Sandnes tak­ker nei til mil­lion­arv

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Fint­land ola.fint­land@af­ten­bla­det.no

År­sa­ken er at kom­mu­nen ikke har opp­nådd nød­ven­di­ge god­kjen­nin­ger til å opp­fyl­le tes­ta­men­tets for­mål. Mil­lion­ga­ven be­sto av en bo­lig­ei­en­dom med tomt på 2,6 mål på Kverna­land i Ti­me kom­mu­ne. Ver­di­en er grovt kal­ku­lert til 2,5 mil­lio­ner kro­ner av Sandnes ei­en­doms­sel­skap KF.

I tes­ta­men­tet til Ar­ne Sand­klei­va (1929–2017) står det at pen­ge­ne for sal­get av ei­en­dom­men skal bru­kes til byg­ge mest mu­lig av det gam­le kvern­hu­set som har stått inn­un­der brua på Foss-Eike­land. Res­ten av pen­ge­ne skal bru­kes til om­rå­det rundt og fram­ti­dig ved­li­ke­hold.

Sand­klei­va var opp­rin­ne­lig smed ved Kverne­lands Fab­rikk og har lagt ned tu­sen­vis av ti­mer i gra­tis ar­beid for gjen­ska­pe mølle­mil­jø­et på Foss-Eike­land. I 2004 ble det brått stopp. Syk­dom gjor­de at Sand­klei­va ikke kun­ne full­fø­re ar­bei­det. I 2012 ga han 1,5 mil­lio­ner kro­ner til Sandnes kom­mu­ne for å full­fø­re ar­bei­det. Dis­se ble brukt til å etab­le­re en histo­risk raste­plass som ble åp­net i fjor. Da sa­ken om mil­lion­ga­ven var oppe i by­sty­ret i april, valg­te fler­tal­let å tak­ke ja til ga­ven med for­be­hold om at det opp­nås nød­ven­di­ge god­kjen­nin­ger for opp­fø­rin­gen av kvern­hu­set. Nå er det klart at kom­mu­nen ikke har fått den nød­ven­di­ge til­la­tel­sen til å opp­fø­re kvern­hu­set like ved den nye brua på Foss-Eike­land. Det er gjen­nom­ført be­fa­ring med Sta­tens veg­ve­sen på ste­det. I sitt en­de­li­ge svar kon­klu­de­rer Veg­ve­se­net med at de­res in­ter­es­ser ikke blir iva­re­tatt der­som kvern­hu­set byg­ges på øns­ket plass, der Sand­klei­va har til­rette­lagt for det. Veg­ve­se­net ser gjer­ne at til­ta­ket opp­fø­res i om­rå­det, men da med god av­stand til bro­en.

Ar­ki­part­ner har ut­ar­bei­det en al­ter­na­tiv løs­ning, hvor det byg­ges et lite mu­se­ums­mon­ter over de­ler av mu­ren hvor kver­ne­ne kan set­tes opp. Løs­nin­gen er lagt fram for Kvern­hu­sets ven­ner ved Lars Bru­nes og ar­vin­ge­ne, men til­bake­mel­din­gen er at det­te ikke sam­sva­rer med in­ten­sjo­ne­ne i av­dø­des ar­beid om å opp­fø­re kvern­hu­set på Foss-Eike­land slik det opp­rin­ne­lig var.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.