Bent Høie fikk se et an­net Nor­ge

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tho­mas Er­go tho­mas.er­go@af­ten­bla­det.no

STAVANGER: I den ene lei­lig­he­ten bøl­get plast­po­ser og tu­sen ting opp­et­ter veg­ge­ne. I den and­re var det bruk­te sprøy­ter, møkk og søp­pel. Bent Høie ble lo­vet skygge­si­den av Vel­ferdsNor­ge, og fikk som lo­vet.

I går ble hel­se- og om­sorgs­mi­nis­te­ren med brann­ve­se­net ut på til­syns­be­søk. Den førs­te lei­lig­he­ten var et pri­vat hjem brann­ve­se­net had­de fått be­kym­rings­mel­ding om.

Brann­in­spek­tø­re­ne had­de va­ert der én gang før. Be­bo­eren, en kvin­ne i be­gyn­nel­sen av 40åra, had­de sagt ja til at stats­rå­den og pres­sen var med på det­te til­sy­net.

På kjøk­ke­net har et berg av po­ser med mat og and­re ting vokst nes­ten opp til kjøk­ken­ben­ken. Ben­ken og koke­pla­te­ne er full­sten­dig dek­ket med po­ser og pak­ker av uli­ke mat­va­rer. I stua har ber­get av ting vokst til hofte­høy­de.

Så hva skal en hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter egent­lig si?

– Hand­ler du mye på til­bud? spør Høie.

– Tren­ger hjelp

I fjor had­de Ro­ga­land brann- og redning IKS over 1500 opp­drag knyt­tet til per­soner i ri­siko­grup­per for brann. Man­ge av be­kym­rings­mel­din­ge­ne er om per­soner med psy­kis­ke li­del­ser el­ler rus­li­del­ser, el­ler en kom­bi­na­sjon av dis­se.

I går rede­gjor­de brann­in­spek­tør Øy­vind Ner­moen, ko­or­di­na­tor for be­kym­rings­mel­din­ger, for hvor­dan brann­ve­se­net i fle­re år har sat­set på et tett sam­ar­beid med «Ja-per­soner» i and­re eta­ter når de kom­mer over per­soner som åpen­bart tren­ger hjelp. Brann­ve­se­nets ho­ved­po­eng er at eta­te­ne må sam­ar­bei­de, ut­veks­le in­for­ma­sjon, fin­ne prak­tis­ke løs­nin­ger og ikke la seg stan­se av for­valt­nings­gren­ser og taus­hets­plikt når folks liv og hel­se er i fare.

– Har du ryd­det litt? spør brann­in­spek­tør Geir Thor­kel­sen.

– Ja, jeg holdt på en halv­time i går, som du sa, sva­rer kvin­nen.

Brann­ve­se­net skrur opp en røyk­vars­ler og gir hen­ne et brann­tep­pe, men er tro­lig ikke fer­dig med sin opp­føl­ging av kvin­nen.

– Hva syns du om at brann­ve­se­net in­volve­rer seg i ditt liv?

– Jeg syns det er kjempe­bra. For jeg tren­ger hjelp til å kom­me i gang.

– No­en å snak­ke med

– Hvor­for er det så mye ting i lei­lig­he­ten din?

– For­di jeg har en trang til å kjø­pe ting. Så ho­per det seg opp.

Kvin­nen for­tel­ler at hun ikke får no­en hjelp el­ler be­hand­ling, ut­over medi­ka­men­ter mot angst og de­pre­sjon.

– Vil du ha hjelp?

– Ja.

– Hva slags hjelp, da?

– En per­son å snak­ke med kun­ne gjort ting let­te­re, sier kvin­nen.

I bi­len, på vei til nes­te adres­se, sier Høie:

– Her møt­te vi en kvin­ne som ut­tryk­ker et øns­ke om hjelp. Det er klart at det bør hun få.

