Dei må be­ta­le dyrt om dei fram­leis skal lade el­bi­la­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Bir­git­te Flo­te bir­git­te.flo­te@af­ten­bla­det.no

STAVANGER: Sam­ei­ga på Tas­ta stod fer­dig bygd for to og tre år si­dan. Utan lade­punkt. No får el­bil-boom­en styre­leia­ren til å klø seg i ho­vu­det.

Ole Andreas Sle­ve­land er styre­lei­ar i Sam­ei­et Øv­re Tas­ta­rustå Felt A og C, som er to bu­stad­sam­ei­ger på Tas­ta i Stavanger.

I ei ny lov som trer i kraft frå 1. ja­nu­ar, hei­ter det at ei­ga­ra­ne i eit bu­stad­sam­ei­ge skal kun­ne etab­le­re lade­punkt for el­bil og hy­brid­bi­ler på sin par­ke­rings­plass. I man­ge bu­retts­lag er det ikkje lagt til ret­te for det­te i dag.

– Når det først kjem ei slik lov, bur­de myn­dig­hei­te­ne leg­ge til ret­te. Det bur­de vere mog­leg å søke støt­te frå kom­mu­nen, mei­ner styre­leia­ren.

Dei to sam­ei­ga stod fer­dig bygd for to og tre år si­dan, men utan mog­leg­heit for la­ding. I etter­tid har dei lagt inn to lade­punkt. Dei åtte el­bil­ei­ga­ra­ne i sam­ei­get de­ler des­se.

– Folk må køy­re dit, lade i to ti­mar, og så flyt­te bi­len igjen. Det går for det mes­te greit si­dan vi ikkje er så man­ge. Men vi har un­der­søkt kor man­ge som plan­legg å kjø­pe el­bil i lø­pet av det ko­man­de året, og tru­leg er vi 20–25 el­bil­ei­ga­rar før som­ma­ren. Det be­tyr at vi må sjå på stør­re løys­nin­gar om alle skal kun­ne lade.

Dei to sam­ei­ga på Tas­ta har til sa­man 133 hus­stan­der, og alle må bi­dra for å fi­nan­siere fel­les­an­legg. Dei vur­de­rer ei løy­sing der beg­ge sam­ei­ga har kvart sitt an­legg til 200.000–250.000 kro­ner. Kost­na­den blir plussa på fel­les­av­gif­te­ne, men sjøl­ve lade­punk­ta kjem uta­nom. Dei må ei­ga­ra­ne sjølv ta kost­na­den for, i til­legg til sjøl­ve strau­men.

– Det er man­ge som sei­er dei ikkje vil skif­te bil og hel­ler ikkje vere med å dek­ke alle kost­na­da­ne. Flei­re har sagt dei øns­ker at el­bil-ei­ga­ra­ne skal be­ta­le meir, sei­er Sle­ve­land.

Vil ha na­sjo­nal støtte­ord­ning

I nye sam­ei­ger og bu­retts­lag som blir bygd i Stavanger, blir det i dag til­rette­lagt for la­ding.

Kjar­tan Alex­an­der Lun­de (Ven­st­re) sei­er Kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling har ved­tatt den same for­mu­le­rin­ga for alle nye par­ke­ring­skjel­la­rar i Stavanger dei sis­te to åra: På alle par­ke­rings­plas­sar i par­ke­ring­skjel­la­ren skal det vere klart til å kun­ne in­stal­le­re lade­sta­sjon, og ka­pa­si­te­ten på straum­inn­ta­ket må vere god nok. Be­bua­ren må sjølv set­te opp lade­punkt for eiga rek­ning, men alt skal lig­ge til ret­te for å gje­re det.

For dei eld­re ga­ra­sje­ne er det ikkje like lett.

– I Oslo har dei etab­lert kom­mu­nal støtte­ord­ning, men det­te er ikkje like en­kelt å få til i kom­mu­nar med stramt bud­sjett. Ord­nin­ga ver­kar å fun­ge­re bra, men eg ten­ker gjer­ne ei na­sjo­nal ord­ning vil­le vore be­tre, så slepp ein at det blir sto­re va­ria­sjo­nar frå kom­mu­ne til kom­mu­ne. Eg job­bar for å få Ven­st­re na­sjo­nalt til å få det­te opp i Stor­tin­get, sei­er Lun­de.

Man­ge lu­rer

– Det­te var bra for to år si­dan, men då viss­te vi ikkje be­tre, sei­er Sle­ve­land og pei­ker på dei to lade­bok­se­ne dei har i dag.

Sle­ve­land og dei and­re styre­med­lem­me­ne i sam­ei­get sy­nes det er vans­ke­leg å vite kva løys­ning som er best. Det er my­kje å vel­ge mel­lom.

Smart­ly, som er eit dot­ter­sel­skap i Lyse­kon­ser­net, le­ve­rer må­la­rar som vi­ser kor my­kje ka­pa­si­tet som er til­gjen­ge­leg til ei kvar tid. Og det fin­nast løy­sin­gar med «time­sha­ring» som vil seie at alle el­bil-ei­ga­ra­ne kan set­te bi­len til la­ding om nat­ta utan at alle la­der sam­ti­dig - det byt­ter auto­ma­tisk frå éin bil til ein an­nan.

Smart­ly har over leng­re tid opp­levd auke i etter­spør­se­len frå bu­stad­sam­ei­ga.

«Ten­den­sen er ty­de­lig, la­ding av el­bil ses i sam­men­heng med an­nen nød­ven­dig in­fra­struk­tur for be­boer­ne, på lik lin­je med strøm og fib­er, som bi­drar til økt ver­di av bo­li­gen. Fel­les for alle hen­ven­del­se­ne er be­ho­vet for å imøte­kom­me den sta­dig vok­sen­de an­del el – og hy­brid­bi­ler som har be­hov for trygg og sik­ker la­ding,» skriv dei i ein mail til Af­ten­bla­det.

PÅL CHRISTENSEN

Styre­lei­ar i sam­ei­get Øv­re Tas­ta­rustå Felt A og c, Ole Sle­ve­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.