Jonas Gahr Stø­re «tar en Syl­vi List­haug»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­land@af­ten­bla­det.no

STOR­TIN­GET: Asyl­sø­ke­re kan fort bli for­vir­ret av om de bør sto­le på sig­na­le­ne fra Jonas Gahr Stø­re (Ap) el­ler Syl­vi List­haug (Frp).

Fei­den om sig­nal­ef­fekt uten­for Nor­ges gren­ser opp­står etter Frp og Høy­res asyl-ne­der­lag mot «res­ten». Stor­tings­fler­tal­let tvin­ger inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­te­ren til føl­gen­de: y Ens­li­ge, mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re (EMA) mel­lom 16 og 18 år med ved­tak om re­tur til in­tern­flukt si­den 1. ok­to­ber i fjor, skal få sa­ken vur­dert på nytt. y Sa­ker ef­fek­tu­eres ikke i

på­ven­te av ny be­hand­ling. y Det­te tref­fer man­ge av «ok­to­ber­bar­na», EMA med mid­ler­ti­dig opp­hold fram fyl­te 18, og som skal sen­des til­ba­ke til Af­gha­ni­stan. y Egne sår­bar­hets­kri­te­ri­er (om­sorgs­per­soner, nett­verk, res­sur­ser) inn­fø­res for grup­pen.

Stø­re ad­var­te Ap-lands­mø­tet i april mot å end­re lo­ver og reg­ler som sen­der sig­na­ler om po­li­tikk­end­ring. Han ba også om å opp­rett­hol­de en streng, rett­fer­dig asyl-lin­je.

Er det like gyl­dig nå som april?

– Full og helt, sier Stø­re til Af­ten­bla­det.

Han er an­kla­get fle­re gan­ger av Frp i Stor­tin­get de sis­te to uke­ne for å sen­de sig­na­ler om at Nor­ge er Euro­pas fri­havn for af­gha­ne­re og asyl­sø­ke­re uten krav på be­skyt­tel­se.

i

Nå slår han sam­me mynt:

– Jeg vil ad­va­re stats­rå­den mot å si at Nor­ge er blitt en fri­havn, for­di det blir lagt mer­ke til, og da er det hun som trek­ker folk til Nor­ge, sier han.

– Han må jo ta an­svar for sin egen po­li­tikk, sva­rer List­haug.

– Når de vel­ger å gå inn på opp­myk­nin­gen, så må de tør­re å stå for det. De kan ikke prø­ve å skju­le seg bak at det er ikke det det­te er. Det er re­gel­verks­end­rin­ger, de øns­ker fle­re skal få bli. Da er det opp­myk­ning. Det gir vi ty­de­lig sig­nal om at vi selv­føl­ge­lig ikke er spe­si­elt glad for, og vi er redd for de sig­na­le­ne det gir, sier hun.

– Vi skal selv­føl­ge­lig føl­ge opp det­te og in­ten­sjo­ne­ne på en best mu­lig måte, men det vik­tigs­te og vans­ke­ligs­te her er hvil­ke sig­na­ler det­te vil gi ut, sier hun til Af­ten­bla­det.

til­ba­ke med

JAN INGE HAGA

Jonas Gahr Stø­re (Ap) av­bil­det un­der et valg­kamp­be­søk i Stavanger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.