Rek­dal: – Det er mu­lig å byg­ge opp Vi­king igjen

Stavanger Aftenblad - - AMFI MADLA -

VI­KING: Kje­til Rek­dal (49), bil­det, kan fort bli en kan­di­dat til å over­ta i Vi­king. – Jeg skal til­ba­ke som fot­ball­tre­ner, sier han.

Kje­til Rek­dal har job­bet som eks­pert på Dis­coverys fot­ball­sen­din­ger fra Elite­se­ri­en den­ne se­son­gen. Han vil ikke snak­ke om hva som står i kon­trak­ten med tv-ka­na­len, men etter det Af­ten­bla­det kjen­ner til har han en klau­sul som sier at han kan gå til­ba­ke til fot­bal­len der­som det duk­ker opp et at­trak­tivt tre­ner­til­bud. Han har to år igjen av tv-av­ta­len.

– Jeg har fått sett mye fot­ball den­ne se­son­gen, det har va­ert la­e­re­rikt, sier Rek­dal til Af­ten­bla­det.

Vi­king er nå på jakt etter en ny tre­ner etter at Ian Burchnall ble av­skje­di­get tors­dag. Klub­ben sier de skal ha inn en ru­ti­nert tre­ner som har er­fa­ring fra det som ven­ter Vi­king fram­over. Kje­til Rek­dal var tre­ner for Vå­ler­en­ga da la­get vant 1. di­vi­sjon, ryk­ket opp og ble num­mer åtte i elite­se­ri­en året etter.

– Kun­ne Vi­king va­ert in­ter­es­sant for deg?

– Det er helt umu­lig å sva­re på. Det hand­ler om så mye, hvil­ke mu­lig­he­ter som fin­nes og hva som kan gjø­res. Men Vi­king er en stor klubb i prin­sip­pet, en klubb som det skal va­ere mu­lig å byg­ge opp igjen, sva­rer Rek­dal og leg­ger til at han ikke kjen­ner de in­ter­ne for­hol­de­ne i Vi­king.

– Hvor­dan vur­de­rer du si­tua­sjo­nen i Vi­king, sett fra ditt stå­sted?

– De har litt stang ut den­ne se­son­gen. De har åtte po­eng opp til kva­li­fi­se­rings­plas­sen og 13 po­eng opp til trygg plass. Had­de de fått de 8-10 po­en­ge­ne de har mis­tet på over­tid, vil­le de fort­satt va­ert i trøb­bel. De har ikke va­ert gode nok. Sam­ti­dig kan mye end­re gjen­nom en vin­ter. De må ikke bare byg­ge et lag som ryk­ker opp, men også et lag som ut­vik­ler seg vi­de­re og blir va­eren­de i topp­di­vi­sjo­nen, sva­rer 49-årin­gen som også har trent Aale­sund.

–Trig­ges du av en klubb med po­ten­si­al som nå lig­ger nede?

– Ja, jeg har jo ikke hatt noe an­net i min tre­ner­kar­rie­re. Det er ikke en ny si­tua­sjon for meg. Men det må va­ere ord­ne­de for­hold, på­pe­ker han.

– Er du flytt­bar?

– Ja, det er jeg. Jeg har all­tid sagt at jeg skal til­ba­ke til fot­bal­len på et tids­punkt, men jeg stres­ser ikke med det, sva­rer Rek­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.