Gi Wil­liam Høi­bo en jobb!

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Per-End­re Bjør­ne­vik Styre­le­der, All­ser­vice AS Stå­le Jo­han Kn­ut­sen Adm.di­rek­tør, All­ser­vice AS

Til­rette­lagt ar­beid: Vi har hatt gle­den av å ha Wil­liam Høi­bo (Af­ten­bla­det 6. no­vem­ber) i prak­sis på vår av­de­ling Kvale­berg når han har va­ert skole­elev. Wil­liam er en ar­beids­mann, og tri­ves godt med ar­beids­opp­ga­ve­ne vi har satt ham til å gjø­re.

Helt si­den star­ten på 70-tal­let har All­ser­vice hatt et til­bud til man­ge hund­re Wil­liam-er. Det er to ting vi kan si med sik­ker­het etter mer en 40 år i fa­get: Ar­beid er den bes­te medi­sin, og alle men­nes­ker er for­skjel­li­ge med for­skjel­lig be­hov.

Ofte pa­si­fi­se­ren­de

Vi er de førs­te til å be­kla­ge at vi ikke kan til­by fast jobb til alle på vår vente­lis­te. Det kun­ne vi gjort om vi had­de fle­re stat­li­ge plas­ser, el­ler som en gjør i So­la, hvor kom­mu­nen kjø­per plas­ser di­rek­te. Slik det er nå, hen­vi­ses de som står på vente­lis­ten til dag­sen­ter og and­re ikke-jobb-re­la­ter­te-til­bud. Dis­se er ofte vel­dig pa­si­fi­se­ren­de. Nå fryk­ter vi for at Wil­liam og hans ven­ner på vente­lis­ten må ven­te len­ge på den gode fø­lel­sen av å va­ere nyt­ti­ge, tje­ne egne pen­ger og be­ta­le skatt. På Kvale­berg tri­ves våre kol­le­ga­er så godt at det ofte er vans­ke­lig å få av­slut­tet da­gen på nor­mal tid. Her er det in­gen som stemp­ler ut før ti­den.

Fa­get vårt har va­ert igjen­nom man­ge skif­ter og tren­der. I 2017 er vi mi­le­vis fra det som tid­li­ge­re ofte var en bort­gjemt grup­pe i en krok i en in­du­stri­be­drift. Tren­den nå er å skaf­fe de som er mo­ti­ver­te, ar­beid i van­li­ge, or­di­na­ere be­drif­ter hvor de kan gjø­re opp­ga­ver på lik lin­je med de or­di­na­ert an­sat­te. Det lig­ger i sa­kens na­tur at de da kre­ver og får mer opp­følg­ning en van­lig an­sat­te. Og der er vi i all ube­skje­den­het vel­dig gode.

Lang­sik­tig struk­tur og ram­mer Stavanger kom­mu­ne, som er vår ma­jo­ri­tets ei­er, set­ter i gang to til­tak i egen regi for å hjel­pe på si­tua­sjo­nen med lan­ge vente­lis­ter: Prak­sis­plas­ser for funk­sjons­hem­me­de og et prøve­pro­sjekt for kom­mu­nal va­rig til­rette­lagt ar­beid (VTA). Beg­ge de­ler er sik­kert med de ed­les­te hen­sik­ter, men vet kom­mu­nen hvor om­fat­ten­de og kre­ven­de det er å le­ve­re den­ne ty­pen tje­nes­ter? Hva med V i VTA, prøve­pro­sjek­ter er sjel­den va­ri­ge, og er det noe våre del­ta­ke­re tren­ger så er det struk­tur og ram­mer som er lang­sik­ti­ge. Vil­le det ikke va­ert lu­re­re å gi oss som be­drift de res­sur­ser som skal til for å gi Wil­liam en jobb, og ikke gå over bek­ken etter vann. Vi har til­bu­det, eks­per­ti­sen og ar­beids­opp­ga­ve­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.