– Va­er for­sik­tig

Brann­ve­se­net kjø­rer der­et­ter stats­rå­den til en re­ha­bi­li­te­rings­lei­lig­het eid av Stavanger kom­mu­ne. To an­sat­te ved kom­mu­nens bo­lig­kon­tor og to po­liti­be­tjen­ter mø­ter dem uten­for hu­set. Be­bo­eren er ikke hjem­me.

– Det er litt sprøyte­spis­ser her, så va­er for­sik­tig, sier en po­liti­be­tjent i det Høie går inn, iført smitte­vern­over­trekk rundt sko­ene.

– Det er vans­ke­lig å se for seg at det bor folk her, blant sprøyte­spis­ser, tom­flas­ker og mye rart. Det­te er en per­son som er i et re­ha­bi­li­te­rings­opp­legg som ty­de­lig­vis ikke fun­ge­rer. Det skjer jo. Det vet vi, sier Høie etter­på.

Kort tid etter blir lei­lig­he­ten stengt av brann­ve­se­net. Tro­lig blir den sa­nert – og gjort klar for ny inn­flyt­ting.

Høie vil bru­ke er­fa­rin­ge­ne

Har res­ten av lan­det noe å la­ere av Ro­ga­land brann og redning, og de­res sam­ar­beid med and­re eta­ter om å hjel­pe ri­siko­ut­sat­te be­bo­ere? Ja, sa ny­lig Hen­ry Ove Berg på sin sis­te dag som bran­nog red­nings­sjef i Ro­ga­land. Han ut­ford­ret re­gje­rin­gen til å ned­set­te et ut­valg som vi­dere­fø­rer er­fa­rin­ge­ne na­sjo­nalt. Fle­re stor­tings­po­li­ti­ke­re har støt­tet idé­en.

– Det­te er helt klart er­fa­rin­ger vi kan bru­ke na­sjo­nalt. Vi ser her at uli­ke de­ler av hjelpe­ap­pa­ra­tet får til et unikt sam­ar­beid hvor de bru­ker hver­and­res res­sur­ser og mu­lig­he­ter til å hjel­pe folk i en al­vor­lig si­tua­sjon. Jeg er også im­po­nert over brann­ve­se­nets hold­ning. De kun­ne for­talt meg en his­to­rie om et brann­ve­sen som var den enes­te som hjel­per dis­se men­nes­ke­ne. Men tvert imot for­tel­ler de en his­to­rie om hvor­dan de sam­ar­bei­der tett med «sine ven­ner» i hjelpe­ap­pa­ra­tet, sier Høie.

Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­te­ren vil nå vur­de­re om det er mu­lig å job­be slik el­lers i lan­det.

– Kan vi få til det­te and­re ste­der? Er den­ne ar­beids­me­to­den unik for Ro­ga­land? Også det er det verdt å un­der­sø­ke, sier Høie til Af­ten­bla­det.

Stavanger vil sam­ar­bei­de

Også Kåre Rei­ten, leder av Kom­mu­nal­sty­ret for leve­kår i Stavanger, var med på be­fa­rin­gen. Han kan ten­ke seg at kom­mu­nen inn­går et sam­ar­beid med Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tet for å ut­re­de hvor­dan den­ne ty­pen sam­ar­beid kan vi­dere­ut­vik­les og adop­te­res na­sjo­nalt.

– Jeg har mer tror på at vi skal ta ut­gangs­punkt i ild­sje­le­ne her i Stavanger-re­gio­nen, enn at re­gje­rin­gen ned­set­ter nok et ut­valg som skal job­be i åre­vis, sier Rei­ten, som har fått en opp­våk­ning i kjøl­van­net av «Når alt rakner»-se­ri­en i Af­ten­bla­det.

– Det­te er ei pa­si­ent­grup­pe vi har hørt lite om, og som vi må sat­se mer på, sier Stav­an­gers mek­tigs­te leve­kårs­po­li­ti­ker.

FRED­RIK REFVEM

Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie, til ven­st­re, og leve­kårs­po­li­ti­ker Kåre Rei­ten fikk se en litt an­nen del av Vel­ferds-Nor­ge, da de ble med brann­in­spek­tør Øy­vind Ner­moen på til­syns­be­søk i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.