiv be­hand­ling av fly­ene på bak­ken, noe som er en for­ut­set­ning for å sik­re kra­ve­ne til kamp­fly­vå­pe­nets ope­ra­ti­ve evne, sa da­va­eren­de for­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H) til NTB den gang.

Ler av he­le sa­ken

Det har imid­ler­tid va­ert stilt spørs­mål ved om den valg­te han­gar­løs­nin­gen er god nok, for­di den ikke sprer fly­ene nok for å be­gren­se ska­der ved et even­tu­elt an­grep. Til sam­men­lig­ning står alt­så de gam­le be­tongshel­tre­ne, som hu­ser da­gens gam­le F-16-fly, spredt ut over sto­re om­rå­der både i Bodø og på Ør­land fly­sta­sjon.

Fors­ker Stå­le Ul­rik­sen, som blant an­net job­ber med sik­ker­hets­po­li­tikk, bry­ter ut i spon­tan lat­ter når Adresse­avi­sen for­tel­ler om Luft­for­sva­rets telt­løs­ning på Ør­land fly­sta­sjon. Han om­ta­ler det som «en plan­leg­gings­tab­be av di­men­sjo­ner».

- Jeg blir skremt. Vi har visst i så man­ge år at dis­se fly­ene skul­le kom­me. Jeg blir rett og slett rys­tet, sier Ul­rik­sen.

Fors­ke­ren trek­ker lin­je­ne til­ba­ke til dis­ku­sjo­nen om kamp­fly­kjøp, da Nor­ge i fle­re om­gan­ger ope­rer­te uten­lands med for­sva­rets kamp­fly. Fors­ke­ren sier det i et slikt per­spek­tiv ikke vil­le va­ert nød­ven­dig med an­net enn freds­base i Nor­ge og et la­ve­re an­tall fly. Kan­skje så få som 16 mo­der­ne kamp­fly. Han er li­ke­vel over­ras­ket over at det ikke tid­li­ge­re ble tatt høy­de for å sik­re fly­ene og ba­sen bed­re.

- Det er noe feil med den for­svars­po­li­tis­ke plan­leg­gin­gen i Nor­ge når det­te skjer, sier Ul­rik­sen.

Kom med sterk kri­tikk

Nor­ges For­svars­for­ening har også i en rek­ke ar­tik­ler i for­enings ma­ga­sin, Nor­ges For­svar, va­ert kri­tisk til stan­dar­den som ble valgt da den nye kamp­fly­ba­sen på Ør­lan­det ble plan­lagt. Ba­sen ble blant an­net be­teg­net som «alt­for sår­bar».

Pre­si­dent i for­svars­for­enin­gen, Lars My­ra­ne, to­ner imid­ler­tid ned kri­tik­ken.

- Jeg ser det ikke som kri­tisk at det mang­ler han­gar­løs­ning nå. Vi har ikke alle fly­ene og de er ikke ope­ra­ti­ve ennå, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.