NHO: – Far­lig op­ti­mis­me i Ro­ga­land

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ove Heims­vik ove.heims­vik@af­ten­bla­det.no

AD­VAR­SEL:– Far­lig, sier Svein Olav Si­mon­sen. Re­gion­di­rek­tø­ren i NHO li­ker bare sånn pas­se at både olje­pris og op­ti­mis­me sti­ger.

Folk på Sør- og Vest­lan­det er sta­dig stør­re op­ti­mis­ter med tan­ke på egen og lan­dets øko­no­mi, vi­ser et ferskt for­vent­nings­baro­me­ter fra Fi­nans Nor­ge. I mot­set­ning til and­re re­gio­ner øker fram­tids­tro­en i vår del av lan­det.

Re­gion­di­rek­tø­ren i Na­e­rings­li­vets Hoved­or­ga­ni­sa­sjon mer­ker at op­ti­mis­men er kom­met til­ba­ke i na­e­rings­li­vet, noe blant an­net SRBanks kon­junk­tur­baro­me­ter har vist. Olje­ser­vice­be­drif­te­ne har be­gynt å an­set­te igjen, der­iblant Hal­li­burton, som skal an­set­te 200 de nes­te par åre­ne.

Om­stil­ling i fare

– Jeg er vel­dig glad for at le­dig­he­ten syn­ker. Vi har stått av den­ne ned­tu­ren og det vi­ser mye av ar­beids­vil­jen og ska­per­kraf­ten i re­gio­nen. Sam­ti­dig gir ut­vik­lin­gen grunn til uro, me­ner Svein Olav Si­mon­sen.

– Min størs­te be­kym­ring er at vi tror so­la skin­ner. Fa­ren er at om­stil­lings­pro­sjek­te­ne blir lagt til side, at vi bare tu­rer på i olje­ser­vice fram­over, sier han.

– Men er det ikke bare bra med litt op­ti­mis­me?

– Vi må va­ere vel­dig vare mot at nå er det olja som gjel­der igjen. Det er vik­tig at vi in­ves­te­rer i fram­ti­den.

– Så det er i grun­nen far­lig at olje­pri­sen har ste­get litt igjen?

– Vi skal va­ere gla­de for at olje­pri­sen sti­ger, det er jo stor­ar­tet. Det er nok en del be­drif­ter som nå ser at de kan leve godt og høs­te av bed­re ti­der i olje­bran­sjen. Dét kan hem­me vik­tig om­stil­ling, sier han.

Fryk­ter ny ned­tur Si­mon­sen me­ner ad­var­se­len er vik­tig, for å pas­se på at ny­ten­kin­gen i re­gio­nen fort­set­ter.

– En del av be­drif­te­ne som er i gang med om­stil­ling, sy­nes ar­bei­det har va­ert tyng­re enn ven­ta. De sier tre ting: y De har egent­lig ikke råd

til det. y Det tar len­ger tid enn de

trod­de. y Det kos­ter mer pen­ger enn

de trod­de.

–Da er det lett å ta mins­te mot­stands vei og høs­te kort­sik­tig ge­vinst i olja igjen. Der­med ri­si­ke­rer vi en ny ned­tur om no­en år, me­ner di­rek­tø­ren i NHO Ro­ga­land.

– Hva skal be­drif­te­ne gjø­re hvis de ikke får til om­stil­lin­gen?

– Hvis de sy­nes det er vans­ke­lig, må de gjø­re ut­skift­nin­ger og se etter ny kom­pe­tan­se i sty­re og le­del­se. At ting svin­ger, kan vi måt­te leve med len­ge. Men be­drif­te­ne må våge å ten­ke nytt, vi må la­ere av den smel­len vi har hatt, me­ner Si­mon­sen.

– Re­gio­nen har la­ert Topp­sjef Ha­rald Minge i Na­e­rings­for­enin­gen i Stav­an­ger­re­gio­nen både hå­per og tror at re­gio­nen har la­ert av ned­tu­ren.

– Det er godt mu­lig vi var for sto­re op­ti­mis­ter i Stavanger-re­gio­nen i 2011, 2012 og 2013. Men etter ned­tu­ren som star­tet i 2014, end­ret bil­det seg kraf­tig. Op­ti­mis­me ble snudd til pes­si­mis­me, kan­skje en over­dre­ven pes­si­mis­me. Når nå op­ti­mis­men er til­ba­ke, me­ner vi der­for det først og fremst er po­si­tivt. For selv om fle­re virk­som­he­ter mel­der om bed­re ti­der og an­set­ter fle­re nye med­ar­bei­de­re enn på man­ge år, har vi fort­satt lan­dets høy­es­te ar­beids­le­dig­het og bo­lig­mar­ke­det har så­vidt sta­bi­li­sert seg. Jeg tror vi har et godt styk­ke igjen til vi når noe som kan kal­les en over­dre­ven op­ti­mis­me som gjør at vi ikke len­ger er opp­tatt av end­ring og om­stil­ling. For­hå­pent­lig­vis kom­mer vi ald­ri dit igjen, sier Minge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.