Stavanger best på ny­ska­ping, men jobb­veks­ten er størst i Oslo

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Eli­sa­beth Seg­lem eli­sa­beth.seg­lem@ af­ten­bla­det.no

ARBEIDSMARKED: In­gen er bed­re jobb­ska­per enn Stav­an­ger­re­gio­nen. Men det er også her de størs­te sel­ska­pe­ne ned­be­man­ner mest. Veks­ten er størst i Oslo, iføl­ge sjef­øko­nom Ter­je Strøm i Ny­ana­ly­se.

En over­sikt Ny­ana­ly­se har la­get for Af­ten­bla­det vi­ser at de størs­te be­drif­te­ne på Vest­lan­det fikk 6726 faer­re an­sat­te i pe­rio­den 2015–2016 (se ta­bell). I sam­me pe­rio­de ga jobb­veks­ten 14.215 fle­re an­sat­te i Oslo-re­gio­nen.

– Det er in­ter­es­sant å se den sto­re ned­gan­gen i an­sat­te i be­drif­ter med mer enn 100 an­sat­te i vest, mens de størs­te sel­ska­pe­ne øker an­tall an­sat­te kraf­tig i Oslo. Her har det skjedd noe som helt klart er kon­junk­tur­ba­sert, sier sjef­øko­nom Ter­je Strøm i Ny­ana­ly­se.

Så hvor­dan har det gått med Stavanger-re­gio­nen sam­men­lig­net med and­re stor­by­re­gio­ner?

– Det som er bra, er den sto­re gra­den av ny­etab­le­rin­ger. Der er Stavanger-re­gio­nen nor­ges­mes­ter. Men det ge­ne­rer ikke nok job­ber når de sto­re sel­ska­pe­ne ned­be­man­ner så mye som vi ser de har gjort, sier Strøm.

Med Stavanger-re­gio­nen me­nes Sandnes, Stavanger, Hå,Klepp, Ti­me, Gjes­dal, So­la, Randa­berg, Forsand, Strand, Finn­øy, Ren­nes­øy og Kvits­øy.

Ny­ana­ly­se har sett på uli­ke ar­beids­mar­keds­tall og ut­vik­let en egen «big data-data­base» for norsk na­e­rings­liv. Så langt vi­ser tal­le­ne blant an­net:

y Det var høy­est vekst i ny­etab­le­rin­ger (cir­ka 13 pro­sent) og til­hø­ren­de an­sat­te (cir­ka 15 pro­sent) i Stavanger-re­gio­nen fra 2015 til 2016. Det til­sva­rer 2.000 nye job­ber på dis­se to åre­ne iso­lert sett.

Trond­heim lig­ger rett bak

(12 pro­sent fle­re nye fore­tak), men med langt sva­ke­re jobb­ut­vik­ling (-38,4 pro­sent). Ny­etab­le­rin­ger som over­le­ver fem­års­da­gen, lig­ger på drøyt 28 pro­sent for Stavanger-re­gio­nen histo­risk sett. Lands­snit­tet er på 27 pro­sent.

Og det sis­te er in­ter­es­sant.

SSB «over­le­vel­ses­in­deks» vi­ser hvor stor del av ny­etab­le­rin­gen som histo­risk sett over­le­ver fem­års­da­gen, Strøm kal­ler det «dø­dens dal»,

– Ro­ga­land lig­ger histo­risk på topp for ak­sje­sel­ska­per med an­sat­te, hvor over 80 pro­sent av be­drif­te­ne over­le­ver tre år. Hvis tren­den hol­der seg, så skal det kom­me tu­sen­vis av nye job­ber de nes­te par åre­ne, sier Strøm

Si­den 2014 har olje­kri­sen rys­tet na­e­rings­li­vet på Vest­lan­det med svik­ten­de arbeidsmarked og fle­re lang­tids­le­di­ge in­ge­ni­ø­rer. For na­e­rings­li­vet el­lers i lan­det, og rundt Oslo, har si­tua­sjo­nen va­ert en an­nen.

– Ar­beids­mar­ke­det og veks­ten i bo­lig­mar­ke­det har va­ert stor. Vi har en to­delt øko­no­mi i lan­det. Ol­je­ned­tu­ren i 2014-2016 gjaldt spe­si­elt Vest­lan­det, sier Strøm.

Flyt­ter til Oslo

– Ser vi en sen­tra­li­se­ring av ar­beids­plas­ser? Har de sto­re sel­ska­pe­ne gått kon­kurs, sagt opp folk og blitt mind­re el­ler fu­sjo­nert/flyt­tet an­sat­te til Oslo?

– Det er vans­ke­lig å si. Men det er ty­de­lig at man­ge sel­ska­per har snudd seg bort fra olje og gass. Ta for ek­sem­pel verf­tet i Ul­stein­vik som nå skal byg­ge luk­sus­skip spe­si­elt be­reg­net på crui­se i nord­om­rå­de­ne. De ba­se­rer seg på off­shore­kom­pe­tan­se, men inn­ret­ter seg etter etter­spør­se­len i bran­sjen, sier Strøm.

Men fore­tak med faer­re enn 100 an­sat­te vok­ser, også i re­gion Vest, vi­ser tal­le­ne. y Den størs­te veks­ten for re­gion Vest har kom­met i be­drif­ter med 10-20 an­sat­te (10 pro­sent fle­re) og ca 3900 nye job­ber. y Seks be­drif­ter med over 100 an­sat­te har for­svun­net (el­ler ned­be­man­net), slik at det trek­ker ned for re­gion Vest (-6726).

De sis­te tal­le­ne fra Nav vi­ser at ar­beids­le­dig­he­ten er på vei ned­over, na­sjo­nalt og på Vest­lan­det. I ok­to­ber var det re­gist­rert 66.000 helt ar­beids­le­di­ge hos Nav, en ned­gang på 11.800 sam­men­lik­net med ok­to­ber i fjor. An­de­len helt le­di­ge er nå på 2,4 pro­sent av ar­beids­styr­ken, ned fra 2,8 pro­sent i ok­to­ber i fjor.

I til­legg har olje­pri­sen ste­get til over 60 dol­lar per fat, opp mot 65 dol­lar sis­te uke.

Det er vans­ke­lig å føl­ge strøm­me­ne av sys­sel­sat­te i sta­ti­stik­ken.

–Men det er ikke una­tur­lig at virk­som­he­ter flyt­ter etter der hvor mar­ke­de­ne er gode. In­nen bygg og bo­lig er det man­ge an­sat­te og ar­beids­inn­vand­re­re som har fått jobb i Oslo, mens en har hatt et par år med be­ty­de­lig ned­gang i Stavanger-re­gio­nen.

Det er ikke uv­ven­tet, me­ner han, etter en så sterk re­gio­nal kri­se som Vest­lands-re­gio­ene har va­ert gjen­nom. Så tar det gjer­ne litt tid å byg­ge seg opp igjen.

– Opp­si­den er at be­drif­ter som over­le­ver fem­års­da­gen i Stavanger, i gjen­nom­snitt har fem gan­ger så man­ge an­sat­te som året de star­tet opp. Det er høy­ere enn i de fles­te and­re byer i Nor­ge, sier Strøm.

Ro­ga­land lig­ger histo­risk på topp for ak­sje­sel­ska­per med an­sat­te, hvor over 80 pro­sent av be­drif­te­ne over­le­ver tre år. Hvis tren­den hol­der seg, så skal det kom­me tu­sen­vis av nye job­ber de nes­te par åre­ne.

Ter­je Strøm, sjef­øko­nom i Ny­ana­ly­se

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.