60 av­hørt om dra­pet på Bir­git­te Tengs

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - NTB

STAVANGER: Po­li­ti­et etter­fors­ker fle­re per­soner de me­ner kan ha be­gått dra­pet på Bir­git­te Tengs i 1995.

Et­ter­forsk­nin­gen av den 22 år gam­le draps­sa­ken ble den al­ler førs­te som cold case-grup­pa i Kri­pos tok tak i ja­nu­ar 2016. Si­den før som­mer­en i år har fle­re mu­li­ge gjer­nings­per­soner blitt etter­fors­ket, skri­ver VG. Dis­se er kom­met i søke­ly­set som føl­ge av kon­kre­te tips el­ler ob­ser­va­sjo­ner el­ler at de er av spe­si­ell in­ter­es­se på grunn av straffe­his­to­rikk el­ler and­re for­hold.

– Det er gjort et be­ty­de­lig an­tall un­der­sø­kel­ser opp mot et be­ty­de­lig an­tall per­soner, sier po­liti­ad­vo­kat Lars Ole Ber­ge i Sørvest po­liti­dis­trikt til VG.

Det er fle­re helt nye per­soner som er ut­pekt, men også fle­re som tid­li­ge­re har va­ert in­ne i sa­ken.

Bir­git­te Tengs (17) ble fun­net drept på hjem­ste­det Karm­øy 6. mai 1995. Hen­nes egen fet­ter ble først dømt for dra­pet, men si­den fri­kjent i 1998. Det si­vi­le kra­vet om at han måt­te be­ta­le er­stat­ning til den drep­tes for­eld­re, ble imid­ler­tid stå­en­de.

Så langt er over 60 per­soner av­hørt som vit­ner i den nye et­ter­forsk­nin­gen. Po­li­ti­et har også fått svar på fle­re av DNA­prø­ve­ne som har va­ert til un­der­sø­kel­se hos Folke­helse­in­sti­tut­tet, men vil fore­lø­pig ikke kom­men­te­re re­sul­ta­tet av dis­se prø­ve­ne.

– Hoved­kom­po­nen­ten i den vur­de­rin­gen er at vi øns­ker å be­skyt­te et­ter­forsk­nin­gen, og at vi ikke fin­ner det rik­tig å kom­men­te­re det­te na­er­me­re nå, sier Ber­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.