Pris­lap­pen for null- og lav­ut­slipp

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LEDER: Stat­oil sat­ser mer på ren og for­ny­bar ener­gi. Null-ut­slipps­tek­no­lo­gi på bru­ker­si­den er i rask fram­gang.

Av­stan­den sy­nes stor mel­lom den glo­ba­le for­ny­bar­sat­sin­gen til Stat­oil og ferje­tra­fik­ken på Finn­øy-sam­ban­det. El­ler mel­lom ferje­strek­nin­gen Hjelme­land-Skipa­våg-Nesvik og Stat­oils in­volve­ring i gass­kraft­ver­ket Mag­num i Ne­der­land der me­nin­gen er å gå over fra gass til hydro­gen­drift. Sam­men­lig­nin­gen lig­ger na­er­me­re enn vi tror.

Ferge­tra­fik­ken fra Hjelme­land er tenkt drif­tet med hydro­gen når kon­trak­ten skal for­nyes. Fer­je- og hur­tig­båt­re­de­ri­er i hele lan­det føl­ger med på er­fa­rin­ge­ne med den elek­tris­ke fer­ja Am­pe­re. Det sam­me gjør fyl­kes­kom­mu­na­le kol­lek­tiv­tra­fikk­sel­ska­per. Når det gjel­der buss-tra­fik­ken går ut­vik­lin­gen også mer og mer i ret­ning null- og lav­ut­slipps­tek­no­lo­gi. Kref­ter i Sul­dal job­ber for å få til hydro­gen­pro­duk­sjon i kom­mu­nen. På and­re lav- og null­ut­slipps­om­rå­der har vi den vel­kjen­te bio­gass­pro­duk­sjo­nen på Nord-Ja­eren med Ly­ses gass­dis­tri­bu­sjons­nett som for­ut­set­ning. Ja­eren Bio­gass er et nytt sel­skap og det ny­star­te­de sel­ska­pet Ag­ri-e vur­de­rer hydro­gen­pro­duk­sjon ved hjelp av bio­gass.

Mye av det­te vil ut­lø­se be­hov for sto­re meng­der til­ført ener­gi som kre­ver nye lin­jer og nye, kraf­ti­ge lade­punk­ter.

Ro­ga­land har både gi­gan­ten Stat­oil, og et grun­der­mil­jø in­nen for­ny­bart på bru­ker­si­den. Skips­verft langs hele norske­kys­ten øns­ker å bi­dra, og plan­leg­ger fer­jer med ukon­ven­sjo­nel­le og ut­slipps­frie far­tøy­er. All den­ne sat­sin­gen har to fel­les­trekk: den in­ne­ba­erer fan­tas­tis­ke mu­lig­he­ter, men den har også en ukjent og stor kost­nads­side. Hvem skal be­ta­le? Det er stor øko­no­misk ri­si­ko knyt­tet til sat­sin­gen. Ut­vik­lin­gen går med storm­skritt, men er ikke full­mo­den. Ut­vik­lings­kon­trak­ter in­nen trans­port­sek­to­ren in­ne­ba­erer be­ty­de­lig ri­si­ko. Skal den ba­eres av fyl­kes­kom­mu­ne­ne, av ope­ra­tør­sel­ska­pe­ne el­ler av verf­te­ne og buss­pro­du­sen­te­ne?

In­gen av dis­se har spe­si­elt god øko­no­mi. Stat­oil kan fi­nan­siere egen sat­sing, og vur­de­rer in­ves­te­rin­ge­ne opp mot fram­ti­dig po­si­sjo­ne­ring og mu­li­ge inn­tek­ter. Det kan ikke bru­ker­grup­pe­ne in­nen­lands gjø­re i sam­me grad. Horda­land har ek­sem­pel­vis reg­net ut en mer­kost­nad på 600 mil­lio­ner kro­ner år­lig for å elek­tri­fi­se­re fer­jer og hur­tig­bå­ter. Snart etab­le­res for­ny­bar­fon­det i Stavanger. Det spørs om ikke en stat­lig sat­sing langs prin­sip­pe­ne bak fon­det er vei­en å gå. Da må sta­ten bi­dra ster­ke­re.

JONAS HAARR FRIESTAD

Hydro­gen kan drif­te nes­te ge­ne­ra­sjons fer­je over Hjelme­lands­fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.