Klima­retts­sa­ken kan kos­te miljø­be­ve­gel­sen dyrt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

KLI­MA: Gre­en­peace og Na­tur og Ung­dom har al­le­re­de brukt mil­lio­ner av kro­ner på klima­retts­sa­ken som i går star­tet i Oslo ting­rett. Et tap kan bli svi­en­de.

I går star­tet Oslo ting­rett be­hand­lin­gen av søks­må­let som miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har an­lagt mot sta­ten. Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner til­de­lin­gen av 40 blok­ker for olje­le­ting i Ba­rents­ha­vet skjed­de i strid med miljø­pa­ra­gra­fen i Grunn­lo­ven. Så langt har sa­ken kos­tet miljø­ver­ner­ne over 2 mil­lio­ner kro­ner. Rundt halv­par­ten er sam­let inn gjen­nom krone­rul­ling.

Vin­ner de sa­ken, kan det på­vir­ke både frem­ti­dig olje­ut­vin­ning i Ba­rents­ha­vet og and­re be­slut­nin­ger som kan føre til klima­ut­slipp. Et tap kan der­imot bli tungt. Da må miljø­ver­ner­ne nem­lig ba­ere sta­tens om­kost­nin­ger i sa­ken. Der­for er det ikke sik­kert at et even­tu­elt ne­der­lag blir an­ket.

– Vi har ennå ikke tatt en be­slut­ning. Å ta en sak gjen­nom det nors­ke retts­sys­te­met er vel­dig res­surs­kre­ven­de, sier Gre­en­peace-leder Truls Gu­low­s­en til NTB. – Men vi sat­ser på å vin­ne, sier han.

– Ame­ri­ka­ni­se­ring Re­gje­rings­ad­vo­kat Fred­rik Se­jer­sted me­ner på sin side at søks­må­let er en ren ame­ri­ka­ni­se­ring av dom­sto­len og et for­søk på å flyt­te makt fra Stor­tin­get til retts­ap­pa­ra­tet.

– Det er nytt at en retts­sal bru­kes som en are­na for en langt bre­de­re po­li­tisk kam­pan­je. Det­te er frem­med for den nors­ke retts­tra­di­sjo­nen, sier Se­jer­sted til NTB.

Sa­ken er den førs­te i sitt slag i Nor­ge. Ver­den over har det imid­ler­tid va­ert na­er­me­re 900 sli­ke sa­ker til nå, vi­ser en over­sikt fra FNs miljø­pro­gram. Få av sa­ke­ne har imid­ler­tid vun­net fram i ret­ten. En sei­er i Nor­ge kan der­med ska­pe en vik­tig pre­se­dens også in­ter­na­sjo­nalt.

– Det er in­gen grunn til at Nor­ge skal va­ere et fore­gangs­land på det­te om­rå­det, sna­re­re tvert imot, sier Se­jer­sted.

Ikke ut­re­det

Miljø­ver­ner­ne me­ner til­de­lin­gen av li­sen­se­ne i 23. kon­se­sjons­run­de er ugyl­dig, blant an­net for­di klima­kon­se­kven­se­ne ikke er ut­re­det.

– Ald­ri tid­li­ge­re har vi i Nor­ge hatt olje­bo­ring i is­kant­so­nen og så langt fra land. Olje­søl vil va­ere en ka­ta­stro­fe i det­te om­rå­det. Dis­se ved­ta­ke­ne er full­sten­dig uak­sep­tab­le sett fra et miljø­per­spek­tiv, slo miljø­ver­ner­nes ad­vo­kat Ca­thri­ne Ham­bro fast i ret­ten. Både Miljø­di­rek­to­ra­tet og Norsk Po­lar­in­sti­tutt har fra­rå­det olje­bo­ring i 20 av de 40 blok­ke­ne som 13 olje­sel­ska­per, blant dem Stat­oil, har fått ret­tig­he­te­ne til.

I ret­ten gikk Ham­bro de­tal­jert til verks for å vise at til­de­lin­ge­ne er i strid med Nor­ges in­ter­na­sjo­na­le klima­for­plik­tel­ser etter Pa­ris­av­ta­len. Sak­sø­ker­ne me­ner også at sta­ten har lagt feil­ak­ti­ge øko­no­mis­ke ana­ly­ser til grunn. I alt fi­re sak­kyn­di­ge skal for­kla­re seg for ret­ten om dis­se si­de­ne av sa­ken. Se­jer­sted fram­hol­der på sin side at både pe­tro­le­ums­lo­ven og for­valt­nings­lo­ven er fulgt i til­de­lin­ge­ne, og at det skjed­de etter om­fat­ten­de fag­li­ge, ad­mi­ni­stra­ti­ve og po­li­tis­ke pro­ses­ser. Stor­tin­get har tre gan­ger stemt ned for­slag om å skro­te 23. kon­se­sjons­run­de.

– Ved­ta­ket er der­for uom­tvis­te­lig gyl­dig i hen­hold til norsk lov, sier han. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.