FN fryk­ter mil­lio­ner vil sul­te i hjel i Je­men på grunn av blo­ka­de

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

NEW YORK: FN og 20 hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner fryk­ter at ver­den vil se den ver­ste sult­ka­ta­stro­fen på fle­re ti­år der­som den saudi­le­de­de koa­li­sjo­nen ikke he­ver blo­ka­den av Je­men.

Blant or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er Redd Bar­na, Ox­fam, CARE, Isla­mic Re­lief og Flykt­ning­hjel­pen.

Alle ber om at Saudi-Ara­bia og de and­re lan­de­ne i den sunni­mus­lims­ke koa­li­sjo­nen umid­del­bart åp­ner luft­rom­met og far­van­ne­ne uten­for Je­men slik at for­sy­nin­ger kan an­kom­me lan­dets hav­ner og fly­plas­ser. Det an­slås at bort­imot 20 mil­lio­ner av Je­mens inn­byg­ge­re er av­hen­gig av hjelp uten­fra.

– Det kom­mer ikke til å bli som sult­kri­sen i Sør-Su­dan tid­li­ge­re i år, der ti­tu­se­ner ble be­rørt. Det kom­mer ikke til å bli som sult­ka­ta­stro­fen som kos­tet 250.000 li­vet i So­ma­lia i 2011, sier FNs nød­hjelps­sjef Mark Low­cock.

– Det kom­mer til å bli den ver­ste sult­ka­ta­stro­fen ver­den har sett på man­ge ti­år, med fle­re mil­lio­ner ofre, ad­va­rer bri­ten, som har an­svar for å ko­or­di­ne­re FNs nød­hjelps­ar­beid.

For­sy­nin­ger

Iføl­ge Low­cock er det umu­lig å si hvor lang tid det vil ta før hun­gers­nø­den slår inn der­som hjelpe­sen­din­ger ikke slip­per inn i lan­det.

Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner imid­ler­tid at de ikke har en enes­te ti­me å mis­te, og at de straks må få mu­lig­het til å brin­ge inn hjelp til det krigs­ram­me­de lan­det.

FN har for ti­den 91.000 tonn med for­sy­nin­ger i Je­men. Om seks uker er det ven­tet at mat­lag­re­ne vil va­ere tom­me, og vak­si­ne­ne vil kun vare en må­ned.

17 mil­lio­ner men­nes­ker er uten sik­ker mat­for­sy­ning i lan­det, blant dem er det 7 mil­lio­ner som opp­le­ver en sult­lig­nen­de si­tua­sjon, iføl­ge hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne.

Tid­li­ge­re i år ble Je­men ram­met av ver­dens ras­kest vok­sen­de ko­le­ra­epi­de­mi.

– Hvis jeg skal sam­men­lig­ne Je­men med et men­nes­ke, så vil jeg si at det­te men­nes­ket er sva­ert sykt, sva­ert svek­ket og at det får in­tra­ve­nøs na­e­ring. Så hvis du vil hol­de pa­si­en­ten i live, må den in­tra­ve­nø­se na­e­rin­gen kom­me i gang så fort som mu­lig, sier Ro­bert Mar­dini, re­gio­nal di­rek­tør for Den in­ter­na­sjo­na­le Røde Kors-ko­mi­te­en.

Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne ber nå den saudi­le­de­de koa­li­sjo­nen om et svar på hvor­dan de skal få hjel­pen inn i Je­men.

– Mat­for­sy­nin­ger og medi­sinsk hjelp som an­kom­mer via Je­mens hav­ner, hol­der mil­lio­ner av barn i live. Hvis det blir full stopp, selv bare i en uke, vil re­sul­ta­tet va­ere ka­ta­stro­fe. Det­te er et ma­re­ritt-sce­na­rio, og barn vil føl­ge­lig dø, sier Ta­mer Ki­rol­os, Redd Bar­nas land­di­rek­tør i Je­men.

Uro i Sik­ker­hets­rå­det

I et luk­ket møte ons­dag ut­tryk­te med­lem­mer av FNs sik­ker­hets­råd be­kym­ring for den al­vor­li­ge hu­ma­ni­ta­ere si­tua­sjo­nen. De un­der­stre­ket også at det er vik­tig å hol­de alle lan­dets hav­ner og fly­plas­ser i drift.

Blo­ka­den ble iverk­satt etter at hout­hi-opp­rø­re­re i Je­men av­fyr­te en bal­lis­tisk ra­kett mot Sau­diAra­bia i for­ri­ge uke. Ra­ket­ten ble skutt ned av Saudi-Ara­bia i naer­he­ten av ho­ved­sta­den Ri­yadh.

Saudi-Ara­bia har an­kla­get Iran for å stå bak, noe Iran av­vi­ser. Det sjia­mus­lims­ke re­gi­met støt­ter hout­hi­ene, men av­vi­ser at de har gitt opp­rø­rer­ne vå­pen.

Også USA har an­kla­get Iran for å ha gitt avan­ser­te vå­pen til hout­hi­ene, som kon­trol­le­rer sto­re de­ler av Je­men, også ho­ved­sta­den Sa­naa.

Men hout­hi­ene in­sis­te­rer på at de selv har byg­get mis­si­let, og at de av­fyr­te den som en re­ak­sjon på de man­ge saudi­le­de­de fly­an­gre­pe­ne som har tatt li­vet av man­ge si­vi­le.

– Washing­ton hjel­per de ag­gres­si­ve styr­ke­ne, både po­li­tisk og mi­li­ta­ert, og har dyt­tet dem mot en far­lig fall­gru­ve, sier hout­hi­enes tals­mann Mu­hammad Ab­dul Salam.

(NTB)

SALVATORE DI NOLFI

– Med mind­re gren­se­ne gjen­åp­nes for hjelpe­for­sy­nin­ger, står vi over­for den ver­ste sult­ka­ta­stro­fen ver­den har sett på fle­re ti­år, sier FNs nød­hjelps­sjef Mark Low­cock.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.