Fra In­du­stri­for­sy­nings. de­par­te­men­tet

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ved kgl. re­so­lu­sjon av 9. no­vem­ber d.a. er det be­stemt: «I med­hold av lov av 14. mai 1917 nr 5, § 1 litr. C om for­an­stalt­nin­ger til at sik­re og ord­ne lan­dets for­sy­ning med livs­for­ne­d­en­he­ter og and­re va­rer be­stem­mes, at det ind­til vi­de­re skal va­ere for­budt at sa­el­ge el­ler paa am­den maa­te at avha­en­de gum­mi­rin­ge for auto­mo­bi­ler og mo­tor­cyk­ler uten ap­pro­ba­tion for hvert en­kelt til­fa­el­de av In­du­stri­for­sy­nings­de­par­te­men­tet, el­ler den det be­myn­di­ger».

Den­ne re­so­lu­tio­nen tra­e­der ikraft straks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.