Sø­vik­nes bes­til­ler ny vur­de­ring av Go­liats lønn­som­het

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Eli­sa­beth Seg­lem eli­sa­beth.seg­lem@af­ten­bla­det.no

NYE TALL: Lang­va­rig og til­l­ta­ken­de de­batt om lønn­som­he­ten i pro­blem­pro­sjek­tet Go­liat i Ba­rents­ha­vet, gjør at olje-og energi­de­par­te­men­tet nå skal gjø­re nye vur­de­rin­ger av lønn­som­he­ten for sam­fun­net.

– For­di det har va­ert så mye dis­ku­sjon rundt Go­liat vil vi gjø­re en bre­de­re vur­de­ring av lønn­som­he­ten før skatt, slik at av kan få fak­ta på bor­det, sier olje­og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp) til Af­ten­bla­det tirs­dag etter­mid­dag.

Stats­rå­den un­der­stre­ker at be­reg­nin­ge­ne vil bli gjort med ba­sis i tal­le­ne som ope­ra­tør Eni rap­por­te­rer inn.

Klar før jul

– Vi skal job­be så raskt vi kan. No­en be­reg­nin­ger gjel­der ut­gif­ter og inn­tek­ter som lig­ger bak oss, and­re vil va­ere ba­sert på an­slag for pro­duk­sjon, olje­pris og kost­na­der fram­over, og even­tu­elt hvil­ke til­l­leggs-res­sur­ser som er knyt­tet til fel­tet. Men fa­si­ten får vi ald­ri før Go­liat er av­slut­tet, sier Sø­vik­nes, som hå­per nye be­reg­nin­ger er på plass før jul.

Feil­in­for­mer­te Stor­tin­get Sø­vik­nes sa til Stor­tin­get sist uke de­par­te­men­tet ikke had­de gjort egne be­reg­nin­ger om lønn­som­he­ten til Go­liat. Tal­le­ne han opp­ga var ba­sert på be­reg­nin­ger ope­ra­tør­sel­ska­pet Eni had­de la­get. Dis­se vis­te seg også å va­ere feil – i førs­te om gang.

Så ble det kjent at olje- og energi­de­par­te­men­tet og Eni had­de hatt en epost-kor­re­spon­dan­se om det­te, som av no­en ble tol­ket som at det ble lagt press på Eni.

– Det­te er ikke en kor­rekt be­skri­vel­se av si­tua­sjo­nen, sier olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes til Af­ten­bla­det.

Sø­vik­nes sier de­par­te­men­tet ba Eni kva­li­tets­ik­re tall de had­de opp­gitt om at Go­liat vil­le va­ere lønn­somt fra 2019.

– For­di vi viss­te at det vil­le vek­ke stor opp­merk­som­het. Etter en kva­li­tets­sik­ring sa Eni 2019/2020. De ble ikke presset til noe, sier Sø­vik­nes.

Da det se­ne­re vis­te seg at Eni ikke had­de va­ert grun­di­ge nok, og måt­te kor­ri­ge­re seg selv, gikk også Sø­vik­nes til­ba­ke til Stor­tin­get med de nye opp­lys­nin­ge­ne. De vis­te at sam­le­de inn­tek­ter vil­le over­sti­ge sam­le­de in­ves­te­rin­ger og drifts­kost­na­der først i 2022.

Så er spørs­må­let hvor stor av­kast­nin­gen vil bli på in­ves­tert ka­pi­tal og hvor mye sta­ten vil sit­te igjen med. Det vil vi ikke ha svar før vi kjen­ner alle inn­tek­ter og alle kost­na­der in­nen­for fel­tet leve­tid, sier Sø­vik­nes.

In­ternt no­tat

Iføl­ge Sø­vik­nes er olje- og energi­de­par­te­men­tet (OED) blitt kjent med at Olje­di­rek­to­ra­tet (OD) i 2015 i til­legg la­get et in­ternt no­tat som be­lys­te lønn­som­he­ten ved Go­liat-ut­byg­gin­gen. No­ta­tet byg­get på ope­ra­tø­rens opp­da­ter­te kost­nads­es­ti­ma­ter og pro­duk­sjons­pro­fi­ler på det tids­punk­tet.

– No­ta­tet vis­te at det er sva­ert lønn­somt å kom­me i pro­duk­sjon ras­kest mu­lig. Med for­ut­set­nin­ge­ne di­rek­to­ra­tet bruk­te, opp­sum­mer­te no­ta­tet Go­liat som mar­gi­nalt lønn­somt el­ler mar­gi­nalt ulønn­somt, av­hen­gig av om as­so­si­ert gass­eks­port star­ter i 2030, sier Sø­vik­nes.

1,5 mil­li­ar­der i må­ne­den Go­liat-platt­for­men har va­ert stengt i fle­re og lan­ge pe­rio­der si­den opp­star­ten. Det be­tyr eks­tra ut­gif­ter og at sto­re inn­tek­ter blir skjø­vet ut i tid. Det hjel­per ikke på lønn­som­he­ten, be­kref­ter stats­rå­den.

– Ver­ken for ret­tig­hets­ha­ver­ne i Go­liat-li­sen­sen el­ler for sam­fun­net er det po­si­tivt at vi har en ned­sten­ging for øye­blik­ket. Dags­pro­duk­sjo­nen er på 100.000 fat noe som gir inn­tek­ter på svim­len­de 1,5 mil­li­ar­der kro­ner i må­ne­den. Så det er klart det be­tyr noe, sier Sø­vik­nes.

Han un­der­stre­ker at det vik­tigs­te uan­sett før opp­start igjen er at ope­ra­tør Eni, Stat­oil som er med­ei­er, Pe­tro­le­ums­til­sy­net og de an­sat­te sør­ger for at sik­ker drift av platt­for­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.