Klima­gas­ser er år­sak til opp­var­min­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ha­rald Lie­bich Lek­tor i real­fag og la­ere­bok­for­fat­ter

KLIMASAKEN: No­en al­ter­na­tiv for­kla­ring til opp­var­min­gen er ikke å fin­ne i na­tur­li­ge klima­va­ria­sjo­ner.

Stavanger Af­ten­blad valg­te en lo­kal klima­skep­ti­ker som front­fi­gur i pre­sen­ta­sjo­nen av klimasaken i en 15 si­ders fram­stil­ling i Ma­ga­si­net lør­dag 28. ok­to­ber. Fram­stil­lin­gen gir alt i alt et skeivt bil­de av den klima­vi­ten­ska­pe­li­ge kunn­ska­pen i ver­den i 2017.

Den fø­de­ra­le klima­rap­por­ten ut­gis hver 4. år i USA, og den har tit­te­len Forth Na­tio­nal Climate As­sess­ment, 2017. Kon­klu­sjo­ne­ne i den om­fat­ten­de rap­por­ten er kla­re og over­be­vi­sen­de: Den glo­ba­le år­li­ge gjen­nom­snitt­li­ge over­flate­tem­pe­ra­tu­ren har økt med ca. 1,0 grad cel­si­us de sis­te 115 åre­ne. Den­ne pe­rio­den er nå den var­mes­te i vår mo­der­ne his­to­rie. De sis­te åre­ne er det blitt satt fle­re klima­re­la­ter­te eks­trem­vaer­re­kor­der, og 2014-2017 har va­ert de var­mes­te åre­ne som er re­gist­rert.

Rap­por­ten fin­ner det over­vei­en­de sann­syn­lig at ut­slipp av klima­gas­ser er den do­mi­ne­ren­de år­sa­ken til den ob­ser­ver­te opp­var­min­gen de sis­te 40 åre­ne. No­en al­ter­na­tiv for­kla­ring til opp­var­min­gen er ikke å fin­ne i na­tur­li­ge klima­va­ria­sjo­ner.

Den ob­ser­ver­te tem­pe­ra­tur­øk­nin­gen i atmos­fa­eren og i ver­dens­ha­ve­ne har gitt seg kon­kre­te ut­slag i smel­ten­de is­bre­er, krym­pen­de sjøis, sti­gen­de hav­ni­vå­er, hav­for­su­ring og mer eks­trem­va­er.

6. no­vem­ber pub­li­ser­te også Ver­dens Me­teoro­lo­gis­ke Or­ga­ni­sa­sjon (WMO) en rapport som be­kref­ter kon­klu­sjo­ne­ne i Forth Na­tio­nal Climate As­sess­ment. I til­legg leg­ges det her vekt på at også Antarktis nå om­fat­tes av ned­smel­ting.

SHUTTERSTOCK

«Det er på­pekt en rek­ke feil og mang­ler i den grunn­leg­gen­de vi­ten­ska­pen rundt kar­bon­di­ok­sids virk­ning på kli­ma­et. Det­te vel­ger man­ge klima­fors­ke­re å se bort fra», skri­ver Ole Hen­rik Elle­stad, Hans Kon­rad John­sen og Mar­tin Hov­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.